You are here

Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkisi

The Relationship Among Electricity Consumption, Economic Growth and Population in Developing Countries

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The importance of electiricity as a type of energy is the main obejective of this study. This study aims to test the relationship between variables of electricity consumption, economic growth and population for 8 developing countries according to the IMF list. Data were analyzed for 8 countries for 1990-2012 period to test the direction and impact of economic growth and population on electricity consumption by using panel data analysis. Our model is analyzed through Swamy’s Random Coefficient Model and Seemingly Unrelated Model; the positive effect of economic growth on electricity consumption is observed and the effect of population seems insignificant for 2 countries.
Abstract (Original Language): 
Elektrik enerjisinin kalkınmakta olan ülkeler için önemi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma, IMF ülkeler listesine göre gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan 8 ülkenin nüfus, ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi verilerinden hareketle, değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik büyümenin ve nüfus artışının elektrik tüketimi üzerindeki etkisinin yönü ve büyüklüğü 8 ülke için 1990-2012 verileri kullanılarak incelenmiştir. Modelimiz Swamy’nin Tesadüfi Katsayılar Modeli ve Görünüşte İlişkisiz Regresyon(SUR) modelleri ile incelenmiş, ekonomik büyümenin elektrik tüketimi üzerinde pozitif etkisi gözlemlenmiş, nüfusun ise 2 ülkede elektrik tüketimi üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Ağır, H. ve Kar, M. (2010). Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi, Sosyo Ekonomi, 6(12), 150-176.
Aktaş, C. (2009). Türkiye’de Elektrik Tüketimi, İstihdam ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Hata Düzeltme Modeli ile Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25, 61-68.
Atik, A. (2000). Elektrik Enerjisinde Ulusal Politika, İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Yayınları.
Bulgaria Renewable Energy Fact Sheet (2012). European Commission
Dumrul, Y. (2011). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Teori ve Türkiye Uygulaması, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü Basılmamış Doktora Tezi.
Energy Report of Philippines (2013). KPMG, http://www.kpmg.com/energyaspac (Erişim Tarihi: 07.06.2014)
Ferguson, R., Wilkinson, W. ve Hill, R.(2000). Electricity Use and Economic Development, Energy Policy, 28, 923-934.
International Energy Agency(2014). http://www.eia.gov/countries (Erişim Tarihi: 07.06.2014)
. _cons -1.864693 1.097474 -1.70 0.089 -4.015702 .2863157 nuf 2.431859 .8938503 2.72 0.007 .6799448 4.183774 eb .638215 .1000487 6.38 0.000 .4421231 .8343069 Group 8 _cons .1039414 1.60063 0.06 0.948 -3.033237 3.241119 nuf 3.64373 1.583644 2.30 0.021 .5398453 6.747615 eb .796493 .1070558 7.44 0.000 .5866674 1.006318 Group 7 _cons 6.50467 2.250879 2.89 0.004 2.093029 10.91631 nuf -3.34481 1.727693 -1.94 0.053 -6.731026 .0414051 eb .6252785 .1304279 4.79 0.000 .3696444 .8809125 Group 6 _cons -4.301779 3.301569 -1.30 0.193 -10.77273 2.169176 nuf 2.876653 1.49364 1.93 0.054 -.0508267 5.804133 eb .8468472 .1302931 6.50 0.000 .5914774 1.102217 Group 5
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
274
Iyke, B. ve Odhiambo, N. (2013). The Dynamic Causal Relationship Between Electricity Consumption and Economic Growth in Ghana: A Trivariate Causality Model, Managing Global Transitions, 12(2), 141-160.
Kamaludin, M. (2013). Electricity Consumption in Developing Countries, Asian Journal of Social Sciences and Humanities, 2(2), 84-90.
Kar, M. ve Kınık, E. (2008). Türkiye’de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik bir Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(11), 333-353.
Karagöl, E., Erbaykal, E. ve Ertuğrul, M. (2007). Türkiye’de Ekonomik Büyüme ile Elektrik Tüketimi İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 72-80.
Karakaş, A. (2014). OECD ve OECD Dışı Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Nüfus ve Gelir İlişkisi: 1990-2011 Dönemi İçin Panel Veri Analizi, Turkish Studies, 9(2), 845-853.
Overview of Romanian Electricity Sector (2012). KPMG, http://www.kpmg.com/energyaspac (Erişim Tarihi: 07.06.2014)
Rosenberg, N. (1998). The Role of Electricity in Industrial Development, The Energy Journal, 19, 7-24.
Sümer, K.K. (2013). Makro Ekonometrik Modeller, İstanbul: Beşir Kitabevi.
Tatoğlu, F.Y. (2012). İleri Panel Veri Analizi, İstanbul: Beta Yayınları.
Ünver, Ö. (1973). Türkiye’de Elektrik Üretim ve Tüketimi, Ankara: Ankara İktisadi ve İlimler Akademisi Yayınları.
Wolfram, C., Shelef, O. ve Gertler, P. (2012). How Will Energy Demand Develop in the Developing World?, Energy Institute at Haas Working Paper Series, 226, 1-19.
Yapraklı, S. ve Yurttançıkmaz, Z. (2012). Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik: Türkiye Üzerine Ekonometrik bir Analiz, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(2), 195-215.
Yoo, S. ve Kwak, S. (2010). Electricity Consumption and Economic Growth in Seven South American Countries, Energy Policy, 38, 181-188.
Yoo, S. ve Lee, J. (2010). Electricity Consumption and Economic Growth: A Cross Country Analysis, Energy Policy, 38, 622-625.
Zaman, K., Khan, M., Ahmad, M. ve Rustam, R. (2012). Determinants of Electricity Consumption Function in Pakistan: Old Wine in a New Bottle, Energy Policy, 50, 623-634.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com