You are here

Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisinde Ailenin Aracılık Rolü

The Mediating Role of Family on the Effects of Brand Preferences of Consumer-Based Brand Equity

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The primary objective of this study is to investigate the effects of the sub-dimension of consumer-based brand equity which are called brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty on brand preference and the second goal is to find out the mediating role of family on these relations. For this purpose, a study was conducted with the participation of 295 people in Ankara. According to the research result, perceived quality and brand loyalty positively effects on brand preferences but there is no significant effect of brand awareness and brand association on these preferences. And also it is observed that family does not have any mediating role on these relations.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın birinci amacı; tüketici temelli marka değerinin alt boyutları olan; marka farkındalığı, algılanan kalite, marka çağrışımları ve marka sadakatinin marka tercihleri üzerine etkisini incelemek, ikinci amacı ise ailenin bu ilişkilerdeki aracılık rolünü araştırmaktır. Bu amaçla Ankara ilinde 295 kişinin katılımıyla bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; algılanan kalite ve marka sadakatinin marka tercihlerini pozitif yönde etkilerken, marka farkındalığı ve marka çağrışımlarının, marka tercihleri üzerinde bir etkisinin olmadığı aynı zamanda bu ilişkide ailenin de aracılık rolüne sahip olmadığı belirlenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aaker, D.A. (1990). Brand Extensions: The Good, The Bad and the Ugly, Journal of Management Review, 31(4), 1-8.
Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press.
Aaker, D.A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets, California Management Review, 38(3), 102-120.
Aaker, D.A. (2009). Marka Değeri Yönetimi. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Aktuğlu, I.K. ve Temel, A. (2006). Tüketiciler Markalarını Nasıl Tercih Ediyor? Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 43-59.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 7.Baskı, Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
44
Baron, R.M, ve Kenny, D.A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychology Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations, Journal of Personallity and Social Psychology. 51(6), 1173-1182.
Chang, H.H. ve Liu, Y.M. (2009). The Impact of Brand Equity on Brand Preference and Purchase Intention in the Services Industries, The Service Industries Journal, 29(12), 1687-1706.
Chang, P.L. ve Chieng, M.H. (2006). Building Consumer-Based Relationship: A Cross-Custural Experiential View. Psychology and Marketing, 23(11), 927-959.
Chen, C. ve Chang, Y. (2008). Airline Brand Equity, Brand Preference and Purchase Intentions - The Moderating Effects of Switching Cost, Journal of Air Transport Management, 14, 40-42.
Chiaravalle, B. ve Schenck, B.F. (2013). Markalaşma Meraklısına. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
De Chernatony, L. ve McDonald, M. (2003). Creating Powerful Brands. Burlington. Third Edition, Elsevir/Butterworth-Heinemann.
Erdil, T.S. ve Uzun, Y. (2010). Marka Olmak. 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Farquar, P.H. (1989). Managing Brand Equity. Journal of Marketing Research, Septemper, 24-33.
Gil, R.B., Andres, E.F. ve Salina, E.M. (2007). Family as a Source of Consumer-Based Brand Equity. The Journal of Product and Brand Management, 16(3), 188-199.
Güneri, B., (2000). Günümüzde Marka ve Konumunun Belirlenmesi. Pazarlama Dünyası, 14(3), 71-88.
İslamoğlu, A.H. (2013). Pazarlama Yönetimi (Stratejik Yaklaşım). 6.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
James, O.D. (2006). Extention to Allience: Aaker and Keller’s Model Revisited. Journal of Product and Brand Management, 15(1), 15-22.
Kavas, A. (2004). Marka Değeri Yaratma, Pazarlama İletişim ve Kültürü Dergisi, 3(8), 16-25.
Keller, L.K. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity, Journal of Marketing, 57, 1-22.
E.Yıldız Bahar/Spring 2015
Cilt 5, Sayı 1, ss.29-46 Volume 5, Issue 1, pp.29-46
45
Keller, L.K. (1998). Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Keskin, H.D. ve Yıldız, S. (2010). Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler İle Marka İmajı’nın Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 239-254.
Kotler, P. (2000). Marketing Management. Prentice Hall International, Inc., New Jersey: The Millenium Ed.
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. ve Wong, V. (1996). Principles of Marketing. The European Edition, Europe: Prentice Hall.
Kwun, D.J.W ve Oh. H. (2007). Consumer Evaluation of Brand Protfolios. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 81-97.
Lassar, W., Mittal, B. ve Sharma, A. (1995). Measuring Customer-Based Brand Equity, Journal of Consumer Marketing, 12(4), 4-11.
Meydan, C.H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
Moradi, H. ve Zarei, A. (2011). The Impact of Brand Equity on Purchase Intention and Brand Preference - The Moderating Effects of Country of Origin Image. Austrailan Journal of Basic and Applied Sciences, 5(3), 539-545.
Müller, B. ve Chandon, J.L. (2003). The Impact of Visiting a Brand Website on Brand Personality. Electronic Markets, 13(3), 211.
Netemeyer, R., Krishnan, B., Pulling, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., Ricks J. ve Wirth, F. (2004). Devoloping and Validating Measures of Facets of Customer-Based Brand Equity. Journal of Business Research, 57, 209-224.
Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2002). Tüketici Davranışı. 1.Baskı, İstanbul: Kapital Medya.
Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2007). Pazarlama İletişim Yönetimi. 7.Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları.
Pappu, R., Quester, P.G. ve Cooksey, R.W. (2005). Consumer-Based Brand Equity: Improving the Measurement, Empirical Evidence. The Journal of Product and Brand Management, 14(3), 143-154.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
46
Pappu, R., Quester, P.G. ve Cooksey, R.W. (2006). Consumer-Based Brand Equity and Country-of-Origin Relationships. European Journal of Marketing, 40(5/6), 696-717.
Park, C.S. ve Srinivasan, V. (1994). A Survey Based Method for Measuring and Understanding Brand Equity and It’s Extendability. Journal of Marketing Research, 31, 271-288.
Ries, A. ve Ries, L. (2005). Marka Yaratmanın 22 Kuralı. A.Özdemir (Çev). İstanbul: MediaCat Yayınları.
Sen Gupta, S. ve Verma, D.P.S. (2000). We, Not Me Who Will Buy. Indian Management, May, 61-65.
Swait, J., Erdem, T., Louviere, J. ve Dubelaar, C. (1993). The Equalization Price: A Measure of Consumer - Perceived Brand Equity. International Journal of Research in Marketing, 10(1), 23-45.
Temporal, P. (2011). İleri Düzey Marka Yönetimi. A.Kuruoğlu vd. (Çev). İstanbul: Brandage Yayınları.
Tosun, N.B. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları.
Tosun, N.B. (2014). Marka Yönetimi. 2.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş. İstanbul: MediaCat Yayınları.
Yapraklı, Ş. ve Can, P. (2009). Pazarlama Faaliyetlerinin ve Ailenin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkisi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(1), 265-290.
Yılmaz, V. (2005). Tüketici Memnuniyeti ve İhtiyaçlarının Marka Sadakatine Etkisi: Sigara Markasına Uygulanması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 259-260.
Yoo, B. ve Donthu, N. (2001). Developing and Validating a Multidimensional Consumer-Based Brand Equity Scale. Journal of Business Research, 52, 1-14.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15843 (Erişim Tarihi: 19 Ağustos 2014).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com