You are here

Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Rolü

The Effect of Leader - Member Exchange on the Employee Performance on The Role of the Employees’ Perception of Organizational Justice

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.201

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study can be expressed in two different ways. The first one is two find out the effects of the leader - member exchange on employees organizational justice perception and performances. The second one is to investigate whether or not if organizational justice plays a mediation role on the relationship between leader-member exchange and employee performance. In order to reach our goal, a study has been conducted with the participation of 471 school teachers employed by 20 different schools that provide secondary educational level in Çorum. Results reveal that leader-member exchange has positive and significant effect on organizational justice dimensions (distributive, procedural, interpersonal and informational) and employee performance, procedural, interpersonal and informational justice have positive and significant effect on employee performance, also shows that procedural, interpersonal and informational justice have full mediation role on the relationship that occur between leader-member exchange and employee performance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, lider-üye etkileşiminin çalışanların örgütsel adalet algıları ile performansları üzerindeki etkilerini belirlemek ve örgütsel adaletin, lider-üye etkileşimi ile işgören performansı arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Bu amaçla Çorum’da bulunan orta öğretim seviyesindeki 20 farklı okulda görevli 471 öğretmenin katılımı ile bir çalışma yapılmıştır. Araştırma sonucunda; lider üye etkileşiminin, örgütsel adalet boyutlarını (dağıtım, işlemsel, kişilerarası, bilgisel) ve işgören performansını, işlemsel, kişilerarası ve bilgisel adaletin de işgören performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmüş, ayrıca işlemsel, kişilerarası ve bilgisel adaletin lider üye etkileşimi ile işgören performansı ilişkisinde tam aracılık rollerinin bulunduğu belirlenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akal, Z. (2011). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri, 7.Baskı, Ankara: MPM Yayınları.
Akdoğan, A. ve Demirtaş, Ö. (2009). 360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi: Askeri İmalat İşletmesinde Yöneticiler Üzerinde bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(1), 49-71.
Akkoç, İ., (2012). Grup ve Hiyerarşik Alt Kültürlerinin İş Performansına Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 17-44.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
436
Ansari, M.A., Hung, D.K.M. ve Aafaqi, R. (2007). Leader-Member Exchange and Attitudinal Outcomes: Role of Procedural Justice Climate, Leadership and Organization Development Journal, 28, 690-709.
Avolio, B.J. ve Bass, B.M. (1995). Individualised Consideration Viewed at Multiple Levels of Analysis: A Multi-Level Framework for Examining the Diffusion of Transformational Leadership, Leadership Quarterly, 6, 199-218.
Baek-Kyoo, J. (2012). Leader–Member Exchange Quality and In-Role Job Performance: The Moderating Role of Learning Organization Culture, Journal of Leadership & Organizational Studies, 19(1), 25-34.
Barling, J. ve Michelle, P. (1993). Interactional, Formal, and Distributive Justice in the Workplace: An Exploratory Study, The Journal of Psychology, 127(6), 649-656.
Baron, R.M. ve Kenny, D.A. (1986). The Moderator Mediator Variable Distinction In Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
Barutçugil, İ. (2002). Performans Yönetimi. 2. Baskı, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
Baş, T., Keskin, N. ve Mert, İ.S. (2010). Lider-Üye Etkileşimi (LÜE) Modeli ve Ölçme Aracının Türkçede Geçerlik ve Güvenilirlik Analizi, Ege Akademik Bakış, 10(3), 1013-1039.
Bauer, T.N., Erdoğan, B., Liden, R.C. ve Wayne, S.J. (2006). A Longitudinal Study of the Moderating Role of Extraversion: Leader-Member Exchange, Performance and Turnover During New Executive Development, Journal of Applied Psychology, 91(2), 298-310.
Benligiray, S. (2004). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Beugre, C.D. (2002). Understanding Organizational Justice and its Impact on Managing Employees: An African Perspective, The International Journal of Human Resource Management, 13, 1091–1104.
Blau, P.M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley.
Bolat, O.İ. (2011). Öz Yeterlilik ve Tükenmişlik İlişkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi, Ege Akademik Bakış, 11(2), 255-266.
Burns, J.Z. ve Otte, F.L. (1999). Implications of Leader-Member Exchange Theory and Research for Human Resource Development Research, Human Resource Development Quarterly, 10(3), 225-248.
H.Turgut, İ.Tokmak & M.F.Ateş Güz/Fall 2015
Cilt 5, Sayı 2, ss.417-442 Volume 5, Issue 2, pp.417-442
437
Chai, A.K. ve Ussahawanitchakit, P. (2008). Roles of Human Resource Practices and Organizational Justice in Affective Commitment and Job Performance of Accountants in Thai Firms, Review of Business Research, 8(2), 47-58.
Charash, Y.C. ve Spector, P.E. (2001). The Role of Justice in Organizations: A Meta Analysis, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 86(2), 278-321.
Cheng, S.Y. (2013). The Mediating Role of Organizational Justice On The Relationship Between Administrative Performance Appraisal Practicesand Organizational Commitment, The International Journal of Human Resource Management, 25(8), 1-18.
Chien, M.S., Lawlerb, J.S. ve Uenc, J., (2010). Performance-Based Pay, Procedural Justice and Job Performance For R&D Professionals: Evidence From The Taiwanese High-Tech Sector, The International Journal of Human Resource Management, 21(12), 2234–2248.
Cohen, R.L. (1987). Distributive Justice: Theory And Research, Social Justice Research, 1(1), 19-40.
Colquitt, J.A. (2001). On the Dimensionality of Organizational Justice: A Construct Validation of a Measure, Journal of Applied Psychology, 86(3), 386-400.
Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H. ve Ng, K.Y. (2001). Justice at The Millennium: A Meta-Analytic Review of 25 Years of Organizational Justice Research, Journal of Applied Psyhology, 86(3), 425-445.
Colquitt, J.A., Scott, B.A., Rodell, J.B., Long, D.M., Zapata, C.P., Conlon, D.E. ve Wesson, M.J. (2013). Justice at The Millennium, a Decade Later: A Meta-Analytic Test of Social Exchange and Affect-Based Perspectives, Journal of Applied Psychology, 98(2), 199-236.
Cropanzano, R., Byrne, Z.S., Bobocel, D.R. ve Rupp, D.E. (2001). Morale Virtues, Fairness Heuristics, Social Entities, and Other Denizens of Organizational Justice, Journal of Vocational Behavior, 58, 173-174.
Çapraz, B. (2013). Örgütlerde Performans Yönetim Sistemleri Tasarımında Karşılaşılan Sorunlar, Journal of Yaşar University, 8(32), 5392-5408.
Çelik, M., Turunç, Ö. ve Demirkaya, H., (2011). Çalışanların Adalet Algılarının İş Performansına Etkisinde Kişi Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 8(2), 40-57.
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü (2015). http://corum.meb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 22.03.2015).
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
438
Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.
Dansereau, F., Graen, G. ve Haga, W. (1975). A Vertical Dyad Linkage Approach To Leadership Within Formal Organizations: A Longitudinal Investigation of The Role-Making Process. Organizational Behavior and Human Performance, 13, 46-78.
Davis, W.D. ve Gardner, W.L. (2004). Perceptions of Politics and Organizational Cynicism: An Attributional and Leader–Member Exchange Perspective, The Leadership Quarterly, 15, 439–465.
Deluga, R.J. ve Perry, J.T. (1994). The Role of Subordinate Performance and Ingratiation in Leader-Member Exchanges, Group & Organization Studies, 19(1), 67-86.
Dienesch, R.M. ve Liden, R.C. (1986). Leader-Member Exchange Model of Leadership: A Critique and Further Development, Academy of Management Review, 11(3), 618-634.
Erdoğan, B., Kraimer, M.L. ve Liden, R.C. (2001). Procedural Justice As a Two-Dimensional Construct: An Examination in The Performance Appraisal Context, Journal of Applied Behavioral Science, 37, 205-222.
Erdoğan, B. (2002). Antecedents and Consequences of Justice Perceptions in Performance Appraisals, Human Resource Management Review, 12(4), 555-578.
Erdoğan, B. ve Liden, R.C. (2006). Collectivism As a Moderator of Responses to Organizational Justice: Implications for Leader-Member Exchange and Ingratiation, Journal of Organizational Behavior, 27, 1-17.
Fiedler, F.E. (1972). How Do You Make Leader More Effective?, Organizational Dynamics, 1(2), 2-18.
Gerstner, C.R. ve Day, D.V. (1997). Meta-Analytic Review of Leader-Member Exchange Theory: Correlates and Construct Issues, Journal of Applied Psychology, 82, 827-844.
Gillet, N., Colombat, P., Michinov, E., Pronost, A. ve Fouquereau, E. (2013). Procedural Justice, Supervisor Autonomy Support, Work Satisfaction, Organizational Identification and Job Performance: The Mediating Role of Need Satisfaction and Perceived Organizational Support, Journal of Advanced Nursing, 69(11), 2560–2571.
Gouldner, A.W. (1960). The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement. American Sociological Review, 25(2), 161-178.
Gough, H. (1984). A Managerial Potentian Scale Forth California Psychological Inventory. Journal of Applied Pschology, 69, 233-241.
H.Turgut, İ.Tokmak & M.F.Ateş Güz/Fall 2015
Cilt 5, Sayı 2, ss.417-442 Volume 5, Issue 2, pp.417-442
439
Graen, G. ve Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-Based Approach to Leadership: Development of LMX Theory of Leadership Over 25 Years: Applying A Multi-Level Multi Domain Perspective, Leadership Quarterly, 6(2), 219-247.
Greenberg, J. (1990). Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow, Journal of Management, 16(2), 399-432.
Greenberg, J. (1993). The Intellectual Adolescense of Organizational Justice, Social Justice Research, 6(1), 135-148.
Greenberg, J. ve Colquitt, J.A. (2005). Handbook of Organizational Justice. USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Irak, D.U. (2004). Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar Ve Bugünkü Durumu, Türk Psikoloji Yazıları, 7(13), 25-43.
Kahn, R.L., Wolfe, D.M., Quinn, R.P., Snoek, J.D. ve Rosenthal, R.A. (1964). Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity. New York: John Wiley & Sons.
Kang, D. (2004). The Impact of Organizational Justice and Leader-Member Exchange Quality on Motivation to Participate in Training: Centered on the Mediating Effect of Employees’ Perceived Benefits of Training. Yayınlanmamış Doktora Tezi, USA: University of Minnesota.
Karcıoğlu, F. ve Kahya, C. (2011). Lider-Üye Etkileşimi ve Çatışma Yönetim Stili İlişkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 337-352.
Kasemsap, K. (2013). Innovative Human Resource Practice: A Synthesized Framework and Causal Model of Leader-Member Exchange, Organizational Justice, Job Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 3(1), 13-17.
Katrinli, A., Atabay, G., Gunay, G. ve Cangarli, B.G. (2010). Perception of Organizational Politics and LMX: Linkages in Distributive Justice and Job Satisfaction, African Journal of Business Management, 4(14), 3110-3121.
Liden, R.C. ve Graen, G. (1980). Generalizability of The Vertical Dyad Linkage Model of Leadership, Academy of Management Journal, 23, 451–465.
Liden, R.C., Sparrowe, R.T. ve Wayne, S.J. (1997). Leader-Member Exchange Theory: The Past and Potential for the Future, Research in Personnel and HRM, 15, 47-119.
Liden, R.C. ve Maslyn, J.M. (1998). Multidimensionality of Leader-Member Exchange: An Empirical Assessment Through Scale Development, Journal of Management, 24, 43-72.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
440
Lind, E.A., Greenberg, J., Scott, K.S. ve Welchans, T.D. (2000). The Winding Road From Employee to Complainant Situational and Psychological Determinants of Wrongful- Termination Claim. Administrative Science Quarterly, 45, 557-590.
Masterson, S.S., Lewis, K., Goldman, B.M. ve Taylor, M.S. (2000). Integrating Justice and Social Exchange: The Differing Effects of Fair Procedures and Treatment on Work Relationships, Academy of Management Journal, 43(4), 738-748.
Özmen, N.T., Arbak, Y. ve Özer, P.S. (2007). Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(1), 17-33.
Özutku, H., Ağca, V. ve Cevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşim Kuramı Çerçevesinde, Yönetici-Ast Etkileşimi ile Örgütsel Bağlılık Boyutları ve İş Performansı Arasındaki İlişki: Ampirik Bir İnceleme, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(2), 193-210.
Rousseau, D.M. ve Mclean, P.J. (1993). The Contracts of Individuals and Organizations. L.L.Cummings ve B.M.Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior içinde (1-43), Greenwich, Ct: Jai Pres.
Saunders, M. ve Thornhill, A. (2003). Organizational Justice, Trust and The Management of Change, Personnel Review, 32(3), 360-375.
Scandura, T.A. ve Graen, G. (1984). Moderating Effects of Initial Leader–Member Exchange Status on The Effects of a Leadership Intervention, Journal of Applied Psychology, 69(3), 428-436.
Scandura, T.A. ve Schriesheim, C.A. (1994). Leader-Member Exchange and Supervisor Career Mentoring as Complementary Constructs in Leadership Research, Academy of Management Journal, 37(6), 1588-1602.
Scandura, T.A. (1999). Rethinking Leader–Member Exchange: An Organizational Justice Perspective, Leadership Quarterly, 10(1), 25–40.
Scandura, T.A. ve Tejeda, M.J. (2003), An Investigation of Leader-Member Exchange, Organizational Justice and Performance, Society of Industrial & Organizational Psychology Meetings, Orlando, FL, http://scholarlyrepository.miami.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&co... (Erişim Tarihi:25.03.2015)
Schriesheim, C.A., Neider, L.L., Scandura, T.A., ve Tepper, B.J., (1992). Development and Preliminary Validation of New Scale (LMX-6) to Measure Leader-Member Exchange in Organizations, Educational and Psychological Measurement, 52, 135-147.
H.Turgut, İ.Tokmak & M.F.Ateş Güz/Fall 2015
Cilt 5, Sayı 2, ss.417-442 Volume 5, Issue 2, pp.417-442
441
Schriesheim, C.A., Castro, S.L. ve Cogliser, C.C. (1999). Leader-Member Exchange Research: A Comprehensive Review of Theory, Measurement, and Data-Analytic Practices, Leadersip Quarterly, 10(1), 63-113.
Schyns, B., Paul, T., Mohr, G. ve Blank, H. (2005). Comparing Antecedents and Consequences of Leader-Member Exchange in A German Working Context to Finding in The US, European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(1), 1-22.
Sigler, T.H. ve Pearson, C.M. (2000). Creating an Empowering Culture: Examining the Relationship between Organizational Culture and Perceptions of Empowerment, Journal of Quality Management, 5, 27-52.
Stogdill, R.M. (1974). Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research. New York: Free Press.
Şahin, F. (2011). Lider-Üye Etkileşimi ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerinde Cinsiyetin Etkisi, Ege Akademik Bakış, 11(2), 277-288.
Tatum, B.C., Bradberry, T., Eberlin, R. ve Kottraba, C. (2002), Organizational Justice and Performance As Measured By A 360-Degree Feedback İnstrument, Poster Presented at The Organizational Justice and Decision Making, 14th Annual Convention of the American Psychological Society, 6-9 June, New Orleans, LA.
Tatum, B.C., Eberlin, R., Kottraba, C. ve Bradberry, T. (2003). Leadership, Decision Making, and Organizational Justice, Management Decision, 41(10), 1006-1016.
Tsui, A.S. ve O’Reilly, C.A. (1989). Beyond Simple Demographic Effects: The Importance of Relational Demography in Superior-Subordinate Dyads, Academy of Management Journal, 32, 402-423.
Turgut, H. ve Tarhan, M. (2012). 360 Derece Geri Besleme Performans Değerlendirme Sisteminin Uygulanabilirliği: Bir Tugay Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Busuiness Research-Türk), 4(1), 118-131.
Turunç Ö. ve Tabak, A. (2010). İş Performansının Artırılmasında Prosedür Adaleti, Dağıtım Adaleti, Etkileşim Adaleti ve İçsel Motivasyonun Rolü, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 8(1), 15–35.
Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: OSTİM İmalât İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, AnkaraÜniversitesi SBF Dergisi, 65(2), 195-218.
Vroom, V.H. ( 1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
Vecchio, R.P. (1987). Situational Leadership Theory: An Examination of a Prescriptive Theory, Journal of Applied Psychology, 72(3), 444-451.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
442
Vecchio, R.P. ve Gobdel, B.G. (1984). The Vertical Dyadic Linkage Model of Leadership: Problems and Prospective, Organizational Behavior and Human Performance, 34, 5-20.
Wang, H., Law, K.S., Hackett, R.D., Wang, D. ve Chen, Z.X. (2005). Leader-Member Exchange As a Mediator of The Relationship between Transformational Leadership and Followers’ Performance and Organizational Citizenship Behavior, Academy of Management Journal, 48, 420-432.
Yakoub, F. (2008). The Ageing Workforce and The Leader-Member Exchange Theory: The Influence of Need For Leadership and Stereotypes Concerning Elderly Employees on The Working Relationship Between Employees and Their Supervisor. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Leiden: Social and Organization Psychology Faculty of Social Science.
Yaşlıoğlu, M.M., Pekdemir, I. ve Toplu, D. (2013). Duygusal Zekâ ve Çatışma Yönetimi Yöntemleri Arasındaki İlişki ve Bu İlişkide Lider Üye Etkileşiminin Rolü, Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 191-220.
Yıldız, G., Özutku, H. ve Çevrioğlu, E. (2008). Lider-Üye Etkileşimine Çok Boyutlu Yaklaşım: Liden ve Maslyn’in Dört Boyutlu Lider-Üye Etkileşim Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerine Yönelik Görgül Bir Araştırma, Akademik İncelemeler, 3(1), 95-123.
Yukl, G.A., O’Donnell, M. ve Taber, T. (2009). Influence of Leader Behaviors on the Leader-Member Exchange Relationship, Journal of Managerial Psychology, 4(4), 289-299.
Wang, X., Liao, J., Xia, D. ve Chang, T (2010), The Impact Of Organizational Justice On Work Performance, International Journal of Manpower, 31(6), 660-677.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com