You are here

Bulanık Topsis ve Bulanık Dematel ile Sigorta Firmaları Performans Analizi

The Performance Analysis of Fuzzy Topsis and Fuzzy Dematel Methods Into Insurance Companies

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.299
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Choices of businesses and humans during life may bring positive or negative results and people need to make decisions with optimal benefits. Decision-making is to choose an alternative with the maximum benefits among alternatives. So, using the most appropriate decision-making method is becoming an important issue in decision-making process. In this study, By using the financial charts of seven insurance companies, Trade on Turkey-Istanbul Stock Exchange and financial performance of companies are analyzed with two integrated Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. In this study, firstly the weights of performance ratios are determined by Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (Fuzzy DEMATEL) method. Secondly, while applying Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) together with Fuzzy DEMATEL, two different integrated methods are applied to MCDM process. Performance order scores from both methods are used for the rates of companies by 2008 - 2014 and for a comparison of two different methods. In conclusion, it was observed that the results obtained are consistent with Topsis and DEMATEL methods. For example preference ranking for 2014 with TOPSIS and DEMATEL methods has been found as AVIVA > AKGRT > ANHYT > ANSGR > YKSGR > RAYSG > GUSGR.
Abstract (Original Language): 
Yaşam süresi boyunca insanların ve işletmelerin yaptığı seçimler olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir ve bireyler maksimum fayda sağlayacak kararları vermeye ihtiyaç duymaktadırlar. Karar verme, alternatifler arasından maksimum faydayı sağlayacak alternatifi seçmektir. Böylece Karar verme sürecindeki konuya ilişkin en uygun karar verme yöntemini kullanmak önemli bir konu haline gelmektedir. Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olan yedi sigorta şirketinin mali tabloları kullanılarak, şirketlerin mali performansları iki tane bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak performans oranlarına ait ağırlıklar Bulanık DEMATEL yöntemi ile belirlenmiştir. Daha sonra TOPSIS ve Bulanık TOPSIS yöntemleri Bulanık DEMATEL yöntemi ile birlikte uygulanarak, farklı iki bütünleşik yöntem çok kriterli karar verme sürecine uygulanmıştır. Her iki yöntem sonucu elde edilen performans sıralama puanları 2008 – 2014 yılları arasında şirketlerin derecelendirilmesinde ve iki farklı yöntemin karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda TOPSIS ve DEMATEL yöntemi ile elde edilen sonuçların tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin; TOPSIS ve DEMATEL metodu ile 2014 yılı için tercih sıralaması AVIVA>AKGRT>ANHYT>ANSGR>YKSGR>RAYSG>GUSGR şeklinde bulunmuştur.
175
200

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Baykasoğlu, A., Gökçen, T. & Kaplanoğlu, V. (2011). A Practical Approach To Prioritize Project Activities Through Fuzzy Ranking. Cybernetics and Systems, 42(3), 899-907.
Baykasoğlu, A., Kaplanoğlu, V., Durmuşoğlu, Z.D.U. & Şahin, C. (2013). Intergrating Fuzzy DEMATEL and Fuzzy Hierarchical TOPSIS Methods For Truck Selection, Expert Systems With Applications, 40(3), 899-907.
Başkaya, Z. & Akar, C. (2005). Sigorta Şirketlerinin Satış Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 37-51.
Chen, C.T. (2000). Extensions Of The Topsis For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment. Fuzzy Sets and Systems, 114(1), 1-9.
Çınar, N.T. (2010). Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12, 37-45.
Çitli, N. (2006). Bulanık Çok Kriterli Karar Verme. Yıldız Teknik Üniversitesi: Matematik A.B.D. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 3-50.
Demir, H.H. (2010). İmalat Sektöründe Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Tedarikçi Seçimi, İstanbul Üniversitesi: İşletme A.B.D Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 55-67.
Demireli, E. (2010). Topsis Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye’deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.
Dumanoğlu, S. (2010). İmkb’de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının Topsis Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2, 323-339.
Ecer, F. (2006). Bulanık Ortamlarda Grup Kararı Vermeye Yardımcı Bir Yöntem: Bulanık Topsis ve Bir Uygulama. İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 77-96.
Ertuğrul, İ. & Aytaç, E. (2012). Analitik Ağ Süreci Yöntemi ve Kombi Seçim Probleminde Uygulanabilirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 79-92.
Ertuğrul, İ. & Karakaşoğlu, N. (2010). Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 23-41.
İ.Ertuğrul & A.Özçil Bahar/Spring 2016
Cilt 6, Sayı 1, ss.175-200 Volume 6, Issue 1, pp.175-200
199
Genç, Ö. (2002). Sigortacılık Sektörü ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Fon Yaratma Kapasitesi. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Ankara, s.3-5.
Hong, D.H. & Choi, C.H. (2000). Multicriteria Fuzzy Decision-Making Problems Based On Vague Set Theory. Fuzzy Set And Systems, 114(1), 103-113.
Hsu, H.M. & Chen, C.T. (1996). Aggregation Of Fuzzy Opinions Under Group Decision Making. Fuzzy Set And Systems, 79(3), 279-285.
Lin, C.J. & Wui, W.W. (2008). A Causal Analytical Method For Group Decision-Making Under Fuzzy Environment, Expert Systems with Applications, 34, 205-213.
Nomer, C. (1999). Reasürör Gözüyle. Reasürör Dergisi, 31, 3.
Öztürk, A., Ertuğrul, İ. & Karakaşoğlu, N. (2008). Nakliye Firması Seçiminde Bulanık AHP ve Bulanık TOPSIS Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2, 785-824.
Öztürk, O. (2009). Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anakara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Sigortacılık Sektörüne Bakış, http://www.istekobi.com.tr/sektorler/sigortacilik-sektoru-s20/sektore-ba... (Avaliable Date: 16.05.2013).
Tatlıgül, H. & İçen, D. (2013). Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi Yöntemleri ile İncelenmesi. Bankacılar Dergisi, 84, 21-36.
Tzeng, G.H., Chiang, C.H. & Li, C.W. (2007). Evaluating Intertwined Effects In E-learning Programs: A Novel Hybrid MCDM Model Based On Factor Analysis And DEMATEL. Expert Systems With Applications, 32(4), 1028-1044.
Quan, Z., Weilai, H. & Ying, Z. (2011). Idenfying Critical Success Factors In Emergency Management Using A Fuzzy DEMATEL Method. Safety Sciences, 49(2), 243-252.
Uygurtürk, H. & Korkmaz, T. (2012). Finansal Performansın Topsis Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ile Belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115.
Wang, T.C. & Lee, H.D. (2009). Developing A Fuzzy Topsis Approach Based On Subjective Weights And Objective Weights. Expert Systems With Applications, 36(5), 8980-8985.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
200
Wagner, S.M., Grosse-Ruyken, P.T. & Erhun, F. (2013). The Link Between Supply Chain Fit And Financial Performance Of The Firm. Journal of Operations Management, 30, 340-353.
Wu, W.W. & Lee, Y.T. (2007). Developing Global Managers’ Competencies Using The Fuzzy DEMATEL Method. Expert Systems With Applications, 32(2), 499-507.
Yao, J.S. & Wu, K. (2000). Ranking Fuzzy Numbers Based on Decomposition Principle and Signed Distance. Fuzzy Sets and Systems, 116(2), 275-288.
Yaralıoğlu, K. (2004). Uygulamada Karar Destek Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık, 26.
Yıl 2023, Türkiye "Sigorta" ile Zirvede, http://www.sbm.org.tr/?p=haberGoster&objectId=48 (Avaliable Date: 25.03.2013).
Yoon, K. & Hwang, C. L. (1995). Multiple Attribute Decision Making : An Introduction. Sage University Papers Series. Quantitative Applications in the Social Sciences; No. 07-104, Sage Publications, Inc., Iowa.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information And Control, 8(3), 338-353.
2013 sigortacılığa dönüş yılı oldu, http://www.sigortacigazetesi.com.tr/istatistik/87-istatistik/5482-2013-s... (Avaliable Date: 25.03.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com