You are here

Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi

Electricity Derivative Contracts and Their Recognition

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.330

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The development of trading spot and spot and derivatives where electric energy is traded still continues in Turkey. Electricity Generation Corporation, retail and corporate customer, vendors and investors are affected negatively while taking financial decision by ever-changing spot electric price fluctuations which are ever-changing each time period within day. Derivatives market to which electric energy is accepted as an underlying asset is the market where contracts of bargaining and selling electric energy are traded today in case of a price risk expected in the future. In this study, the working of spot and derivatives trading where electric energy is traded has been examined, and as electricity derivative contracts, forward, futures, option swaps and recognition of these trading, in compliance with TAS/TFRS, have been shown.
Abstract (Original Language): 
Elektrik enerjisinin işlem gördüğü spot ve vadeli işlem piyasalarının gelişimi Türkiye’de halen devam etmektedir. Gün içerisinde her bir saat aralığında sürekli değişen spot elektrik fiyatı dalgalanmalarından elektrik üreticileri, bireysel veya kurumsal tüketiciler, satıcılar ve yatırımcılar finansal karar alırken olumsuz etkilenmektedir. Dayanak varlık olarak elektrik enerjisinin kabul edildiği vadeli işlem piyasaları, gelecekte beklenen fiyat riskine karşılık bugünden elektrik enerjisinin alım satımının yapıldığı sözleşmelerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu çalışmada, elektrik enerjisinin işlem gördüğü spot ve vadeli işlem piyasalarının işleyişi incelenmiş, elektrik vadeli işlem sözleşmesi olarak forward, futures opsiyon, swap işlemleri ve bu işlemlerin TMS ve TFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi gösterilmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aslan, S. ve Baykal, Ö. (2009). Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler ve Risk Yönetimi. Akademik Araştırmalar Dergisi, (40), 95-107.
Borsa İstanbul (2015). Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri. http://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/urunler/vadeli-islem-s..., (Erişim Tarihi: 14.10.2015).
Bradfield, J. (2007). Introduction to the Economics of Financial Markets. New York: Oxford University Press,
Chambers, N. (2007). Türev Piyasalar. İkinci Baskı. İstanbul: Beta Yayınevi.
Ersoy, E. (2011). Türkiye’de ve Dünyada Organize Türev Piyasaların Gelişimi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (51), 63-80.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
354
Füss, R., Mahringer, S. ve Prokopczuk, M. (2015). Electricity Derivatives Pricing with Forward-Looking Information. Journal of Economic Dynamics & Control, (58), 34-57.
Gökçen, G., Ataman, B. ve Çakıcı, C. (2011). Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları. İkinci Baskı. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
İşler, İ. ve Utku, M. (2015). Türev Piyasaları ve Vergilendirilmesi. Vergi Raporu Dergisi, (190), 183-196.
Karaçor, Z. ve Güvenek, B. (2010). Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(1), 147-167.
Karan, M. B. (2011). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
Kayalıdere, K., Aracı, H. ve Aktaş, H. (2012). Türev ve Spot Piyasalar Arasındaki Etkileşim: VOB Üzerine Bir İnceleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (56), 137-154.
Korkmaz, T. ve Ceylan, A. (2012). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Altıncı Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi.
Korkulu, Z. (2009c). Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler-I. Enerji Piyasası Bülteni, (4), 10-13.
Korkulu, Z. (2009b). Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler-II. Enerji Piyasası Bülteni, (5), 17-18.
Korkulu, Z. (2009a). Rekabetçi Elektrik Piyasalarında Vadeli İşlemler-III. Enerji Piyasası Bülteni, (6), 26-28.
Kösedağlı, B. Y. ve Aydoğuş, O. (2014). Türkiye Elektrik Piyasası Reformunun Elektrik Fiyatlarına Etkisi: Ampirik Bir Analiz. TİSK Akademi, (2), 98-117.
Küçükbahar, B. D. ve Aydınlı, A. Y. (2012). Elektrik Toptan Satış Piyasasında Ticaret İmkanları ve Hedef Piyasa Yapısı. 12. Türkiye Enerji Kongresi, 14-16 Kasım 2012, Ankara.
Memiş, M. Ü. ve Tüm, K. (2015). Döviz Cinsinden Alımlarda Döviz Alım Opsiyonları ve Riskten Korunma Muhasebesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (65), 43-61.
Ocakoğlu O. (2013). Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi. Mali Çözüm Dergisi, (120), 49-63.
H.Fındık Bahar/Spring 2016
Cilt 6, Sayı 1, ss.335-357 Volume 6, Issue 1, pp.335-357
355
Okudan, F. (2009). TMS 39’a Göre Hisse Senedi Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi: VOB Uygulaması. Mali Çözüm Dergisi, (95), 57-80.
TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı-Taslak Metin.
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardı.
Wang, Y. ve Li. L. (2015). Time-of-Use Electricity Pricing for Industrial Customers: A Survef of U.S. Utilities. Applied Energy, (149), 89-103.
Yılmaz, B. ve Şahin, İ. E. (2009). Türev Ürünlerinden Swap İşlemlerinin Mali Risk Yönetiminde Kullanımı. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(17), 393-406.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com