You are here

Geri Dönüşümün Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Kağıt Karton Sektöründe Bir Uygulama

Effects of Product Cost of The Recycling and An Application to Cardboard Industry

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.323

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This paper examines the effects of production cost of the recycling made in the paper board industry practice. It is initially emphasized the concept of recycling theoretically, its advantages, stages and effects on the production costs. After determining a business from the sector of paper cardboard, it is compared the cost of goods produced from recycled products with goods produced from sctratch and recycled products appeared that the production costs are lower.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi incelenerek, kağıt karton sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Öncelikle, geri dönüşüm kavramı, avantajları ve aşamalarına yer verilmiş, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi teorik olarak incelenmiştir. Ardından kağıt karton sektöründe bir işletme seçilerek, geri dönüşümlü mamul ve 0’dan elde edilen mamulün üretim maliyetleri karşılaştırılmış ve geri dönüşümlü mamulün üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
359
381

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Altuğ, O. (2006). Maliyet Muhasebesi. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
Arora, M.N. (2009). Cost and Management Accounting, Himalaya Publishing House.
Batar, T.K. (2009). Atık Bor, Atık Kağıt ve Perlit Katkılı Sıva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu. Ekoloji, 18(72), 45-53.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2017. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230M1-12-1.pdf. (Erişim Tarihi: 02.04.2015)
Büyüksaatçi, S.K., Küçükdeniz, T. ve Esnaf, Ş. (2008). Geri Dönüşüm Tesislerinin Yerinin Gustafson-Kessel Algortiması - Konveks Programlama Melez Modeli Tabanlı Simülasyon ile Belirlenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(13), 1-20.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110824-6.htm . (Erişim Tarihi: 01.05.2015).
Gürdal, K. (2007). Maliyet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Haftacı, V. (2011). Maliyet Muhasebesi. Umuttepe Yayınları.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150402-2.htm. (ErişimTarihi: 06.05.2015)).
Karaçay, G. (2005). Tersine Lojistik: Kavram ve İşleyiş. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 317-331.
Kozak, M. (2010). Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması. Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 6(1), 62-70.
Nakiboğlu, G. (2007). Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 181-196.
OMUD (Oluklu Mukavva Derneği), http://www.omud.org.tr/hakkimizda/omud-ve-oluklu-mukavva/. (ErişimTarihi: 15.05.2015).
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
378
Rajputa, D. B., Bhagadea, S.S., Rautb,S.P., Ralegaonkarb, R.V. ve Mandavgan, S.A. (2012). Reuse of Cotton and Recycle Paper Mill Waste as Building Material. Construction and Building Materials, 34, 470–475.
Şahin, H. (2011). Proses Değişkenlerinin Kağıt Geri Dönüşümde Verim ve Kaliteye Etkisi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 13(20), 101-109.
Yazgan, H.Y. (2014). Temiz Üretimin Firma Performansına Etkisi: Düzce Sanayi İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), 722-733.
Yurtman A. ve Aydın, C. (2001). Atık Kağıt Geri Dönüşümü ve Değerlendirme Olanakları. İstanbul Ticaret Odası Yayını.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com