You are here

Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine Etkisi: Sürekli Denetim

The Effect of Change in Information Technology on Independent Audit of Financial Statements: Continuous Auditing

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.486

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Developments in information and communication technology caused to changes in operation of the production process, marketing, accounting and finance systems. With the change in business, transaction volumes and data entry of business have increased. This transformation has also affected the auditing area. The aims of this study include explaining the concept of continuous auditing determining the importance and advantages of this concept, explaining independent auditing and to providing information about the extensive business reporting language.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler, işletmelerin üretim süreçlerini ve dolayısıyla pazarlama, muhasebe ve finans sistemlerinde de değişimine neden olmuştur. İş hayatındaki değişimle birlikte artan işlem hacimleri işletmelerin veri girişlerinin artmasına neden olmuştur. Bu değişim denetim alanını da etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde önemi giderek artan sürekli denetim kavramının açıklanması, bu kavramın önemi ve üstünlüklerinin belirtilmesi, bağımsız denetimdeki yeri anlatılarak genişletilebilir işletme raporlama dili hakkında bilgiler verilmesidir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Alles, M,G., Kogan, A. ve Vasarhelyi, M.A. (2008). Putting Continuous Auditing Theory Into Practice: Lessons From Two Pilot Implementations. Journal of Information Systems, 22(2), 195-214.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
400
Alles, M., Brennan, G., Kogan, A. ve Vasarhelyi, M.A. (2006). Continuous Monitoring of Business Process Controls: A Pilot Implementation of A Continuous Auditing System At Siemens. International Journal of Accounting Information Systems, 7, 137-161.
Cankar, İ. (2006). Denetimin Yeni Paradigması: Sürekli Denetim. Sayıştay Dergisi, (61), 69-81.
Coderre, D. (2006). Continuous View of Accounts. Internal Auditor, 4, 25-31.
Coderre D. (2005a). Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. Global Technology Audit Guide, The Institute of Internal Auditors, http://iia.nl/SiteFiles/IIA_leden/Praktijkgidsen/GTAG3.pdf (Erişim Tarihi: 23.04.2016)
Coderre D. (2005b). Continuous Auditing: Implications for Assurance, Monitoring, and Risk Assessment. A Summary of The IIA’s Global Technology Audit Guide, The Institute of Internal Auditors, http://iia.nl/SiteFiles/IIA_leden/Praktijkgidsen/GTAG3.pdf (Erişim Tarihi: 23.04.2016)
Çıtak, N. (2009). Güvenilir Finansal Raporlama Açısından Genişletilebilir İşletme Raporlama Dilinin (XBRL) Önemi ve Dünya Ülkelerindeki Uygulaması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2, 1-19.
Du, H., Roohan, S. (2007). Meeting Challenges and Expectations of Continuous Auditing In The Context of Independent Audits of Financial Statements. International Journal of Auditing, 11, 133-146.
Erhan, D.U. (2012). Yeni Türk Ticaret Kanunu Ortamında Elektronik Raporlama Tekniklerinin Finansal Raporlama ve Denetime Katkısı. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 3, 157-176.
Esendemir, E. (2012). Yeni Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Finansal Raporlama Sistemine Etkileri. Journal of Yaşar University, 25(7), 4268-4281.
Gonzalez, G.C., Sharma, P.N. ve Galletta, D.F. (2012). The Antecedents Of The Use Of Continuous Auditing In The Internal Auditing Context. International Journal of Accounting Information Systems, 13, 248-262.
Karabınar, S. ve Yılmaz, E. (2012). XBRL (Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve Geleneksel Finansal Raporlama Sistemlerindeki Sorunların Çözümüne Katkıları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 2, 1-23.
İ.Kıymetli Şen Bahar/Spring 2016
Cilt 6, Sayı 1, ss.383-404 Volume 6, Issue 1, pp.383-404
401
Karasioğlu, F. ve Eryiğit, O. (2005). Finansal Raporlama ve XBRL (Genişletilebilir Kurumsal Raporlama Dili). Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 133-152.
Kearney, B. ve Tryfonas, T. (2008). Security Patterns For Automated Continuous Auditing. Information Security Journal: A Global Perspective, 17, 13-25.
Kogan, A., Sudit, E.F. ve Vasarhelyi, M.A. (1999). Continuous Online Auditing: A Program of Research. Journal of Information Systems, 13(2), 87-103.
Koskivaara, E. ve Back, B. (2007). Artificial Neural Network Assistant (ANNA) For Continuous Auditing and Monitoring of Financial Data. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 4, 29-45.
Koşan, L. (2006). Geleceğin Finansal Raporlama Dili: XBRL. Mali Çözüm Dergisi, (77), 108-120.
Kuhn, J.R.Jr. ve Sutton, S.G. (2010). Continuous Auditing In ERP System Environments: The Current State And Future Directions. Journal of Information Systems, 24(1), 91-112.
Kurnaz, N. ve Çetinoğlu, T. (2010). İç Denetim: Güncel Yaklaşımlar. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Memiş, M.Ü. ve Tüm, K. (2011). Sürekli Denetim Süreci ve İç Denetim ile İlişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 145-162.
Murthy, U.S. ve Groomer, S.M. (2004). A Continuous Auditing Web Services Model For XML-Based Accounting Systems. International Journal of Information Systems, 5, 139-163.
Önce, S. ve İşgüden, B. (2012). Bilgi Teknolojilerindeki Değişimin Ön Plana Çıkardığı Sürekli Denetim Yaklaşımının ve Güvence ve Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: İMKB-100 İşletmelerinde Bir Araştırma. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1, 127-155.
Rezaee, Z., Sharbatoghlie, A., Elam, R. ve Mcmickle, P.L. (2002). Continuous Auditing: Building Automated Auditing Capability. Auditing: A Journal of Practice&Theory, 21(1), 147-163.
Rezaee, Z., Elam, R. ve Sharbatoghlie, A. (2001). Continuous Auditing: The Audit of The Future. Managerial Auditing Journal, 16(3), 150-158.
Searcy, D.L ve Woodroof, J.B. (2003). Continuous Auditing: Leveraging Technology. The CPA Journal, May, 46-48.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı Karatekin University
İktisadi ve İdari Bilimler Journal of The Faculty of Economics
Fakültesi Dergisi and Administrative Sciences
402
Selimoğlu, S.K. (2005). Denetim Olgusunun Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Sistemleriyle Bütünleştirilmesi. 1. Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 20-24 Nisan 2005, Antalya, Türkiye: 277-294.
Teeter, R.A., Alles, M.G. ve Vasarhelyi, M.A. (2010). The Remote Audit. Journal of Emerging Technologies ın Accounting, 7, 73-88.
Tokel, Ö.E., Yücel, E.M. ve Öksüz, B. (2007). Türkiye’de XBRL’ye Geçiş Sürecinin Yol Haritası. Active Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 1-27.
Tokel, Ö.E. ve Yücel, E.M. (2005). Türkiye’de XBRL Standardı: Sektörel Bilanço Verileri Üzerine Bir Uygulama. Active Dergisi, Temmuz-Ağustos, 1-10.
Toraman, C. ve Abdioğlu, H. (2008). Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (GİRD) ve Gelir İdaresince Kullanımı. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 79-109.
Vasarhelyi, M.A., Alles, M. ve Williams, K.T. (2010). Continuous Assurance For The Now Economy. A Thought Leadership Paper For The Institute of Chartered Accountants in Australia.
Yardımcıoğlu, M. ve Özer, Ö. (2011). Genişletilebilir İşletme RaporlamaDili (XBRL). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (2), 79-106.
Ye, H., Ruan, Y., Huang, G. ve Wang, Y. (2011). The Application of Data Fusion Technology In Continuous Auditing. Advances In Information Sciences And Service Sciences, 3(10), 192-198.
Yılmaz, E. ve Gelmedi, O. (2011). XBRL (Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili) ve XBRL’in Finansal Tabloların Niteliksel Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2, 211-237.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com