You are here

KÜRESEL DÜNYADA ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
iki kutuplu sistemin sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan küreselleşme dalgası uluslararası ilişkilerin niteliğini değiştirmeye başlamıştır. Bu yeni süreçte oluşan ortam dünya politikasını yeniden şekillendirmiş, yeni aktörlerin ortaya çıkmış, ulus devlet eski gücünü kaybetmiş, ekonomi öncülüğünde sosyal, kültürel ve siyasal bir entegrasyon yaşanmıştır. Viyana Kongresi'yle başlayan küreselleşme süreci, Soğuk Savaşm başlamasıyla yavaşlamış olmasına rağmen durmamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve iletişimin hızlanmasıyla birlikte küreselleşme süreci hızlanmış ve uluslararası sistem küreselleşerek farklı bir boyuta dönüşmüştür. Geçmişte bir ülkenin jeopolitik konumu ile askeri ve siyasi gücü uluslararası alandaki konumunu belirlerken, bugünün küresel dünyasında ekonomik ve teknolojik faktörlerin daha belirleyici hale gelmiştir. Aynı şekilde güç ve zor kullanımı yerine ekonomi, kültür ve rızanın önem kazandığı bu süreçte jeo-politika ve jeo-strateji kavramı yanında jeo-ekonomi ve jeo-kültür kavramlarının da kullanılmaya başlandığı gözlenmektedir. Bunun anlamı uluslararası ilişkiler yeni bir tarzda küresel düzlemde ve ekonomiyle okunur hale gelirken uluslararası politik ekonomi yaklaşımı önem kazanmaya başlamıştır.
FULL TEXT (PDF): 
289-293