You are here

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama

Influence of Demographic Factors on Organizational Commitment: A Study

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is investigate the relationship between demographic factors (age, gender, educational level, marital status and job tenure) and components of organizational commitment (affective commitment, continuance commitment and normative commitment). With this aim, data were obtained by a questionnaire technique from 156 employees working in Usak Municipality. Descriptive statistics (mean and standard deviation), Independent sample t-test, One-way ANOVA and Tukey Test were used to analyze the data collected. It was concluded with this study that there is a significant relation between demographic factors (age and education level) and organizational commitment in Usak Municipality. Also results showed that affective commitment and continuance commitment has a meaningful difference for gender and educational level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı demografik faktörler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve çalışma süresi) ile örgütsel bağlılık bileşenleri (duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla veriler Uşak Belediyesinde görev yapan 156 çalışandan anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart sapma), Bağımsız Örneklem t testi, Tek Yönlü ANOVA Analizi ve Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik faktörlerden cinsiyet ve eğitim seviyesi ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca örgütsel bağlılık bileşenlerinden duygusal bağlılığın ve devam bağlılığının, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre farklılaştığı belirlenmiştir.
313
332

REFERENCES

References: 

Akinyemi, B.O. (2014). Organizational Commitment in Nigerian Banks: The Influence of Age, Tenure and Education. Journal of Management and Sustainability, 4(4): 104-115.
M. BABADAĞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 313-332
330
Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The Measurement and Antecedents of affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.
Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bashir, S., Ismail Ramay, M. (2008). Determinants of Organizational Commitment: A Study of Information Technology Professionals in Pakistan. Journal of Behavioral and Applied Management, 9(2): 226-238.
Buchanan, B. (1974). Building Organizational Commitment: The Socialization of Managers in Work Organizations. Administrative Science Quarterly. 19: 533-546.
Ceylan, A., Şenyüz, P.B. (2003). Örgütsel Destek Algısı ve Dâhil Olma Dışlanma Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Sigorta Sektöründe Bir Araştırma. Yönetim Dergisi, 14(44): 57-62.
Çavuş, Ş., Gürdoğan, A. (2008). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 18-34.
Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Çırpan, H. (1999). Örgütsel Öğrenme İklimi ve Örgüte Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Gündoğan, T. (2009). Örgütsel Bağlılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uygulaması. Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Ankara.
Hackett, R.D., Bycio, P., Hausdorf, P.A. (1994). Further Assessments of Meyer and Allen’s (1991) Three-Component Model of Organizational Commitment. Journal of Applied Psychology, 79(1): 15-23.
İnce, M., Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma Örgütsel Bağlılık. Konya: Çizgi Kitabevi.
Iqbal, A. (2010). An Empirical Assessment of Demographic Factors, Organizational Ranks and Organizational Commitment. International Journal of Business and Management, 5(3): 16-27.
Kırel, Ç. (1999). Esnek Çalışma Saatleri Uygulamalarında Cinsiyet, İş Tatmini ve İş Bağlılığı İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2): 115-136.
Luthans, F. (2011). Organizational Behavior An Evidence-Based Approach (12th Ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
M. BABADAĞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 313-332
331
Mathieu, J.E., Zajac, D.M. (1990). A Review and Meta-Analysis of then Antecedents, Correlates, and Consequences of Organisational Commitment. Psychological Bulletin, 108: 171-194.
Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three Component Conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4): 538-551.
Morris, J.H., Sherman, J.D. (1981). Generalizability of an Organizational Commitment Model. Academy of Management Journal, 24: 512-526.
Mottaz, C.J. (1988). Determinants of Organizational Commitment. Human Relations, 41: 467-482.
Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14(2): 224-247.
Mowday, R.T., Porter, L.W., Steers, R.M. (1982). Employee-Organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. New York: Academic Press.
O’Reilly, C., Chatman, J. (1986). Organizational Commitment and Psychological Attachment: The Effects of Compliance, Identification and Internalization on Prosocial Behaviour. Journal of Applied Psychology, 71(3): 492-499.
Olapegba, P.O., Onuoha, U.C. (2013). Personality Attributes and Personal Characterıstıcs Affecting Job Commitment of Officers and Men of Nigeria Police Force. European Scientific Journal, 9(32): 73-83.
Onay Özkaya, M., Deveci Kocakoç, İ., Kara, E. (2006). Yöneticilerin Örgütsel Bağlılıkları ve Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkileri İncelemeye Yönelik Bir Alan Çalışması, Yönetim ve Ekonomi, 13(2): 77-96.
Özkalp, E., Kırel, Ç. (2013). Örgütsel Davranış (6.Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.
Pala, F., Eker, S., Eker, M. (2008). The Effects of Demographic Characteristics on Organizational Commitment and Job Satisfaction: An Empirical Study on Turkish Health Care Staff. “İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 10(2): 54-75.
Porter, L.W., Steers, R.M., Mowday, R.T., Boulian, P.V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Turnover among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5): 603.
Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. (Çev.: İnci Erdem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.(2011).
M. BABADAĞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 6(2): 313-332
332
Sa Abreu, M.C., Cunha, M.C., Reboucas, S.M.P. (2013). Effects of Personal Characteristics on Organizational Commitment: Evidence from Brazil’s Oil and Gas Industry. The International Journal of Human Resource Management, 24(20): 3831-3852.
Stroh, L.K., Northcraft, G.B., Neale, M.A. (2002). Organizational Behavior: A Management Challenge (3rd Ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Topaloğlu, M., Sökmen, A. (2001). Örgütsel Bağlılık ile İşgören Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(1): 34-44.
Tutar, H. (2013). İşletme ve Yönetim Terimleri Ansiklopedik Sözlük. Ankara: Detay Yayıncılık.
Wiener, Y. (1982). Commitment in Organizations: A Normative View. Academy of Management Review, 7( 3): 418-428.
Wong, A., Tong C. (2014). Evaluation of Organizational Commitment Models and their Components in Asian Cities. International Journal of Human Resource Studies, 4(2): 66-96.
Yew, L. T. (2008). Job Satisfaction and Affective Commitment: A Study of Employees in the Tourism Industry in Sarawak, Malaysia. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 4(1): 85-101.
Yeşilkaya, M. (2015). Örgütsel Bağlılık Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından Gösterdiği Farklılıkların İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(9): 185-194.
Zaitouni, M., Sawalha, N.N. (2011). The Impact of Human Resource Management Practices on Organizational Commitment in the Banking Sector in Kuwait. International Journal of Business and Management, 6(5): 108-123.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com