You are here

Personel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü

Personnel Empowerment and Healthcare Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aimed at examining personnel empowerment studies applied within healthcare sector with a holistic approach. In this context, with analyzing related studies within literature, personnel empowerment effects on healthcare sector were summarized. It was seen that personnel empowerment had positive effect on important subjects for healthcare sector, such as organizational commitment, job satisfaction, organizational citizenship, patient safety, quality, job satisfaction, job motivation and it had decreasing effect on intention to leave current position. Additionally, it was seen personnel empowerment studies were mostly applied on nurses. Based on this study results, it can be said that developing strategies intended for personnel empowerment applications in healthcare institutions were essential. Moreover, given healthcare’s unique risks and characteristics, it is vital that delegation of authority shouldn’t be applied until necessary education and experiences are fulfilled.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma sağlık sektöründe uygulanan personel güçlendirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla incelenmeyi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda literatürde ilgili çalışmalar incelenerek, personel güçlendirmenin sağlık sektöründeki etkileri özetlenmiştir. Sağlık sektörü için önemli olan örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık, hasta güvenliği, kalite, iş tatmini, iş motivasyonu gibi hususlarda personel güçlendirmenin olumlu, işten ayrılma niyetinde ise azaltıcı etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca personel güçlendirme konusunun sağlık sektöründe en çok hemşireler üzerinde çalışıldığı görülmüştür. Bu sonuçlardan hareketle sağlık kurumlarında personel güçlendirmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin kendine has özellik ve riskleri göz önüne alınarak, yetkilendirilecek kademenin gerekli eğitim ve tecrübe gereksinimleri karşılanmadan, yetki devrinin uygulamaya geçilmemesinin kritik öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir.
69
84

REFERENCES

References: 

Ahmad, N., & Nelson, O.O. (2010). Empowerment, Job Satisfaction and Organizational Commitment: A Comparative Analysis of Nurses Working in Malaysia and England, Journal of Nursing Management, 18, 582–591.
Albrecht, S. L., & Andreetta, M. (2011). The Influence of Empowering Leadership, Empowermentand Engagement on Affective Commitment and Turnover Intentions in Community Health Service Workers, Leadership in Health Services, 24(3), 228 - 237.
Altındiş, S., & Özutku, H. (2011). Psikolojik Güçlendirme ve Güçlendirmeyi Etkileyen Faktörler: Türkiye’deki Devlet Hastanelerinde Bir Araştırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 161-191.
Armellino, D., Griffin, M. T., & Fitzpatrick, J. J. (2010). Structural Empowerment and Patient Safety Culture Among Registered Nurses Working in Adult Critical Care Units, Journal of Nursing Management, 18, 796–803.
U. UĞRAK, G. ERİGÜÇ, Y. UZUNTARLA
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 069-084
81
Beşyaprak, S. (2012). Personel Güçlendirmenin Tükenmişlik Sendromu Üzerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Programı Yüksek Lisans Tezi.
Conger, J., & Kanungo, R. N. (1988). The Empowerment Process:Integrating Theory and Practice, Academy ol Management Feview, 13(3), 471-482.
Cook, S. (1994). The Cultural Implications of Empowerment, Empowerment in Organizations, 2, 9-13.
Costa Freire, C. M., & Azevedo, R. M. (2015). Empowering and Trustful Leadership: Impact on Nurses’ Commitment, Personnel Review, 44(5), 702 - 719.
Çavuş, M. F., & Demir, Y. (2011). Personel Güçlendirme ve Tükenmişlik: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, III. Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 216-222.
Durukan, S., Akyürek, Ç., & Çoşkun, E. (2010). Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Güven, Güçlendirme Ve Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 411-434.
Er, F., & Altundaş, S. (2014). Hemşirelikte Personel Güçlendirme, Journal of Health and Nursing Mangement, (3)1, 155-160.
Erstad, M. (1997). Empowerment and organizational change, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 9(7), 325–333.
Fitzpatrick, J. J., Campo, T. M., Graham, G., & Lavandero, R. (2010). Certification, Empowerment, and Intent to Leave Current Position and
U. UĞRAK, G. ERİGÜÇ, Y. UZUNTARLA
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 069-084
82
The Professıon Among Critical Care Nurses, AJCC, Amerıcan Journal of Crıtıcal Care, May, 19(3), 218-229.
Gilbert, S., Laschinger, H. K., & Leiter, M. (2010). The Mediating Effect of Burnout on The Relationship Between Structural Empowerment and Organizational Citizenship Behaviours, Journal of Nursing Management, 18, 339–348.
Gök, G. S., & Beduk, A. (2014). Vekalet Teorisi Kapsamında Hedeflere Ulaşılması Bakımından Örgüt İçi İlişkilerde Personel Güçlendirmenin Önemi, Research Journal of Business & Management, 1(4), 436-447.
Hauck, A., Griffin, M. T., & Fitzpatrick, J. J. (2011). Structural empowerment and anticipated turnover among critical care nurses, Journal of Nursing Management, 19, 269–276.
İlısu, İ. (2012). Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Ve Organizasyon Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Karahan, A. (2009). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Katkısı Açısından Personel Güçlendirme Yaklaşımı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi Örneği, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 95-114.
Karahan, A., & Yılmaz, H. (2010). Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 153-171.
Koçel, T. (2011). İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları,İstanbul, s.408-420.
U. UĞRAK, G. ERİGÜÇ, Y. UZUNTARLA
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 069-084
83
Leggat, S. G., Bartram, T., Casimir, G., & Stanton, P. (2010). Nurse Perceptions of The Quality of Patient Care: Confirming The İmportance of Empowerment and Job Satisfaction, Health Care Manage Rev, 35(4), 355- 364.
Lloyd, P., Braithwaite, J., & Southon, G. (1999). Empowerment and The Performance of Health Services, Journal of Management in Medicine, 13(2), 83-94.
Martin-Crawford, L. (1999). Empowerment in Healthcare, ,Participation & Empowerment: An International Journal, 7(1), 15-24.
Nedimoğlu, A. B. (2008). Güçlendirmenin İşletmelerdeki Çalışanların İş Tatminleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon ve Örgütsel Davranış Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,.
Nixon, B. (1992). Developing an Empowering Culture in Organizations,Empowerment in Organizations, 2(1), 14-24.
Öztürk, H. (2010). Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Güçlendirme Algısı Ve Ortamı Güçlendirme Açısından Değerlendirmeleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Potterfield, T. A. (1999). The Business of Employee Empowerment, Democracy and Ideology in the Workplace, Quorum Books, Westport, Connecticut , London.
Procter, S., Currie, G., & Orme, H. (1999). The Empowerment of Middle Managers in A Community Health Trust: Structure, Responsibility And Culture, Personnel Review, 28(3), 242 - 257.
Şen, G. (2010). Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerin Personel Güçlendirme Algılamalarına İlişkin Bir
U. UĞRAK, G. ERİGÜÇ, Y. UZUNTARLA
Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi 7(1): 069-084
84
Uygulama: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Örneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Wong, C. A., & Laschinger, H. (2012). Authentic Leadership, Performance, and Job Satisfaction: The Mediating Role of Empowerment, Journal of Advanced Nursing, 69(4), 947–959.
Yüksel, O., & Adıgüzel, O. (2012). Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamında Yer Alan Sağlık Kurumlarında Çalışanlar Açısından Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Ve İş Motivasyonu Üzerine Etkilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 1019-1027.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com