You are here

CEDİTÇİLİK HAREKETİ VE TÜRKİSTAN-OSMANLI DEVLETİ İLİŞKİLERİ

JADIDISM MOVEMENT AND TURKISTAN-OTTOMAN RELATIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This paper deals with the roots of Jadidism, started by Ismail Bey Gasprinsky, a Tatar intellectual and activist, and focuses on Russian reaction to the movement, further it compares the Jadidism and Young Turks movement and in the final analysis, it refers to the present implications of the movement. Paper used secondary sources such as published books, periodicals, newspaper articles from various countries. The paper answers the questions; how and in what circumstances did Jadid movement start? What was the attitude of Russian Empire to the movement? What were the similarities and differences between Young Turk movement and Jadidism and in what ways it is related with the relations between the Ottoman Empire and Turkistan.
Abstract (Original Language): 
Ceditçilik Hareketi, Gaspıralı İsmail Bey öncülüğünde geliştirilmiştir. İsmail Bey reformlarına yeni usülle öğretim yapan okullar açarak başladı, daha sonra Tercüman Gazetesini çıkardı. Hareketin öncüleri 1905 Rus İhtilalinden sonra ortaya çıkan siyasi faaliyetlerde aktif rol aldılar. Makale, Ceditçilik Hareketinin nasıl ve hangi şartlarda ortaya çıktığı; Çarlık Rusyasının Çeditçilik hareketine tavrının nasıl olduğu; Türkistan Ceditçileri ile Genç Türkler arasındaki farklılıklar üzerinde durarak, Osmanlı-Türkistan ilişkilerine etkilerinin neler olduğu gibi sorulara cevap vermektedir. Araştırmada, Ceditçilik Hareketi çerçevesinden Osmanlı-Türkistan ilişkileri analiz edildi. Çalışmada konuyla ilgili farklı dillerde çıkan kitap, dergi ve gazete haberleri ile birlikte Gaspıralı İsmail Bey’in konferans konuşmalarından kaynak olarak faydalanıldı.
105-114

REFERENCES

References: 

Bedri A., (1919). Yaş Buharalılar kimler? Moskova.
Adeeb K., (1998). The politics of muslim cultural reform: Jadidism in Central Asia.
University of California Press.
Allworth E., (1998). The tatars of crimea: return to the homeland.
Bagayev S. (Ocak-Mart 1994). Dilde, fikirde, işte birlik (Gaspıralı ve Türkistan).
Kardaş edebiyatlar. Sayı: 26, s. 8-14. http://www.ismailgaspirali.org/yazilar
/snagayev.htm Giriş Tarihi: 10 Aralık 2012
Davutoğlu Ahmet, (22 Ağustos 2012) Türk Konseyi Dışişleri Bakanları
Konseyi’nde Yaptıkları Konuşma, , Bişkek. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı.Giriş Tarihi:3 Ocak 2013
Devlet N. , (1996). İsmail gaspıralı dönemi ve ruslarla uzlaşma. Türk Dünyası Dil ve
Edebiyat Dergisi, sayı: 2. s. 403-408.
Encausse C. H., (1988). Islam and the russian empire: Reform and revolution in
central asia, University of California Press.
Erşahin S.,(2008). Fıtrat’ın türkistan için 2. meşrutiyet mahrecli tecdid teklifi
üzerine, Bilig, Güz / sayı 47: s.21-44.
Gaspıralı, İ. Konferans, sırat-ı müstakim, (I. Kısım), 19 Recep 1327 / 1909, Sayı: 48,
s. 345-346; (II. Kısım), ("Konferans: Tedrisat-ı Umumiye Hakkında" ismiyle)
26 Recep 1327 / 1909, Sayı: 49, s. 359-364).
http://www.ismailgaspirali.org/yazilar/mcandir.htm# Giriş Tarihi: 12
Aralık,2012
Hanioğlu Ş.,(2001). Preparation for a revolution: The young turks, 1902-1908.
Oxford University Press.
Hunter T. S. &Malik H., (2005). Modernization, democracy, and ıslam, Greenwood
Publishing
Ingeborg B., (2001). Jadidism in central asia within reformism and modernism in the
muslim world. Die Welt des Islams. New Series, Cilt. 41, Sayı 1, s. 72-88.
İkramov E.,(1972). İzbirinni turidı va 3 tomah, C. 1. Taşkent.
Kasımov, B. (1993). Milli uyganısh va özbek filologiyası meseleleri, Gazi Turkiyat,
Bahar 2010,Sayı 6 s. 336-361
Kassymova D., Kundakbayeva Z., Markus U.,(2012). Historical dictionary of
kazakhstan. Scarecrow Press.
Kaya H., (1997). Arabs and young turks: Ottomanism, arabism, and ıslamism in the
ottoman empire 1908-1918.University of California Press.
Keller S. (2001). To moscow, not mecca: The soviet campaign against ıslam in
central asia, 1917-1941. Greenwood Publishing Group.
Khalid A., (2001). Representations of Russia in Central Asian Jadid Discourse. In
Brower R. D.& Lazzerini J. E., , Russia's orient, imperial borderlands and
peoples, 1700-1917 (pp.188-226). Bloomington, Indiana University Press.
Kırımlı H., (1996). National movements and national identity among the crimean
tatars: (1905-1916). Brill
Kimmage, D., (Ağustos 9, 2005).Central asia: Jadidism- old tradition of renewal.
http://www.rferl.org/content/article/1060543.html. Erişim Tarihi: Aralık 10,
2012
Münevver K.,(7 Haziran 1927). Kızıl Özbekistan.
Nagayev S.,( Ocak-Mart, 1994). Dilde, fikirde, işte birlik (gaspıralı ve türkistan ).
Kardaş Edebiyatlar, , Sayı: 26, s. 8-14. http://www.ismailgaspirali.org/yazilar
/snagayev.htm Giriş Tarihi:12 Aralık 2012
Özdemir E.,(2009). Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak
Ceditçiliği’nin Gelişimi. Bilig. Sayı 48: 157-176.
Pappe I., (2006). A history of modern palestine: One land, two peoples (2.baskı).
New York, Cambridge University Press.
Patrick B., (2007). Defeating islamic terrorism: The wahhabi factor. Wellesley,
Branden books.
Pırmanov, Kapeyeva A.& Kapeyeva A. (1997). Kazak inteligetsiyası. Almatı,
Atamura
Roshwald A. (2001). Ethnic nationalism & the fall of empires: Central europe,
russia, and the middle east, 1914-1923. Routledge.
Roy O., (2007). The new central asia: The creation of nations. New York
Söğüt Ö., (1990). Başlangıcından günümüze kadar büyük Türk klâsikleri: Tarih,
antoloji, ansiklopedi. Çilt:10.
Starr F. S., (2011). Ferghana valley: The heart of central asia. M.E. Sharpe.
Turfan N. M., (2000). Rise of the young turks: Politics, the military and ottoman
collapse. I. B. Tauris.
Turkestanskiy Sbornik, cilt; 361, s.; 144
Zürcher E. J., (2010). The young turk legacy and nation building: From the ottoman
empire to Atatürk's turkey. I. B. Tauris.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com