You are here

ÇARLIK RUSYASI TARAFINDAN ERMENİLERİN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA GÖÇÜRÜLMESİ VE AKABİNDE OLUŞTURULAN ERMENİ VİLAYETİ (1828) (Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında)

THE ARMENIAN IMMIGRATION TO THE AZERBAIJANI LANDS BY TSARIST RUSSIA AND THE ESTABLISHMENT OF THE ARMENIAN PROVINCE (1828) (IN THE WAKE OF RUSSIAN AND ARMENIAN RESOURCES)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
In order to spread around, as a part of the Tsarist Russian policy, the Armenians were supported to immigrate in the lands of Ottoman and Azerbaijan with the establishment of the “Armenian Province”. This paper investigates this historical fact by relying on the papers from the Russian and the Armenian resources. By creating an “Armenian Province” in 1828, Russia established a protective area against the Ottoman and Turkish Kajar State (Iran). At the end, Russia started the very foundation of the future Armenian State in the region.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada özellikle Rus ve Ermeni kaynaklarına dayanarak, Çarlık Rusyası’nın yayılmacı politikasının bir parçası olarak Ermenilerin ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan Azerbaycan topraklarına göçürülmesi ve akabinde “Ermeni Vilayeti”nin oluşturulması meselesi incelenmektedir. Rusya 1828 tarihinde Ermenileri Azerbaycan topraklarına yerleştirerek yarattığı Ermeni iskan bölgesi ile Osmanlı ve Türk Kacar Devleti’ne (İran) karşı bir tampon bölge oluşturdu. Sonuçta Ermeniler için gelecekte kurulacak Ermenistan Devleti’nin temeli atılmış oldu.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Azerbaycan ve Türkiye türkçesinde:
1. Bayır, Emre. “Fars Milliyetçiliğinin Gelişimi ve Güney
Azerbaycan’da Milli Direniş Hareketi”, Avrasya Dosyası, Uluslararası
İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, İran Özel, 1999,
c. 5, sy. 3, s. 90-124.
2. Beydilli, Kemal. “1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Doğu
Anadolu’dan Rusya’ya Göçürülen Ermeniler”, Türk Tarih Belgeleri
Dergisi, 1988, c. XIII, sy. 17, s. 365-434.
3. İsmayılov, Füzuli. Karabağ Konflikti ABD’nin Global Siyaseti Kontekstinde,
Bakü, Azerbaycan Milli Ensiklopedisi yayınları, 2001.
4. Mustafa, Nazim. “Ermeniler Öz Devletlerini Yaratmaq Üçün Ne
Geder Rüşvet Vermişler?”, “Yeni Azerbaycan” gazetesi, 5 Ağustos
1993.
5. Rehimoğlu, Arif. “Satranç Tahtasında Azerbaycan ve Farsistan”,
“Avrasya Dosyası, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar
Dergisi”, Azerbaycan Özel, 2001, c. 7, sy. 1, s. 337-366
6. Şerafeddin, Turan. “1829 Edirne Antlaşması”, “Ankara Üniversitesi
DTCF Dergisi”, IX/1-2, Ankara, 1951, s. 111-151
7. Tağıyeva, Şövket, Rahimli, Ekrem, Bayramzade, Samet. Güney
Azerbaycan, Bakü, Orhan yayınları, 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com