You are here

Bah Makine Sanayiinde Üretim-Envanter Denge Modelinin Uygulanması

The Application o f Production-Inventory Balance Model on WMI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, at the solution of production-inventory problem the dynamic programming model was constructed, taking into consideration the time parameter. It was realized for West Machine Industry (WMI). After that the application of dynamic programming model was realized on the production-inventory problem at WMI. Following this, the results taken by application of the model were explained.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; ilk olarak bir üretim-stok probleminin çözümünde zaman parametresi de dikkate alınarak, Batı Makine Sanayi (BMS) için bir dinamik programlama modeli kurulmuştur. Daha sonra; BMS' de üretim-stok problemi üzerinde deterministik dinamik programlama modeli uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben; modelin uygulamasından elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKDENİZ, H.Ahmet .Yöneylem Araştırması, Bornova Can Matbaası, İzmir, 2000. CHIANG, C.A. " The Basic Methods of Mathematical Economic, 2th Edition, 1991. HALAÇ, O. " Kantitatif Karar Verme Teknikleri," 3. Bask, İstanbul, 1991.
HILLER, F.S.J & Lieberman, G.J. " Introduction to operations Research" fifth edition Mc. Graw Hill Inc., 1990.
KARA,
İ
. " Yöneylem Araştırması - Doğrusal Olmayan Modeller" , Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 139, Eskişehir, 1986.
TAHA,
A
. Candle, Lee. "Operations Research', Mc. Graw Hill Inc., USA, 1991
TOLUNAY, Y.
"Matematikse
l Programlama ve İşletme Uygulamaları" , 3. Basta, İstanbul, 1991.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com