You are here

Performans Değerlendirmenin Etkinleştirilmesi Yönünde Çalışanların Düşünceleri: Tutumlar, Beklentiler ve Sonuçlar Konusunda Bir Alan Çalışması

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Nowadays, human resources are regarded as the most important assets of the organisations for gaining competitive advantage. The degree of using human resources effectively in the organisations can only be defined by measuring and evaluating employees 'job performance. The expression performance evaluation' relates to the assessment of employees in terms of their job performance. The most likely reason for the adoption of performance evaluation is to draw attention to present performance in the job in order to identify training needs, key skills, potential, to improve communication, motivation, job satisfaction, to reward people fairly, and also to identify those with potential for promotion. Therefore, performance evaluation is regarded as central to an organisation's human resource management practices. In this study, it is attempted to find out both employees' views and ideas about the system of performance evaluation, and to show how effectively the systems are used in the organisations. The study compares the performance evaluation system, has currently been used in the organisations, with the one employees expect to be used in the future. For the study the data were collected by using the questionnaire method of data collection. The questionnaires were conducted in the banking sector in the city of Kahramanmaraş. The research data were analysed by using SPSS computer programme.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde insan kaynağı, rekabet üstünlüğü sağlamada işletmelerin sahip oldukları en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu denli öneme sahip olan insan kaynağının örgütlerde ne ölçüde etkin kullanıldığının belirlenmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Performans değerlendirme en basit şekliyle çalışanların iş yaşamındaki performanslarının ölçümlenmesini ifade etmektedir. Performans değerlendirmenin temel nedeni mevcut performansların ölçülmesi yoluyla bilgi, yetenek ve potansiyellerin belirlenmesi, eğitim ihtiyacının tespit edilmesi, iletişim, motivasyon ve iş tatmininin artırılması ve terfi etme potansiyeline sahip elemanların belirlenmesidir. Bu nedenle performans değerlendirmenin, bir örgütün insan kaynakları yönetimi uygulamalarının temeli niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bu araştırmada performans değerlendirme uygulamaları hakkında çalışanların görüş ve düşünceleri ortaya konulmaya ve sistemin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırmada, şu anda uygulanan performans değerlendirme sistemi ile personelin gelecekte uygulanmasını istediği sistem karşılaştırılmaktadır. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmıştır. Anketler Kahramanmaraş'taki banka şubelerinde uygulanmıştır. Araştırma verileri SPSS bilgisayar program ı kullanılarak analiz edilmiştir.
75
98

REFERENCES

References: 

AKAL, Z., 1992. işletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi Çok Yönlü Performans
Göstergeleri, MPM Yayınları, No:473, Ankara, 368 s. AKAT, Ö., 1998. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama, Ekin Kitabevi, Bursa, 391 s.
ALDEMİR, C. ve Diğ., 1996. Personel Yönetimi, Fakülteler Kitabevi, İzmir, 408 s.
ALDEMİR, C. ve Diğ., 2001. İnsan Kaynaklar' Yönetimi, Barşş Yayınları, Fakülteler Kitabevi,
İzmir, 408s.
96
Yönetim ve Ekonomi 10/2(2003) 75-97
ARTAN, S., 1989. Personel Yönetimi, Gül Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul, 186 s.
BENLİGIRAY, S., 1999. İnsan Kaynakları Açısından Otellerde Performans Yönetimi, T.C.
Anadolu Üniversitesi Yayınlan No:1174, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yayınlan No:164, Eskişehir, 362 s. BİNGÖL, D., 1997. Personel Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 442 s. BİNGÖL, D., 2003. İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul,486 s. CAN, H., ve Diğerleri, 1995. Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, Siyasal Kitabevi,
Ankara.
CANMAN, A. D., 1993. Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye de Kamu
Personelinin Değerlendirilmesi, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Yayınlan No: 252, DİE. Matbaası, Ankara, 110s. CEYLAN, R., 1992. Personel Yönetimi, Met Basım yayın organizasyon, Eskişehir, 187 s. DIŞBANK, 1999. Performans Değerlendirme Sistemi Uygulama Rehberi, İstanbul, 36 s. DİCLE, Ü., 1982. Yönetsel Başarının Değerlendirilmesi Türkiye Uygulaması, ODTÜ İ.İ.B.F.
Yayınları, No:43, Ankara, 249 s. ERDOĞAN, 1., 1991. İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarı Değerleme Teknikleri, İ.Ü.İşletme
Fakültesi Yayınlan No:248, İşletme İktisadş Enstitüsü Yayın No: 141, İstanbul,
234s.
FINDIKÇI, İ., 1999. İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Tic.Ltd.Şti., 412 s. İKTİSAT BANKASI T.A.Ş., 1998. Performans Değerlendirme Sistemi, İstanbul, 23 s. KAYNAK, T. ve Diğ., 1998. İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi
Yayınlan No:276, İşletme İktisadş Enstitüsü Yayın No:406, Dönence Basım ve
Yayın Hizmetleri, İstanbul, 512 s. KILINÇ, T. ve AKKAVUK, E., 2001. "Takım Performansının Ölçümüne Metodolojik Bir
Yaklaşım" Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2001 (2). ss.103-120. MOLANDER, C., ve WINTERTON, J., Managing Human Resources, Routledge Publishing,
London.
MOON, P., 1997. Appraising your staff. (Second Edition), Kogan page, London,
NOE, A. R. , 1999.
İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi, Çev.: Çetin, C., Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., İstanbul, 420s. PALMER, M. J., 1993. Performans Değerlendirmeleri, Çev.:Doğan, Ş., Rota Yayın Yapım
Tanıtım Tic.Ltd.Şti., İstanbul, 179 s. ÖZÇELİK, O., 1999. "Performans Değerlendirmenin Etkinliği Üzerine Bir Holdinge Bağlı
Kuruluşlarda Çalışanların Görüş ve Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir
Araştırma" 7.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi, İstanbul,
SABUNCUOĞLU, Z., 1997. Personel Yönetimi: Politika ve Yönetsel Teknikler, Ezgi Kitabevi,
Bursa, 256 s.
SABUNCUOĞLU, Z., 2000. İnsan kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 300 s.
TINAZ, P., 1999. "Performans Değerlendirme Sistemlerinin Önemi ve Türkiye'deki
Uygulamalarına İlişkin Bir İnceleme', Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1999 (5).
s.389-406.
TİKİCİ, M., 1994. Personel Yönetimi, Enstitü Yayıncılık, Malatya, 165 s.
UYARGİL, C., 1994. İşletmelerde Performans Yönetim Sistemi, İ.Ü.İşletme Fakültesi Yayınlan No:262, İşletme İktisadş Enstitüsü Yayın No:154, İstanbul, 158 s.
ÜLKER, G., 1997. Kamuda Personel Yönetimi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınlan No:2, Bolu, 114 s.
ÜNAL, A., 1998. Performansa Dayalı Ücret Kamuiş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 61 s. YENİÇERİ, Ö., 1996. İşletme Fonksiyonel Analiz 2, Tutibay Ltd.Şti., Niğde, 219 s.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com