You are here

Avrupa Birliği'ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Turkish Agriculture Policies With in the Framework of Arrangements for European Union and Effects on About fhe Future of Sector

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In European Union, supporting and directing activities for the agriculture sector are carried out in the extent of Common Agriculture Policy (CAP). CAP is the first common policy of EU and what is more, 50 % of the budget of the union is spared for this target. Turkey is significantly faced to get accustomed to the EU policies to be an exact member. Among these policies, EU Common Agriculture Policy is predicted to be the most time consuming one. EU's agriculture area, agriculture production and agriculture population will increase through the exact membership of Turkey. This will give a birth to some problems in aspect of Common Agriculture Policy. Therefore, EU wants Turkey to solve its problems before being an exact member. An outstanding reforming process came to light in the year 2000 in the area of agriculture. This reform, which was named as The Application Project of Agriculture Reform, especially aimed to set some standards for agricultural supports and established direct income support system. However, in practical applications the desired results were not gotten and the agriculture sector experienced a worse process. Turkey has gained speed to prepare the related regulations in the area of agriculture as of the year 2001.
Abstract (Original Language): 
Avrupa Birliği (AB)'nde tarım sektörünün desteklenmesi ve yönlendirilmesi Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında yürütülmektedir. OTP AB'nin ilk ortak politikası olup birlik bütçesinin de yaklaşık %50'si bu amaçla kullanılmaktadır. AB'ye tam üye olabilmek için AB politikalarına uyumun sağlanması en önemli koşul olarak Türkiye'nin karşısına çıkmaktadır. Bu politikalar içerisinde en çok zaman alacağı tahmin edilen politika AB Ortak Tarım Politikası'dır. Türkiye'nin AB'ye üye olması ile birlikte AB'nin tarım alanı, tarım üretimi ve tarım nüfusu artacaktır. Bu da Ortak Tarım Politikası açısından bazı sorunların doğmasına neden olacaktır. Bu nedenle, AB, Türkiye'nin tarımla ilgili sorunlarını üye olmadan çözmesini istemektedir. 2000 yılında tarım alanında önemli bir reform süreci gündeme gelmiştir. Tarım Reformu Uygulama Projesi olarak adlandırılan bu reform, özellikle tarımsal desteklerin belli standartlara ulaşmasını hedeflemiş ve doğrudan gelir desteği sistemini uygulamaya sokmuştur. Ancak uygulamada istenilen sonuçlara ulaşılamamış ve tarım sektörü daha zor bir sürece girmiştir. Türkiye özellikle, 2001 yılından itibaren tarım alanındaki gerekli yasal düzenlemeleri yapmak için çalışmalarını hızlandırmıştır.
97
118

REFERENCES

References: 

ABAY Canan, OLHAN Emine, UYSAL Yaşar, YAVUZ Fahri, TÜRKEKUL Berna AĞAOĞLU Y. Sabit, İNAN 1. Hakkı, ÖZKAYA Tayfun, ORTAŞ İbrahim AKDER Halis
BAYRAÇ Naci,
YENİLMEZ Füsun
ÇAĞLAYAN Tayfur
DİNLER Zeynel
DPT
DPT DPT
Ekonomik Forum
ERAKTAN Gülcan,
ABAY Canan, MİRAN
Bülent, OLHAN Emine ERDAL Güven
ERGİN Gürol, EYİCİL Zehra
GÜNAYDIN Gökhan
IŞIKLI Emin, ABAY
Canan
Türkiye'de Tarım Politikalarında Değişim, VI. Teknik Kongre, 3-7 Ocak 2005,TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 2005
Yirmibirinci Yüzyıl Başlarında Türkiye Tarımının Vizyon ve Misyonu,
VI.Teknik Kongre, 3-7 Ocak 2005,TMMOB Türkiye Ziraat
Mühendisleri Odası, Ankara, 2005
Türkiye Tarım Politikasında "Destekleme Reformu", ASOMEDYA Dergisi, Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı, Ankara, Aralık,
2003
Tarım Sektörünün Yapısal Analizi Ve Avrupa Ortak Tarım Politikası http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=606 Erişim Tarihi : 03.04.2006
Osmanlı'dan Günümüze Tarım Ve Tarıma Hizmet Veren Kurumların Teşkilatlanma Süreçleri, T.C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 2004
Tarım Ekonomisi, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, Yayın No:3, ISBN: 975-7657-02-6, Bursa, 1988 Devlet Planlama Teşkilatı
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Tarımsal Politikalar Ve Yapısal Düzenlemeler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, DPT: 2516 ÖİK: 534, Ankara, 2000 Devlet Planlama Teşkilatı
VIII. BYKP - 2005 Yılı Programı, Tarımsal Gelişme: Genel Tarım
Politikaları, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Ankara, 2006 Devlet Planlama Teşkilatı Türkiye'nin Ekonomik Göstergeleri http://www.dtm.gov.tr/ead/gosterge/ekogosterge.xls
Erişim Tarihi : 29.05.2006b
Yeni Tarım Politikaları Zamana Yayılmalı, Ekonomik Forum Dergisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yayını, Yıl: 7, Sayı: 2, Ankara,
2000.
Türkiye'de Tarımın Teşvikinde Doğrudan Gelir Desteği Sistemi ve
Sonuçları, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Yayın No: 2004-53, ISBN :
975-512-889-1, İstanbul, 2004
Türk Tarım Politikası: Yapısal Sorunlar ve AB'ye Uyum, Avrupa Yolunda Türkiye ve Polonya Değişim Sürecinde İki AB Aday Ülkesi,
Konrad Adenauer Vakfı Yayınları, ISBN 975 - 7968 - 38 - 2, Ankara, 2001
Türkiye Tarımı 2000
http://www.zmo.org.tr/odamiz/ana_hatlariyla_turkiye_tarimi.php
Erişim Tarihi : 04.05.2006
Türkiye Tarımı Ve Değişme Eğilimleri, Türkiye Tarımı, Gerçekler / Saptırmacalar
http://www.zmo.org.tr/odamiz/turkiye_tarimi_degisme_egilimleri.php
Erişim Tarihi : 04.05.2006
Destekleme Uygulamalarının Tarımsal Yapıya Etkisi, Tarım Haftası 93 Sempozyumu, Tarımsal Destekleme Politikaları, Sorunlar, Çözümler, TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Yayınları, Yayın No:20,
Ankara, 1992
117
N. Yalçınkaya-M.H. Yalçınkaya-C. Çılbant/Avrupa Birliği'ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım
Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi
İKV İktisadi Kalkınma Vakfı
Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası,
http://www.ikv.org.tr/pdfs/0b08abbf.pdf
Erişim Tarihi:10.01.2006
Gelişmiş Ülkelerde Tarım Piyasalarının Organizasyonu, İstanbul
Ticaret Odası Yayını, Yayın No:2003-53, ISBN: 975-512-791-7,
İstanbul,2003
İNAN Hakkı,
GAYTANCIOĞLU Okan, ERBAY Recep, YILMAZ Fuat KARAKAYALI
Hüseyin
KARLUK Rıdvan
KESBİÇ C. Yenal, BALDEMİR Ercan,
DOĞAN Sibel KIYMAZ Taylan
ÖZKAYA Tayfun,
OYAN Oğuz , IŞIN
Ferruh, UZMAY Ayşe
ŞAHİNÖZ Ahmet,
ÖZALTAN Aylin, GÖKDUMAN Işıl TEOMAN Özgür
TÜRKEKUL Berna
TÜSİAD
ULUSOY Sadi
Türkiye Ekonomisinin Yapısal Değişimi, Güleç Matbaacılık Ltd.Şti.Yayınları, 2.Baskı, İzmir, 2003
Türkiye Ekonomisi / Tarihsel Gelişim Yapısal ve Sosyal Değişim, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, ISBN 975-2951-76-7, İstanbul, 2002 Rekabet Gücü Ölçümü Ve Önemi: Türk Tarım Sektörü İçin Bir Analiz, İstanbul Üniversitesi, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, İstanbul, 2005
Avrupa Birliği'nde Ve Türkiye'de Temel Ürünlerde (Hububat, Şeker Ve Süt) Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Bunların Ham Madde Temini Açısından Gıda Sanayiine Etkileri, Devlet Planlama Teşkilatı İktisadi Sektörler Ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Uzmanlık Tezi, Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Yayın No:
DPT: 2504, Ankara,2000
Türkiye'de Tarımsal Destekleme Politikaları Dünü - Bugünü -Geleceği, Türkiye Ziraat Odalar Birliği TÜSES Yayını, Ankara, 2001
Küreselleşme Sürecinde Türkiye Tarımı, VI.Teknik Kongre Kitabı, 3-7 Ocak 2005,TMMOB Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara, 2005
Türkiye Tarımında Kapitalist Dönüşüm Tartışmalarına Bir Katkı, Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 3, Sayı: 3, Ankara, 2001 Türkiye'de Makroekonomik Değişkenlerin Tarım Sektörüne Kısa ve Uzun Dönem Etkileri Üzerine bir Araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), 2006, İzmir Türk Sanayiciler Ve İşadamları Derneği
AB'ye Uyum Sürecinde Türk Tarım Sektörünün Sorunları Ve Çözüm Önerileri, TÜSİAD Görüşleri Dizisi, ISSN: 1302-4620, No: 13, TÜSİAD Bankacılık ve Sanayi İşleri Komisyonu Yayınları, İstanbul,
2003
AB'ne Adaylık Sürecinde Ab Ve Türkiye Tarım Politikaları: Öncelikler-Farklılıklar-Çelişkiler, AB Genişleme Sürecinde Türkiye "Tarımsal ve Kırsal Politikalar" Sempozyumu, TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, 2003
118

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com