You are here

Analitik Hiyerarşi Prosesi Yaklaşımı Kullanılarak Mobilya Sektörü İçin Ege Bölgesi'nde Hedef Pazarın Belirlenmesi

Determination of Target Market in Aegean Region for Furniture Sector by Using Analytical Hierarchy Process

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Businesses have to choose their target markets according to their goals, no matter in which sector they operate. In this study, analytical hierarchy process (AHP), which is an approach making businesses able to choose the best way in all situations by evaluating all strategies for choosing target markets, is used in order to determine target market . AHP is a method, which makes us to be able to determine the superiority of that will be used to choose by systematically comparing and evaluating them. In this study an application to choose market in Aegean Region for furniture sector using AHP method is carried out.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler ne tür pazara yönelik olarak faaliyet gösterirse göstersinler hedef pazarlarını işletmenin ana amaçları doğrultusunda seçmek zorundadırlar. Bu çalışmada, hedef pazarın belirlenmesi için hedef pazar seçimi stratejilerinin tamamını değerlendirerek bütün durumlar için en iyi olanı seçebilen bir yaklaşım olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır. AHP, seçimde kullanılacak stratejilerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan bir metottur. Bu çalışmada AHP metodu kullanılarak Ege bölgesinde mobilya sektörü için pazar seçimine yönelik bir uygulama yapılmıştır.

REFERENCES

References: 

Dağdeviren, Metin, Eren, Tamer, (2001) "Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 16 (2), 41-52.
Dağdeviren, Metin, Akay, Diyar, Kurt, Mustafa, (2004) "İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Uygulaması", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 19 (2), 131-138.
Kotler, Philip
(1994)
, Marketing Management, 7. Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs N.J., International.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, (1989), Principle of Marketing, 4. Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs N.J., International.
Mucuk, İsmet, (1997), Pazarlama İlkeleri, 7. Basım, Türkmen Kitapevi, İstanbul.
Saaty, Thomas L., (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill International Book Company, New York.
Saaty, Thomas L., (2000), Fundamentals of Decision Making and Priority Theory, 2. Edition, RWS Publications, Pittsburgh.
Skinner, Steven J., (1990), Marketing, Houghton Mifflin Company, Boston.
Stanton, William J., Futtrel, Charless, (1987), Fundamentals of Marketing, 8. Edition, McGraw-Hill Book Company, New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com