You are here

Akademik Kurumlarda Örgüt Sağlığı ve Örgüt Sağlığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi

Organizational Health in Academic Organizations and The Analysis of Factors Affecting Organizational Health

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Organizational health which defined as the synthesis of employee welfare and organizational effectiveness, is an important factor for improving organizational competitive advantage. Only if the organization have a healthy structure, it can survive in a competitive area and adopt the changes because of improving technology. The aim of this study is to define the organizational health levels of schools in Gaziosmanpaşa University. According to the aim survey method applied and primary data collected. Analysis results state that organizational variables effect organizational health more than individual variables. At the end of the study some suggestions offered to improve organizational health.
Abstract (Original Language): 
İşgören refahı ve örgütsel etkinlik kavramlarının sentezi olarak tanımlanan örgüt sağlığı, örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için önemli bir faktördür. Bir örgütün yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmesi ve gelişen teknoloji sebebiyle yaşanan değişime ayak uydurabilmesi ancak sağlıklı bir örgüt yapısı ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne bağlı yüksekokulların örgüt sağlığı düzeylerini belirlemek ve örgüt sağlığının demografik değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla anket yöntemi kullanılarak birincil veriler toplanmıştır. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda, örgüt sağlığının bireysel değişkenlerden ziyade örgütsel değişkenlerden etkilendiği tespit edilmiş ve örgüt sağlığını yükseltmek için öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AGUIRE, D. M., L.
W
. HOWELL, D. B. KLETTER ve G. L. NEILSON (2005), A Global Check-Up: Diagnosing The Health of Today's Organizations, Organizational DNA Research Report.
AKBABA, S. A. (1997), "Ortaöğretim Okullarının Örgüt Sağlığı", Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. AKGÜL, A., ve O. ÇEVİK, (2005), İstatistiksel Analiz Teknikleri-SPSS'te İşletme Yönetimi
Uygulamaları, 2. Baskı, Emek Ofset Ltd. Sti., Ankara. BULUÇ, B. (2008), "Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sağlık ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları
Arasındaki İlişki", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,
6(4)
, 571-602. CEMALOĞLU, N. (2007), "The Relationship Between Organizational Health and Bullying That
Teachers Experience in Primary Schools in Turkey", Educational Research Quarterly,
31(2), 3-29.
CHILDER, J.H. ve M. FAIRMAN (1986), "The School Counselor as Facilitator Of Organizational
Health", The School Counselor, 332-337. CHILDERS, J. H. (1985), "Organizational Health-How to Measure a School's Level of Health and
Take Remedial Action", Journal of Educational Public Relations, 8(2), 4-7. CICCHELLI, Jerry J. (1975), "Assessing the Organizational Health of School Systems", Annual
Convention of the American Association of School Administrators. COOPER, C. L. ve S. CARTWRIGHT (1994), "Healthy Mind, Healthy Organization-A Proactive
Approach to Occupational Stress", Human Relations, 47(4), 455-471. ÇAKIR, L. (2002), "İlköğretim Okullarının Organizasyon Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi",
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya.
EL-HAGE, Fouad T. (1980), "The Relationships of Selected Profile of Organization Variables, A
Measure of Organization Health and an Indicator of Organization Effectiveness",
Dissertation Abstracts International, 41(1), 38-A. EMHAN, A. (2005), "Organizasyon Sağlığı ve İş Örgütlerinde Bir Uygulama", Yayınlanmamış
Doktora Tezi,
Selçu
k Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. GÜLER, N. (1997), "Örgütsel Sağlık ve Denge", Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. HOY, W. K. ve J. A. FELDMAN (1987), "Organizational Health: The Concept and Its Measure",
Journal of Research and Development in Education, 20(4), 30-37. HOY, W. K. ve J. FELDMAN (1999), "Organizational Health Profiles for High Schools", in
Frieiberg, J. (Eds.), School Climate: Measuring, Sustaining and Improving, Falmer Pres,
London.
HOY, W. K. ve P. B. FORSYTH (1986), Effective Supervision, Theory Into Practice, 1th Ed., McGraw Hill, New York.
160
Yönetim ve Ekonomi
15/2 (2008) 145-161
HOY, W. K., C. J. TARTER ve J. R. BLISS (1990), "Organizational Climate, School Health and Effectiveness: A Comparative Analysis", Educational Administration Quarterly, 26(3),
260-279.
HOY, W. K., C. J. TARTER ve R. B. KOTTKAMP (1991), Open Schools/Healthy Schools: Measuring Organizational Climate, 1th Ed., Sage Publications, CA.
KIMPSTON, R. D. ve L. C. SONNABEND (1975), "Public Secondary Schools: The Interrelationships Between Organizational Health and Innovativeness and Between Organizational Health and Staff Characteristics", Urban Education, 10(1), 27-45.
KORKMAZ, M. (2005), "İlköğretim Okullarında Örgütsel Sağlık ile Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 44, 529-548.
LYDEN, J. A. ve W. E. KLINGELE (2000), "Supervising Organizational Health", Super Vision,
61(12), 3-5.
MILES, M. B. (1969), "Planned Change and Organizational Health: Figure and Ground", in F. D.
Carver & T. J. Sergiovanni (Eds.) Organizations and Human Behavior: Focus on Schools,
New York, McGraw Hill, 375-391.
MILLER, C. (1983), "The Relationship of Elementary Principals' Sex-Role İdentifications to the Organizational Health of Schools", Dissertation Abstracts International, 45(5), 1259-1260.
MURPHY, L. R. ve C. L. COOPER (2000), Healthy and Productive Work: An International Perspective, 1th Ed., Taylor & Francis Inc., London.
NEILSON, G. L., B. A. PASTERNACK ve K. E. NUYS (2005), "The Passive-Aggressive
Organization", Harvard Business Review, October. PARSONS, T. (1967), "Some Ingredients of a General Theory of Formal Organization" in Andrew W. Halpin (Ed.), Administrative Theory in Education, New York, Macmillan, 40-72.
SHOAF, C., A. GENALDY, W. KARWOWSKI ve S. H. HUANG, (2004), "Improving
Performance and Quality of Working Life: A Model for Organizational Health Assessment in Emerging Enterprises", Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 14(1), 81-95.
SMITH, P. A. (2002), "The Organizational Health of High Schools and Student Proficiency in
Mathematics", International Journal of Educational Management, 16(2), 98-104.
SMITH, P. A., W. K. HOY ve S. R. SWEETLAND (2001), "Organizational Health of High Schools and Dimensions of Faculty Trust", Journal of School Leadership, 11, 135-151.
TARTER, C. J., W. K. HOY ve R. B. KOTTKAMP (1990), "School Health and Organizational Commitment", Journal of Research and Development in Education, 23(4), 236 241.
URAS, M. (1998),
"Lis
e Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığının Amaçta Odaklanma, İletişim Yeterliği, Optimal Güç Dengesi, Kaynak Kullanımı ve Bağlılık Boyutlarına İliksin Algıları", VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi..
URAS, M. (2000), "Lise Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığının Moral, Yenilikçilik, Özerklik, Uyum ve Problem Çözme Yeterliliği Boyutlarına İlişkin Algıları", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Özel Sayısı.
VASIE, L. H. ve
W
. R. LUCAS (2001), "An Assessment of Health and Safety Management within Working Groups in the UK Manufacturing Sector", Journal of Safety Research, 32, 479¬490.
YILDIRIM, C. (2006), "Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Örgütsel Sağlık Üzerindeki Etkisi",
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
161

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com