You are here

Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

The Impact of Organizational Trust on Organizational Commitment: A Study of Employees in the Textile Industry

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The key objective of this research is to demonstrate the impact of organizational trust on organizational commitment. Accordingly, a research was conducted in the firm A, a textile industry enterprise in Istanbul. In the research, organizational trust has been examined in terms of the trust toward organization and manager; organizational commitment was has been examined in terms of affective commitment, continuity commitment and normative commitment. Within this framework, the effect of organizational trust on organizational commitment is established, exposing the relationship between the dimensions of organizational trust and the dimensions of organizational commitment. The findings reveal that the trust toward organization and manager have a positive effect on emotional commitment and continuity commitment and there exists a positive and moderately meaningful relationship between them; whereas there is no significant relationship between the trust --toward organization and manager-- and the normative commitment.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın temel amacı, örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu amaca bağlı olarak, İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren A firmasında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, örgütsel güven, örgüte ve yöneticiye olan güven boyutuyla ele alınırken; örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, devamlılık bağlılığı ve zorunlu bağlılık boyutuyla ele alınmıştır. Bu bağlamda, örgütsel güven boyutlarıyla örgütsel bağlılık boyutları arasındaki ilişki ortaya konularak örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine olan etkisi belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örgüt ve yöneticiye olan güvenin duygusal bağlılık ve devamlılık bağlılığını olumlu etkilediği ve aralarında pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; örgüt ve yöneticiye olan güven ile zorunlu bağlılık arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır.
179
194

REFERENCES

References: 

BARUTÇİGİL, İsmet (2002), Organizasyonlarda Duyguların Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
BERGMAN, Mindy E. (2006), "The Relationship Between Affective and Normative Commitment:
Review And Research Agenda", Journal of Organizational Behavior, 27: 645-663. CLAYTON, Susan. (2000), Takımınızın Yeteneklerini Geliştirmede Yönetim, (Çeviren: Mehmet
Zaman), İstanbul: Hayat Yayıncılık. COHEN, Don ve PRUSAK, Laurence (2001), Kavrayamadığımız Zenginlik Kuruluşların Sosyal
Sermayesi, İstanbul: BZD Yayıncılık. COPE, Mick (2003), Yürek Beyin ve El, (Çeviren: Zülfü Dicleli), İstanbul: BZD Yayıncılık. DARROUGH, Odessa G. (2006), An Exemination of the Relationship Between Organizational Trust and Organizational Commitment in the Workforce, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University.
DOĞAN, Selen (2006), Personel Güçlendirme: Rekabette Başarının Anahtarı, 2. Baskı, İstanbul: Kare Yayınları.
DURNA, Ufuk ve EREN, Veysel (2006), "Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık", Doğuş
Üniversitesi Dergisi,
6
(2): 210-219. ERICKSON, Robin Adair (2007), Here Today But What About Tomorrow? Reducing the Attrition of Downsizing Survivors by Increasing Their Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, Northwestern University. GİLBERT, Jacqueline A. and TANG, Thomas Li-Ping (1998), "An Examination of Organizational
Trust Antecedents" Public Personnel Management, 27(3): 321-338. HAIGH M.S. Michel M. (2006), Organizational Culture, Identity, Commitment, And Citizenship Behaviors: Antecedents, Change Over Time, Interrelationships, and Potential of Inoculation to Bolster Identity, Commitment, and Citizenship Behaviors, Ph.D. Thesis, University of Oklahoma.
İNCE,
Mehme
t ve GÜL, Hasan (2005), Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Konya: Çizgi Kitabevi.
KANESHIRO, Paul (2008), Analyzing the Organizational Justice, Trust and Commitment
Relationship in a Public Organization, Ph. D. Thesis, North central University. KAYA, Nihat ve SELÇUK, Seçil (2007), "Bireysel Başarı Güdüsü Organizasyonel Bağlılığı Nasıl
Etkiler?" Doğuş Üniversitesi Dergisi,
8 (2): 175-190. KLINSONTORN, Saksith (2005), The Influence of Leadership Styles on Organizational Commitment
and Employee Performances, Ph. D. Thesis, Nova Southeastern University. LEVIN, Sharon Lynn (1999), Running Head Measuring Organizational Trust, Ph.D. Thesis, The
George Washington University. MEYER, John P. and ALLEN, Natalie J. (1991), "A Three-Component Conceptualization of
Organizational Commitment", Human Resource Review, 1(1): 61-89. MISHRA, Karen Elizabeth (2007), Internal Communication:Building Trust, Commitment, and A Positıve Reputation Through Relationshıp Management With Employees, Ph. D. Thesis, University of North Carolina NEVES, Pedro and CAETANO, Antonio (2006), "Social Exchange Processes in Organizational Change: The Roles of Trust and Control", Journal of Change Management, 6(4): 351¬364.
193
Y. Demirel /
Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Tekstil Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
OKTAY, Ercan ve GÜL, Hasan (2003), "Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger ve Kanungo'nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerene Karaman ve Aksaray Emnıyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 10: 403-427.
OZAG,
Davi
d (2001), A Mixed Methodology Study of the Relationship Between Merger Survivors' Trust, Hope, and Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, The George Washington University.
ÖLÇÜM ÇETIN, Münevver (2004), Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
PAINE, Scott Christopher (2007), The Relationship Among Interpersonel and Organizational Trust and Organizational Commitment, Ph.D. Thesis, Alliant International University.
PERRY, Ronald W. and MANKIN, Lawrence D. (2007), "Organizational Trust, Trust in the Chief
Executive and Woric Satisfaction", Public Personnel Management, 36(2):165-179. SCOTT, Christopher Paine (2007), The Relationship Among Interpersonal and Organizational Trust and Organizational Commitment, Ph. D. Thesis, San Diego Alliant International University.
SMITH, Douglas (1998), "Güvenilir Bir Organizasyon Nasıl Oluşturulu?" Harvard Business
Review, Power Dergisi, Kasım-Özel Eki: 4-11. SOLOMON, Robert C. ve FLORES, Fernando (2001), Güven Yaratmak, (Çev. Ahmet Kardam),
İstanbul:MESS Yayınları.
STEPHENS, Robert.D.; DAWLEY, David. D. and STEPHENS, David. B. (2004), "Director Role
Potential As Antecedents Of Normative And Affective Commitment On Nonprofit
Boards", Organizational Analysis, 12(4): 395-413 STRAİTER, Kristin L. (2004), A Study of the Effects of Supervisors' Trust of Subordinates and
Their Organization on Job Satisfaction and Organizational Commitment, Ph.D. Thesis,
Regent University.
TANNER, Bobbie M. Jr. (2007), An Analysis of Relationships Among Job Satisfaction
Organizational Trust and Organizational Commitment in An Acute Care Hospital, Ph. D.
Thesis, Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California. ÜNLER, Ela (2006), "Örgütte Bağlılığın İşin Nitelikleri ve Davranış Düzeltme Uygulamasıyla
İlişkisi", Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1): 95-115. WASTI, Arzu S. (2003), "Organizational Commitment, Turnover Intentions and the Influence of
Cultural Values", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76: 303-321. WIENER, Yoash (1982). "Commitment in Organization A Normative View", Academy of
Management Review, 7(3): 418-428. WOODS, William G. (2007), The Effect of Leadership Practices on Organizational Commitment:
An Analysis of Mba's in Their Individual Workplace Settings, Ph. D. Thesis, Capella
University.
YÜKSEL, İlhan (2003), "Hemşirelerin İş Güçlüğü Faktörlerinin Belirlenmesi, İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisinin Analizi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 5(20): 131-139.
194

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com