You are here

Telekomünikasyon Sektöründe Regülasyon ve Özelleştirmenin Etkileri: OECD Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

The Effect of Regulation and Privatization in Telecommunication Sector: An Emprical Study on OECD Countries

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The telecommunication sector which has the characteristics of natural monopoly has transformed into a competitive structure, public operators have been privatized and independent regulatory institutions have been formed in the sector. In this study, in parallel to the methods in literature, the effect of organizing reforms and privatization in telecommunication sector on competitive performance of telecommunication sector in OECD countries were analyzed with panel data method. According to panel data results of the study, it was concluded that forming organizing activities and privatization in telecommunication sector have positive effects on the improvement of competitive structure of sector and growth dynamics of the sector.
Abstract (Original Language): 
Geçmişte doğal tekel özelliğine sahip olan telekomünikasyon sektörü, günümüzde rekabetçi bir yapıya dönüşmeye başlamış, kamuya ait operatörler özelleştirilmiş ve sektörde bağımsız düzenleyici kuruluşlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmalardaki yöntemlere paralellik gösterecek şekilde, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici reformların ve özelleştirmenin OECD ülkelerindeki telekomünikasyon sektörünün rekabetçi performansı üzerindeki etkileri panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın panel veri sonuçlarına göre, telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici faaliyetlerin oluşturulmasının ve özelleştirmenin sektörün rekabetçi yapısının gelişimi ve sektörün büyüme dinamikleri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKTAN, Coşkun C. ve İstiklal Y., VURAL (2005), “Telekomünikasyon Sektöründe Reform Süreçleri”, Telekomünikasyon ve Regülasyon Dergisi, Yıl:1, (2), 81-95.
AMBROSE, William W., HENNEMEYER, Paul ve Jean-Paul, CHAPON (1990), “Privatizing Telecommunications Systems: Business Opportunities in Developing Countries”, IFC Discussion Paper, Number 10.
ATİYAS, İzak (2001), “Regülasyon ve Rekabet”, Regülasyon ve Rekabet Sempozyumu, Rekabet Kurumu, 15-16 Mart 2001.
BALTAGI, Badi H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, John Wiley&Sons Ltd., England.
BOLES de BOER, David ve Lewis, EVANS (1996), “The Economic Efficiency of Telecommunications in a Deregulated Market: The Case Of New Zealand”, Economic Record, 72(216), 24-35.
BOUBRAKI, Narjess ve Claude J., COSSET (1998), “The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms: Evidence from Developing Countries”, The Journal of Finance, Volume: 53, No: 3, 1081-1110.
BOYLAUD, Olivier ve Giuseppe, NICOLETTI (2000), “Regulation, Market Structure and Performance in Telecommunications”, OECD Economics Department Working Paper, No: 237.
CAMERON, Colin A. ve Pravin K., TRIVEDI (2005), Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge University Press, New York.
EMEK, Uğur (2001), “Altyapı Hizmetlerinde Özelleştirme, Rekabet ve Regülasyon”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 184, 42-53.
FINK, Carsten, MATTOO, Aaditya ve Randeep, RATHINDRAN (2003), “An Assesment of Telecommunications Reform in Developing Countries”, Information Economics and Policy, 15, 443-466.
GALAL, Ahmed, JONES, Leroy, TANDON, Pankaj ve Ingo, VOSELSANG (1992), “Welfare Consequences of Selling Public Enterprises”, The World Bank, Washington, D.C.
GREENE, William H.(2003), Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
GRIFFITS, William E., HILL, Carter R. ve George G., JUDGE (1993), Learning and Practicing Econometrics, John Wiley, New York.
GUJARATI, Damador N. (2003), Basic Econometrics (Temel Ekonometri), (Çev: Şenesen, Ü., Şenesen, G.G.), İstanbul: Literatür Yayınları.
GUTIERREZ, Luis H. (2003), “The Effect of the Endogenous Regulation on Telecommunications Expansion and Efficiency in Latin America,” Journal of Regulatory Economics, 23, 257-286.
GUTIERREZ, Luis H. ve Sanford V., BERG (2000), “Telecommunications Liberalization and Regulatory Governance: Lesson from Latin America”, Telecommunications Policy, 24(10), 865-884.
HAUSMAN, Jerry A. (1978), “Specification Tests in Econometrics”, Econometrica, 46, 1251-1272.
ITU (2002), “Competition Policy in Telecommunications”, Document No: CPT/04.
Yönetim ve Ekonomi 18/2 (2011) 1-21
21
ITU (2010a), “ITU World Telecommunication Regulatory Database”, http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Regulators/Regulators.aspx (10/06/2010).
ITU (2010b), “World Telecommunication/ICT Indicators 2010 (CD/Electronic Copy)”, International Telecommunication Union, Switzerland, November 2010.
JOHNSTON, Jack ve John, DINARDO (1997), Econometric Methods, Fourth Edition, New York: McGraw-Hill Inc.
JOSKOW, Paul L. ve Nancy L., ROSE (1989), “Economic Regulation and its Effects”, içinde Handbook of Industrial Organization, 2, 1450-1505.
KÖK, Recep ve Orhan, ÇOBAN (2002), “Kitlere İlişkin Bir Regülasyon Modelinin Gerekliliği ve Kaynak Kullanım Etkinliği Üzerine: Nevşehir Tekel Rakı Fabrikası Örneği”, 6th METU International Conference in Economics, Ankara, Eylül 2002.
LI, Wei, QIANG, Z.W., Christine ve Lixin C., XU (2001), “The Political Economy of Privatization and Competition: Cross-Country Evidence from the Telecommunications Sector”, Centre for Economic Policy Research (CEPR), CEPR Discussion Paper No. 2825.
LI, Wei, QIANG, Z.W., Christine ve Lixin C., XU (2004) “The Impact of Privatization and Competition in the Telecommunications Sector Around the World”, Journal of Law and Economics, 47, 395-430.
ORUÇ, Ejder, GÜNGÖR, Müberra, EVREN, Gökhan, CANTEKİNLER, M. Kasım ve Talat, GÜÇLÜ (2003), Özelleşme, Serbestleşme ve Düzenleme Etkileşimi, Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, Ankara.
PELTZMAN, Sam (1989), “The Economic Theory of Economic Regulation After a Decade of Deregulation”, Microeconomics, 1989, 1-41.
PETRAZZINI, Ben A. ve Theodore, CLARK (1996), “Costs and Benefits of Telecommunications Liberalization in Developing Countries”, The World Bank, Mimeo.
RAMAMURTI, Ravi (1996), In Privatizing Monopolies: Lessons From The Telecommunications and Transport Sectors in Latin America, The Johns Hopkins University Press.
ROS, Agustin J. (2003), “The Impact of The Regulatory Process and Price Cap Regulation in Latin American Telecommunications Market”, Review of Network Economics, Vol. 2(3), 270-286.
ROS, Agustin J. ve Aniruddha, BANERJEE (2000), “Telecommunications Privatization and Tarif Rebalancing: Evidence from Latin America”, Telecommunications Policy, 24, 233-252.
SPILLER, Pablo T. ve Carlo G., CARDILLI (1997), “The Frontier of Telecommunications Deregulation: Small Countries Leading the Pack”, Journal of Economic Perspectives, 11(4), 127-138.
TURHAN, Mustafa ve Özlem, TAŞSEVEN (2010), “Yönetim Fonksiyonlarının Uygulandığı Alanlarda Ortaya Çıkan Hata Değerlerinin Oluşturduğu Yeni İlişkilerin Panel Veri Modelleri İle İrdelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 11, 128-153.
WALLSTEN, Scott J. (2001), “Econometric Analysis of Telecom Competition, Privatization, and Regulation in Africa and Latin America”, The Journal of Industrial Economics, 49(1), 1-19.
WALLSTEN, Scott J. (2002), “Does Sequencing Matter? Regulation and Privatization in Telecommunications Reforms”, Policy Research Working Paper: 2817, The World Bank.
WB (2010), Wold Development Indıcators (WDI Online Veritabanı), http://ddpext.worldbank.org/ext/DDPQQ/showReport.do?method=showReport (18/06/2010)
WELLENIUS, Bjorn (1992), “Telecommunications: World Bank Experience and Strategy”, World Bank Discussion Paper, No: 192.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com