You are here

Bireysel Kredilerin Gelişimi ve Risk Yönetiminin Rolü

Die Entwicklung Des Privatkredits und Die Rolle Des Risikomanagements

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Das Kreditgeschâft im türkischen Bankensektor blüht seit 2005 stark auf. Dabei haben der Privatkredit und der Hypothekenkredit als Komponente dessen einen beachtlichen Teil des Wandels innerhalb des Gesamt-Kredits ausgemacht. Die auslândischen Banken als (Teil-)Besitzer der türkischen Banken erlangen seit 2005 zunehmend grofies Gewicht im türkischen Bankensektor und gehören damit zu den zehn führenden Banken in der Türkei. Im ersten Teil der Arbeit wird die Entwicklung des Privatkredits von 2002 bis 2009 dargestellt und es wird dabei auf die Bedeutung des Risikomanagements eingegangen. Im zweiten Teil werden die wichtigsten Komponenten des Privatkredits hervorgehoben. Schliefilich werden im dritten Teil in einer abschliessenden Zusammenfassung die Ergebnisse und die Schlussfolgerungen geschildert
Abstract (Original Language): 
Türk bankacılık sektöründe 2005 yılından beri kredi alanında ciddi bir canlanma göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, bireysel kredi ve bunun önemli bir öğesi olan ipotekli kredinin toplam krediler bazında meydana gelen değişimin içinde önemli bir rol üstlendiğini ifade etmek gerekir. Yabancı bankalar ise, 2005 yılından beri Türk bankacılık sektöründe Türk bankaları ile ortaklığa giderek veya bizzat bu sektörde yer alarak paylarını artırmış ve böylece bu bankalar Türkiye 'nin önde gelen on bankası arasında yer almıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde bireysel kredilerin 2002 ile 2009 yılı arasındaki gelişimi ortaya konmuş ve bu bağlamda risk yönetiminin önemine de dikkat çekilmiştir. İkinci bölümde ise, bireysel kredilerin gelişmekte olan önemli öğeleri üzerinde durulmuş ve son olarak üçüncü bölümde elde edilen çıkarımlar ve sonuçlar sunulmuştur

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),
Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2001)
Finansal Piyasalar Raporu (Şubat 2004)
Finansal Piyasalar Raporu (Ekim 2004)
Finansal Piyasalar Raporu (Mart - Haziran 2006)
Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2006)
Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2006)
Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2007)
Finansal Piyasalar Raporu (Mart 2008)
Finansal Piyasalar Raporu (Eylül 2008)
Finansal Piyasalar Raporu (Mart 2008)
Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2008)
Finansal Piyasalar Raporu (Aralık 2009).
Grâf, Bernhard (2008): „Die internationale Finanzkrise: Bedrohung für die
globale Wirtschaft - Wie alles begann", http://www.dbresearch.de, (06.05.2011).
Rudolph, Bernd (2009), „Die internationale Finanzkrise: Ursachen, Treiber,
Verânderungsbedarf und Reformansâtze", http://epub.ub.unimuenchen.
de/10964/, (10.05.2011).
Schuss, Heiko (2007): Vergleich institutionenökonomischer und
kulturwissenschaftlicher Ansâtze zur Erklârung der wirtschaftlichen Entwicklung
in der Türkei und dem Osmanischen Reich, Berlin.
Türkiye Bankalar Birliği (TBBa), "Banka Bilgileri", http://www.tbb.org.tr,
(18.05.2011).
Türkiye Bankalar Birliği (TBBb), "52.year-1.statistics", http://www.tbb.org.tr,
(18.05.2011).
112
Yönetim ve Ekonomi
18/2 (2011) 105-113
Türkiye istatistik Kurumu (TUİK), İstatistik Göstergeler. Statistical İndicators 1923 - 2009.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Gösterge Niteliğindeki TCMB
Kurları" http://www.tcmb.gov.tr/ (06.05.2011).
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Finansal İstikrar Raporu-Haziran 2006, Sayı 2,
Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2007, Sayı 5 und
Finansal İstikrar Raporu-Kasım 2008, Sayı 7.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com