You are here

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Reasons for Preference of Participatory Banks in Turkey: An Empirical Investigation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Interest-Free/Islamic Banking or Participatory Banking has been increasing its share in the world financial market. Although many researches about the reasons for preference of interestfree banks abroad Turkey have been conducted so far, the number of the studies related to the reasons for preference of participatory banks in Turkey is comparatively very low. This study is intended to contribute to the literature in question. To this effect; a sample of 217 participants was selected among the customers of three participatory banks in Bolu province in Turkey. The data was collected through conducting a survey. An exploratory factor analysis was run on the data. According to our findings, the principal factor affecting the participants’ preference of participatory banks is “Product/Service Quality”. “Image and Trust”, “Personnel Quality”, “Religious/Environmental Motivations” are the succeeding ones.
Abstract (Original Language): 
Faizsiz/İslami Bankacılık ya da Katılım Bankacılığı dünya finans piyasasındaki payını gün geçtikçe artırmaktadır. Bazı geleneksel bankaların, faizsiz bankacılık işlemleri yapmak üzere kendi bünyelerinde birimler açtıkları görülmektedir. Türkiye dışındaki faizsiz bankaların niçin tercih edildiğini araştıran birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen Türkiye’deki katılım bankalarının niçin tercih edildiğine dair yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın hedefi; Türkiye’deki katılım bankalarının niçin tercih edildiğine ilişkin literatüre katkıda bulunmaktır. Bu amaçla; Bolu ilindeki üç ayrı katılım bankasının müşterileri arasından örnek kütle seçilmiştir. 217 kişiden oluşan örnek kütle üzerinde anket tekniği uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen verilere açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bulgularımıza göre; katılımcıların katılım bankası tercihlerini etkileyen en önemli faktör “hizmet/ürün kalitesi”dir. Bu faktörün ardından, sırasıyla “İmaj ve Güven”, “Personel Kalitesi” ve “Dini/Çevresel motivasyonlar” faktörleri gelmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Afşar, Muharrem (2006), Finansal Sistem ve İşleyişi [Financial System and its Functioning],
Eskişehir: Gülen Ofset.
Ahmad, Norafifah ve Haron, Sudin (2002), “Perceptions of Malaysian Corporate Customers
towards Islamic Banking Products and Services”, International Journal of Islamic
Financial Services, 3(4), 13-29.
Akın, Cihangir (1986), Faizsiz Bankacılık ve Kalkınma [Interest-Free Banking and Development],
İstanbul: Kayıhan Yayınları.
Al-Ajmi, Jasim , Hussain, Hameeda Aboo ve Al-Saleh, Nadhem (2009), “Clients of Conventional
and Islamic Banks in Bahrain: How they choose which bank to patronize”, International
Journal of Social Economics, 36(11), 1086-1112.
Amin, Hanudin (2008), “Choice Criteria for Islamic Home Financing: Empirical Investigation
Among Malaysian Bank Customers”, International Journal of Housing Markets and
Analysis, 1(3), 256-274.
Apil, Ali Rıza (2009), Türkiye Örneğinde Katılım Bankacılığına Müşteri Yaklaşımları [Customer
Approach to Participatory Banking in the Case of Turkey ] (TKBB No. Katılım
Bankacılığının Finans Sektörüne Getirdiği Yenilik ve Açılımlar Başlıklı Bilimsel
Araştırma Yarışması). Retrieved 2012,June 21.
Bartell, Stephen J. (2012), “Building strong customer relations”, Bank Marketing, 25(6), 16-19.
Bejou, David , Ennew, Cristine T. ve Palmer, Adrian (1998), “Trust, Ethics and Relationship
Satisfaction”, International Journal of Bank Marketing, 16(4), 170-175.
Bhatti, Ghulam Ali , Hussain, Haroon ve Akbar, Zahid Ali (2010), “Determinants of Customer
Satisfaction and Bank Selection in Pakistan”, Interdisciplinary Journal of Contemporary
Research in Business, 2(6), 536-554.
Boyd, William L. , Myron, Leonard ve Charles, White (1994), “Customer Preferences for Financial
Services: An Analysis”, International Journal of Bank Marketing, 12(1), 9-15.
Dusuki, Asyraf Wajdi ve Abdullah, Nurdianawati Irwani (2007), “Why do Malaysian Customers
Patronise Islamic Banks”, International Journal of Bank Marketing, 25(3), 142-160.
Erol, Cengiz ve El-Bdour, Radi (1989). “Attitudes, Behaviour, and Patronage Factors of Bank
Customers towards Islamic Banks”, International Journal of Bank Marketing, 7(6), 31-37.
Gait, Alsadek ve Andrew, C. Worthington (2009a), Attitudes, Perceptions and Motivations of
Libyan Retail Consumers Toward Islamic Methods of Finance (Griffith University No.
Çalışma Notları Serisi ).Retrieved 2012, June 21.
Gait, Alsadek ve Andrew, C. Worthington (2009b), Libyan Business Firm Attitudes towards İslamic
Methods of Finance (Griffith University No. Çalışma Notları Serisi). Retrieved 2012, June
21.
Gerrard, Philip ve Cunningham, J. Barton (1997), “Islamic Banking: A Study in Singapore” ,
International Journal of Bank Marketing, 15(6), 204-216.
Gulledge, Larry G. (1996), “Satisfaction measurement is more than doing surveys”, Marketing
News, 30(22), 8-22.
Haron, Sudin , Norafifah, Ahmad ve Planisek, Sandra L. (1994), “Bank Patronage Factors of
Muslim and Non-Muslim Customers”, International Journal of Bank Marketing, 12(1),
32-40.
İ. Özsoy & B. Görmez & S. Mekik / Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri:
Ampirik Bir Tetkik
204
Hegazy, Ibrahim A. (1995), “An Empirical Comparative Study between Islamic and Commercial
Banks’Selection Criteria in Egypt”, International Journal of Commerce and Management,
5(3), 46-61.
Karakaya, Aykut ve Karamustafa, Osman (2004), “Bankalarda Teknoloji Yoğun Finansal Ürünlerin
Kullanılmasında Müşteri Özelliklerinin Rolü” [The Role of Customer Features on the use
of Technology Intensive Financial Products in Banks], Active Bankacılık ve Finans
Dergisi, 38:1-6.
Kaynak, Erdener (1986), “How to Measure Your Bank’s Personality: Some Insights from Canada”,
International Journal of Bank Marketing, 4(3), 54-68.
Laroche, Michel , Rosenblatt, Jerry A. ve Manning, Terrill (1986), “Services Used and Factors
Considered Important in Selecting a Bank: An Investigation across Diverse Demographic
Segments”, International Journal of Bank Marketing, 4(1), 35-55.
Lee, Kun-ho ve Ullah, Shakir (2007), “Integration of Islamic and Conventional Finance”,
International Review of Business Research Papers, 3(5), 241-265.
Lee, Kun-ho ve Ullah, Shakir (2011), “Customers’ attitude toward Islamic Banking in Pakistan”,
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 4(2), 131-
145.
Marimuthu, Maran , Chan, Wai Jing , Lim, Phei Gie , Low, Pey Mun ve Tan, Yew Ping (2010),
“Islamic Banking: Selection Criteria and Implications”, Global Journal of Human Social
Science, 10(4:1), 52-62.
Metawa, Saad A. ve Almossawi, Mohammed (1998), “Banking Behaviour of Islamic Bank
Customers:Perspectives and Implications”, International Journal of Bank Marketing,
16(7), 299-313.
Metwally, M. (1996), “Attitudes of Muslims towards Islamic Banks in a Dual-banking System”,
American Journal of Islamic Finance, 6(1), 11-17.
Naser, Kamal , Jamal, Ahmad ve Al-Khatib, Khalid (1999), “Islamic banking: a study of customer
satisfaction and preferences in Jordan”, International Journal of Bank Marketing, 17(3),
135-151.
Nunnally, Jum C. (1967), Psychometric Theory, New York, Amerika Birleşik Devletleri: McGraw-
Hill.
Okumuş, H. Şaduman (2005), “Interest-Free Banking in Turkey: A Study of Customer Satisfaction
and Bank Selection Criteria”, Journal of Economic Cooperation, 26(4): 51-86.
Omer, Hussein Sharif Hussein (1992), The Implication of Islamic Beliefs and Practice on Islamic
Financial Institutions in the UK (Loughborough Üniversitesi, Loughborough No. Doktora
Tezi). Retrieved 2012, June 21.
Othman, AbdulQawi ve Owen, Lynn (2012), “Adopting and Measuring Customer Service Quality
(SQ) in Islamic Banks: A Case Study in Kuwait Finance House”, International Journal of
Islamic Financial Services, 3(1), 1-26.
Önal, Recep (2000), Türkiye’de Özel Finans Kurumlarının Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu
Konuşması [Past, Present and Tomorrow of Special Financial Institutions in Turkey],
İstanbul: Albarakatürk Yayınları.
Sarı, Betül (2010), Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Sektöründe Müşteri Memnuniyeti ve Banka
Tercihleri Üzerine bir Uygulama [Customer Satisfaction in Participatory Banking Sector
in Turkey and an Application on Bank Preferences] (İstanbul Ticaret Üniversitesi, No.
Yüksek Lisans Tezi). Retrieved 2012, June 21.
Solomon, Michael R. (1996), Consumer Behavior, Boston MA, Amerika Birleşik Devletleri: Allyn
& Bacon.
Wakhid, S. C. ve Efrita, S. (2007), “Adapting Islamic Banks’ Carter Model: An Empirical Study in
Riau’s Syariah Banks, Indonesia”, Proceeding Pesat, Sayı: 2, 120-127.
Wells, William D. ve Prensky, David (1996), Consumer Behavior, New York, Amerika Birleşik
Devletleri: John Wiley & Sons.
Zainuddin, Yuserrie , Jahya, Noresma ve Ramayah, T. (2004), “Perception of Islamic Banking:
Does It Differ among Users and Non-users”, Jurnal Manajement and Bisnis, 6(3), 221-
232.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com