You are here

KÜRESEL ISINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KARBON VERGİSİ VE ETKİNLİĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Küresel ısınma ve iklim değişimi, neden olan kim ya da neler olursa olsun, atmosferde sera gazlarının önemli ölçülerde artması ile doğrudan ilişkili olan ve tüm insanlığı ciddi bir şekilde tehdit eden bir çevre sorunudur. 1980li yılların sonlarından başlayarak, insanın iklim sistemi üzerindeki olumsuz etkisini ve baskısını azaltmak için, Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası kuruluşların öncülüğünde çalışmalar yapılmıştır. Bu küresel etkinliğin sonucunda, geniş bir katılımla İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü oluşturulmuştur. İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, bir yandan insan kaynaklı sera gazı sahmlannı sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler getirirken, bir yandan da, uluslararası ticaret teknoloji ve sermaye hareketleri konusunda giderek etkin olmaya başlamıştır. Son yıllarda küresel ısınma probleminin çözümüyle ilgili olarak yapılan tartışmalardan önemli bir kısmı piyasa temelli bir çözüm aracı olarak uluslararası bir karbon vergisinin, problemin çözümündeki etkinliği ve benimsenme olasılıkları üzerine odaklanmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle karbon vergisi gibi bir piyasa temelli ekonomik aracın teorik temelleri ve diğer alternatif araçlar karşısındaki bir takım üstünlüklerine deyinilmekte, daha sonra etkinliğini belirleyen unsurlar üzerinde durulmaktadır. Karbon vergisinin etkinliği ile ilgili olarak özellikle üzerinde durulan konu "küresel düzeyde adaptasyon' sorunu olmaktadır.
7
20

REFERENCES

References: 

BAUMOL,W.J.-OATES W.E.(1988).
Th
e Theory Of Environmental Policy. Cambridge : Cambridge University Press.
BROWN Lester R.-FLAVIN,Christopher-POSTEL,Sandra (1997).
Gezegenimiz
i Kurtarmak-Küresel Ekonominin Çevresel Olarak Sürdürülebilirliği. Çev. Sinem Gül. Ankara: Nurol Matbaacılık, Tübitak-Tema Vakfı Yayınları 4.
BROWN, Lester
R.(1997)
. Dünyanın Durumu 1996. Çev. Sinem Gül. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık, Tübitak-Tema Vakfı Yayınları 3.
CUERVO,Javier-GANDHİ, Ved P.(1998).
"Carbon Taxes: Their Macroeconomic Effects and Prospects for Global Adoptation-A Survey of the Literature ".IMF Working Paper, May.
DPT (2000).
İkli
m Değişikliği. Sekizinci Beı Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT:2532 -ÖİK:548.
EDIEN, The World Bank. Political Economy of the Environment- Training of Trainers Workshop. Ankara,Turkey:Sept21-Oct1, 1998.
EKEMAN,Ebru (1998). Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. İstanbul: İKV Yayın No.153
HEMMING,Richard-MIRANDA,Kenneth( 1991). "Kamu Harcamaları ve Çevre". Kamu Harcamaları Rehberi. Ke-young Chu-Richard Hemming (Ed.),Çev:Doğan Cansızlar. Washington: IMF Publications Services.
HERBER,
Bernar
d -RAGA, Jose (1995). "An International Carbon Tax To Combat Global Warming: An Economic And Political Analysis Of The European Union Proposal''. American Journal of Economics & Sociology. Jul95,Vol.54, Issue 3.
KAPLAN,Ayşegül(1997). Küresel Çevre Sorunları ve Politikalar. Ankara: Özkan Matbaacılık Ltd.,Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları No: 1.
LIGTHART, Jenny E.(1998). "The Macroeconomic Effects of Environmental Taxes: A Closer Look at the Feasibility of Win-Win Outcomes ".IMF Working Paper, May.
OECD(1996). Implementation Strategies For Environmental Taxes. France: OECD Publications Service.
OECD(1997). Environmental Taxes And Green Tax Reform. France: OECD Publications Service.
ÖNCEL,Türkan(1995). "Çevre Koruma Önlemlerine Genel Bir Bakış''. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 34. Seri, Yıl 1990/1991, İstanbul: Yaylım Matbaası.
POTERBA,James M.
(1991)
. "Tax Policy to Combat Global Warming: On Designing a Carbon Tax'' NBER Working Paper No.3649.
POTERBA,James M. (1993). "Global Warming Policy : A Public Finance Perspective". Journal of Economic Perspectives. Fal93,Vol.7, Issue 4.
ROODMAN,David
Mali
n (1997). "Çevre İçin Pazardan Yararlanmak*. Ed. Lester R. Brown. Dünyanın Durumu 1996. Çev. Sinem Gül. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık, Tübitak-Tema Vakfı Yayınları 3.
SMITH, Stephen(1996). "Taxation And The Environment". The Economics of the Tax Policy. Michael P. Devereue (Ed.).New York: Oxford University Press.
SMITH, Stephen(1995). "The Role of the European Union in Environmental Taxation". International Tax and Public Finance Vol.2, Number.2, August.
WORLD BANK(1997). Five Years After Rio- Innovations in Environmental Policy. Washington: Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No.18.
YAŞAMIŞ,Firuz Demir(1995). Çevre Yönetimini Temel Araçları. Ankara: İmge
Kitabevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com