You are here

TÜRK SERMAYE PİYASASINDA KAMU KESİMİNİN AĞIRLIĞI

SHARE of PUBLIC SECTOR in TURKISH CAPITAL MARKETS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Capital market is a market in which saving holders and investors meet. Individuals and companiess who has inadequent capital for financing building and equipment investments,can obtain funds from capital markets. Advanced capital markets not only cause increase in investments and growth, but also cause diffusion of capital, decline in input costs and higher liqıidity. Public economy has a significiant share in capital markets of countries whose capital markets are developing. Public sector uses funds to finance its deficit, so that efficiency of capital market distorts.Because of borrowing with high interest rate, public sector crowds out private investment .The funds should be flown to private sector is drained by public sector in order to pay public debts.The financing cost of private sector is remaining because of increasing interest rate.
Abstract (Original Language): 
Sermaye piyasası, yatırım yapmak isteyenler ile tasarruf sahiplerini buluşturan bir piyasadır. Bina, teçhizat gibi sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için yeterli sermayesi olmayanlar, sermaye piyasasından fon toplayabilirler. Gelişmiş bir sermaye piyasası yatırımları artırır ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirir. Ayrıca sermayeyi tabana yayar, girdi maliyetlerini düşürür, likidite sağlar. Türkiye’de yeni gelişen bir sermaye piyasasında, kamu ekonomisinin ciddi bir ağırlığı söz konusudur. Kamunun sermaye piyasasına arz edilen tasarrufları, gelir eksikliğini gidermekte kullanması, sermaye piyasasının etkinliğini düşürmektedir. Özel sektöre akması gereken fonlar, kamunun daha önce almış olduğu borçların geri ödenmesinde kullanılmaktadır. Yüksek faiz vererek borçlanan kamu sektörü, özel sektör yatırımlarını düşürmekte ve dışlamaktadır. Özel sektörün finansman maliyeti, artan faiz oranları nedeniyle yükselmektedir.

REFERENCES

References: 

AKALIN, Güneri (2000), Kamu Ekonomisi, Akçağ Basım Yayım, Ankara.
AKDOĞAN, Abdurrahman (2002), Kamu Maliyesi, 8.b., Gazi Kitabevi, Ankara.
AKGÜÇ, Öztin (1982), Finansal Yönetim, 5.b., Muhasebe Enstitüsü Yayını, No:56, İstanbul.
AKGÜN, Yaşar (1996), Devletin Mali Piyasalardaki Rolü, Gazi Büro Kitabevi, 2.b., Ankara.
AKSOY, Ahmet (1988), Menkul Kıymet Yatırım Analizi, Ankara.
AKTAN, Coşkun Can (2003), Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi, Birleşilik Matbaacılık, İzmir.
BAĞCI, Hamdi (2001), Kamu Borçları Yönetimi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme, SPK Yayını, No:135, Ankara.
BULUTOĞLU, Kenan (2008), Kamu Ekonomisine Giriş, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
BUMKO (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü), www.bumko.gov.tr, 22.01.2012.
CANTÜRK, Engin (2000), Türkiye’de İç Borçlanma Politikalarının Finansal Piyasalara Etkisi ve Enflasyonu Düşürme Programı, İstanbul.
COŞKUN, Metin (2008), Sermaye Piyasaları, Genç Copy Center, Eskişehir.
De Brock, M.-Guillaume, D.-Van der Stickhale, E. (1998), Structurel Reform in Government Bond Markets, IMF Working Papers.
DEMİRKAN, Uçar (1981), Sermaye Piyasaları ve Türkiye’deki Uygulamaları, Maliye Bakanlığı tetkik Kurulu, Yayın No:229, Başbakanlık Basımevi, Ankara.
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) (2009), Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, www.dpt.gov.tr, 25.01.2012.
ERDEM, Metin vd. (2009), Kamu Maliyesi, 6.b., Ekin Kitabevi, Bursa.
ERGİNAY, Akif (1998), Kamu Maliyesi, 16.b., Savaş Yayınları, Ankara.
İMKB (2008), Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, İMKB Yayınları, 20.b., İstanbul.
İNCE, Macit (2001), Devlet Borçları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, Ankara.
KARADUMAN, Emine (1993), Ekonomik Kalkınmada Finansman ve Organizasyonu, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Yayın No:328, Ankara.
KAUFMAN, H. (20029, “Public Policy and the Markets: Behovior of the Economy”, Vital Speeches of the Day, New York, February.
Celal Bayar Üniversitesi
442
KESBİÇ, Cüneyt Y. (1998), “1980 Sonrası Dönemde Kamu Kesiminin Özel Kesimi Dışlama Etkisi: Bir Model Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:11, İzmir.
KIDWELL, David S.-Peterson, Richard L.-Blackwell, David W. (1993), Financial Institütions, Markets and Money, Fifth Edition, The Dryden Press, Florida.
KOYUNCUGİL, Ali Serhan (2009), Hisse Senedi Yatırımcı Profilinin İstatistiksel Açıdan Değerlendirilmesi (Araştırma Raporu, SPK Yayını, ASK/1, Ankara.
LEVINE David S.-Zervos, Sara (1996), “Stock Market Development and Long-Run Growth”, The World Bank Economic Review, Volume:10, Number:2, May 1996.
PARASIZ, İlker (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, 7.b., Ezgi Kitap evi, Bursa.
SAVAŞ, Vural (1998), Politik İktisat, 4.b., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) 2002 Faaliyet Raporu, 2007 Faaliyet Raporu, 2010 Faaliyet Raporu, www.spk.gov.tr, 25.01.2012.
SOYDEMİR, Selim (2001), “Türk Sermaye Piyasasının Yapısı”, Perşembe Konferansları, Rekabet Kurumu, Yayın No:71, Nisan, Ankara.
ŞAMİLOĞLU, Famil (2001), “Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Üzerine Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl:11, Sayı:55, Nisan-Mayıs-Haziran.
ŞAMİLOĞLU, Famil-Akçalı, Nurşen (2002), “Küreselleşme Sürecinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Derinlik Sorunu”, Mali Çözüm, İSMMMO Yayını, Yıl:12, Sayı:60, Temmuz-Ağustos-Eylül.
ŞENER, Orhan (2006), Kamu Ekonomisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul.
TSPAKB, (2001), Türkiye Ekonomisi, Türkiye Sermaye Piyasası, Ankara.
KARAARSLAN Erkan (2006), “Kamu Sektörüne Dâhil Kamu İdarelerinin Tasnifi ve Bu Birimlerin Hukuki-Mali Yapıları” Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneği, www.kaed.org.tr
TÜRK, İsmail (2002), Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara.
ULUSOY, Yılmaz (1984), Sermaye ve Para Piyasası Mevzuatı, Cilt:I, Seçkin Kitap-Yayın-Dağıtım, Ankara.
Yardımcıoğlu, Mahmut (2005), Kamu Borçları ve Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, SBE İşletme Anabilim Dalı, Konya.
YELDAN, Erinç (2001), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Bölüşüm, Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları, 1.b., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com