You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLERİ VE İŞ DENEYİMLERİ İLE UMUTSUZLUK VE KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this paper it is aimed to measure the level of anxiety and hopelessness of graduate students and to find the relation with these factors and work experience in the labour market to find a job in the future. It is also tried to find the relation with work experience and continues anxiety and hopelessness. The sampling number of 275 university students consist 105 male and 175 female. In this study to determine students' levels of hopelessness, Beck Hopelessness Scale (BHS) which developed by Beck et al (1974) was used. In order to determine the level of state and trait anxiety and we used the Spielberger State-Trait Anxiety Scale which was developed by Spielberger and colleagues (1964). The data were analysed by t test, F test and one way Anova analysis. At the end of the research the state and trait anxiety levels are found 41.63±10.70, 42.21±8.65 in sequence. On the other side hopelessness level is found to have the value 4.25±3.93. According to the findings among the factors; to keep a hope to find a job, job selecting priorities, state and trait anxiety levels and level of hopelessness have significant effect each other. On the other side among the factors having a work experience with hopelessness and trait anxiety levels are related each other. In addition, anxiety levels and hopefulness are some how different according to gender.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, üniversite son sınıfta eğitim gören öğrencilerin, kaygı ve umutsuzluk düzeylerini ortaya çıkarmak, ayrıca öğrencilerin işgücü piyasasına yönelik beklenti ve iş deneyimi ile durumluk-sürekli kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini, bir fakültede son sınıfta eğitim gören 105’i erkek ve 170’i kız olmak üzere 275 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin umutsuzluk düzeylerini belirlemek amacıyla Beck ve diğerleri (1974) tarafından geliştirilen “Beck Umutsuzluk Ölçeği”, bireylerin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından (1964) geliştirilen “Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü Anova, t testi ve F testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri sırasıyla, 41,63±10,70 ve 42,21±8,65; umutsuzluk düzeyleri ise 4,25±3,93 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, iş bulma ümidi, iş önceliği ile umutsuzluk ve durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında; diğer taraftan iş deneyimi ile umutsuzluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca, cinsiyet açısından öğrencilerin kaygı ve umutsuzluk düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
373-388

REFERENCES

References: 

AĞIR, M. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri İle Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
AKGÜN, A.; GÖNEN, S.; AYDIN, M. (2007), “İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (20), s.283-299.
ARSLAN, Ç. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Kaygı ve Kişisel Kararsızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
CANBAZ, S.; SÜNTER, A. T.; AKER, S.; PEKŞEN, Y. (2007) “Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler”, Genel Tıp Dergisi, 17(1), s.15-19.
CEYHAN, A. A. (2004), “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, 1, s.91-102.
ÇAKMAK, Ö.; HEVEDANLI, M. (2004), “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
ÇELİKEL, F. Ç.; ERKORKMAZ, Ü. (2008), “Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile ilişkili Etmenler”, Nöropsikiyatri Arşivi, 45, s.122-131.
DERELİ, F.; KABATAŞ, S. (2009), “Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi”, Yeni Tıp Dergisi, 26, s.31-36.
DİLBAZ, N.; SEBER, G. (1993), “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon ve İntiharda Önemi”, Kriz Dergisi, 1:134- 138.
DOĞAN, A. A.; BAŞ, M. (2003), “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Durumluk Kaygı Düzeyleri ile Başarıları Arasındaki İlişkileri”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(3), s.1-5.
DOĞAN, T.; ÇOBAN, A. E. (2009), “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Eğitim ve Bilim, 34,(153), s.157-168.
DUMAN, Ş.; Taşğın, Ö.; ÖZDAĞ, S. (2009), “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11 (3), s.27–32.
DURAK, A.; PALABIYIKOĞLU, R. (1994), “Beck Umutsuzluk Ölçeği Geçerlilik Çalışması”, Kriz Dergisi, 2(2), s.311-319.
EHTİYAR, R.; ÜNGÜREN, E. (2008), “Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Mart 2012
Doç. Dr. Mustafa Aksoy Armağan Sayısı
387
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), s.159-181.
GENÇ, H. (2008), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Durum Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
GHADERİ, A.R., VENKATESH, Kumar, G., and SAMPATH, K. (2009), “Depression, Anxiety and Stress among the Indian and Iranian Students”, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(1), s.33-37.
GİZİR, C.A. (2005), “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), s.196-213.
GÜNDOĞAR, D.; GÜL, S. S.; USKUN, E.; DEMİRCİ, S.; KEÇEÇİ, D. (2007), “Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi”, Klinik Psikiyatri, 10, s.14-27.
KARAGÜN, E.; ÇOLAK, S. (2009), “KPSS Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi”, 6. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.350-361.
KARAMAN, S. (2009), Sağlıkla İlgili Programlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
KAYA, M.; VAROL, K. (2004), “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği)”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, s. 31-63.
KIRIMOĞLU, H. (2010), “Türkiye’deki Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin İstihdam Sorunu Açısından Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1),s. 37-46.
KOÇ, M.; POLAT, Ü. (2006), “Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı”, Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), s.1-22.
MÜTEVELLİOĞLU, N.; ZANBAK, M.; MERT, M. (2010), “İşsizlik, Üniversiteli Gençlik Ve Gelecek: Bir Alan Araştırmasının Bulguları”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), s.207-229.
ÖNER, N.; LE COMPTE, A. (1983), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, 1. Baskı, İstanbul.
ÖZTÜRK, A. (2008), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğretmenlik Programı Öğrencilerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
Celal Bayar Üniversitesi
388
ÖZUSTA, Ş. (1995), “Çocuklar için Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması”, Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), s.32-44.
SARIKAYA, T.; KHORSHİD, L. (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), s.393-423.
SİLAH, M. (2005), “Endüstride Çalışma Psikolojisi”, 2. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara.
ŞAHİN, C. (2009), “Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeyleri”, Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, s. 271-286.
TEKİN, M.; FİLİZ, K. (2007), “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi Ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1), s. 27-37
TURGUT, M.; GÖKYÜREK, B.; YENEL, F. İ. (2004), “Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokullarındaki Antrenörlük Eğitimi Ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bu Bölümleri Seçme Nedenleri Ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), s. 91-99.
TÜİK, Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Ekim Dönemi Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6320 (Erişim: 01.02.2011).
TÜMERDEM, R. (2007), “Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), s.32-45.
UYANIK, Y.; BEDİR, E. (2006), “Rosetta Planının Analizi Ve Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Şartlarında Uygulanabilirliği”, ab.calisma.gov.tr/belgeler/RosettaPlaniRapor-GaziUniversitesi.doc. (Erişim Tarihi: 01.05.2010).
ÜNGÜREN, E. (2007), “Lise Ve Üniversitelerde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi: Antalya’da Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
YILMAZ, M.; OCAKÇI, A. F. (2010), “Bir Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi”, 16 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(1), s.15-23.
http://www.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul (Erişim: 01.03.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com