You are here

KEYNES VE REFAH DEVLETİ

KEYNES AND THE WELFARE STATE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The world has undergone many rapid political, economic, and cultural changes. This gives a new structure to the relationship between the state, economy, and society. The structural crisis of capitalism, with the 1929 economic depression, brings on the necessity to reintroduce the presence of the state in economy. In this respect, Keynes suggested that the state should make directive decisions in order to ensure an effective use of resources, the realization of a fair distribution of wealth and revenue, and economic stability. The capital has looked towards the state in order to overcome the crisis of accumulation, and it aimed at the welfare state model. This study focuses on Keynes and the welfare state.
Abstract (Original Language): 
Dünya siyasal, ekonomik kültürel vs. pek çok alanda hızlı değişimler geçirmektedir. Bu hızlı değişimler devlet, ekonomi ve toplum ilişkisine yeni bir yapı kazandırmaktadır. Kapitalizmin yapısal krizi, 1929 yılında yaşanan ekonomik bunalımla devletin ekonomide varlığının gerekliliği tekrar gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Keynes, ekonomide etkin kaynak kullanımının sağlanması, ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, adil bir gelir ve servet dağılımının temini ve ekonomik istikrarın sağlanması için devletin yönlendirici kararlar almasını önermiştir. Sermaye, birikim krizini aşmak için devlete yönelmiş ve refah devleti modelini hedef almıştır. Bu çalışmada Keynes ve refah devleti konusu incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

ASİMAKOPULOS, Athanosios (1991), Keynes's General Theory and Accumulation, British Library New York ,70
BARR, Nicholas (1993) The Economics of the Welfare State, 2. Edition, London: Weidenfeld and Nicolson Pres.
BRİGGS, Asa (1999) "The Welfare State at Historical Perspective", Archives Europeennes de Sociologie, Vol.: 2, Issue: 2.
FLORA, P. ve A. J. Heidenheimer, "The Historical Core and Changing Boundaries of the Welfare State", The Development of Welfare States in Europe and America, P. Flora ve A. J. Heidenheimer (Ed.), London: Transaction,
FRİEDMAN, Milton (1962) Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, s. 50.
FRİEDMAN, Milton ve SCHWARTZ, Anna J. (1971), A Monetary History of The United States 1867-1960, Princeton University Press, 1971,
s.300
GALBRAİTH, John Kenneth (2004) İktisat Tarihi: Geleceğin Aynası Olarak Bugün, (çev. Müfit Günay), Ankara: Dost Yayınları.
GOUGH, Ian, (2003), "Refah Devleti", (Çev.Kamil Güngör), New Palgrave Dictionary of Economics, Vol 4,. Pp.895-97.
HOLLOWAY, J. (2007) "Gayya Kuyusu Açılıyor: Keynesçiliğin
Yükselisi ve Düsüsü, (çev. A. Rıza Güngen), içinde, (der. Werner Bonefeld ve John Holoway), Küresellesme Çağında Para ve Sınıf Mücadelesi, İstanbul: Otonom Yayıncılık,
KEYNES, J. Maynard (1926) "The End of Laissez Faire" http://zmy26.wordpress.com/2011/01/26/a-review-on-keynes%E2%80%99- %E2%80%9Cthe-end-of-laissezfaire%E2%80%9D/
KEYNES, J. Maynard (1967) The General Theory of Employment, Interest and Money, 7. Edition, London: Macmillan.
LIBERMANIS, Georgs (1997) "The Reguatory Role of The State In The Transition From Command Economy To A Market Ekconomy", State And Local Government AsPromoters Of The Economy,
260
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, Ekim 2012
http://vip.latnet.lv/hss/liberman.htm., Is globalisation undermining the welfare state?
MACLACHLAN, Fiona Cameron (1991), Keynes' General Theory of Interest: A Reconsideration, New York,17.
NORTH, Douglass (1992) Institution, Insitutional Change and Economic Performance, Reprinted, New York: Cambridge University Press, s.
3.
PATİNKİN, Don (1984) Anticipations of The General Theory:and Other Essays on Keynes, USA, 18-19
PEREIRA, L.C. Bresser (1997) "Managerial Public Administration: Strategy and Structure For A New State" Journal of Post Keynesian Economics,
20 (1),
PIERSON, Christopher (1991) Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, Pennsylvania: Pennsylvania State University Pres.
2000 Modern Devlet, (Çev.Dilek Hattatoglu),İstanbul: Çiviyazıları STEWART ,Michael (1993) "Klâsik İktisat Öğretisi", (çev. Sevil Çınar
Basmacı) Liberalizm, Refah Devleti ve Eleştiriler, (der. Kemâli Sayıbaşılı) 1.
Baskı, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
STRYKER, Robin (1998) "Globalization And The Welfare State",
International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 18 Number 2/3/4,
pp.1-49.
WOOD, John Cunningham (1994) John Maynard Keynes, Critical Assessments Second Series, 259
WOOD, E. Meiksins (2004) "Küresellesme ve Devlet: Sermayenin İktidarı Nerede?", (Çev. Basak Can), Conatus Çeviri Dergisi, Sayı:2

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com