You are here

17. YÜZYIL DİVANLARINDA NEF'Î ETKİSİ

NEF'Î'S EFFECT IN SEVENTEETH CENTURY DIVANS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nef'î lived in 17th Century and he influenced on many other poets in both own century and other centuries. "Especially, in ode vale, Nef'î is master for all poets that came after him. The poets which lived after Nef'î, they either imitate from him or they appreciated his master (Akkuş 1991:30). Nef'î was effected on other poets when he still was alive and poets that have Divan showed his influence writing satires and to remember of his name. This article occur as a result of master thesis study. In this study, the divan which was written on 17th Centuries were examined and couplets that includes Nef'î names were detected. As a result the influence of Nef'î in 17th Century divan literatüre was brought out.
Abstract (Original Language): 
Nef'î, 17. yüzyılda yaşamış ve hem kendi asrında, hem de kendinden sonraki asırlarda pek çok şair üzerinde etkili olmuş bir sanatçıdır. "Özellikle kaside vadisinde, kendisinden sonra gelecek her şairin ustasıdır. Nef'î'den sonra yetişen şairler, ya onu örnek almışlar, veya örnek almasalar da onun ustalığını takdir etmişlerdir. " (Akkuş 1991:30). Bu etki, şair henüz hayattayken görülmeye başlamış ve divan sahibi şairler ondan etkilendiklerini nazireler yazmak suretiyle gösterdikleri gibi, şiirlerinde onun ismini anarak da izhar etmişlerdir. Bu makalede, bir yüksek lisans tezi çalışması neticesinde incelenen 17. yüzyıl divanlarında tespit edilen Nef'î'nin isminin yer aldığı beyitler incelenmiş ve bu yüzyılda şairin, o dönem divan şairlerine tesirine bir ışık tutulmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

AKKUŞ, Metin (1991), 'Nefî Sanatı ve Türkçe Divanı (İnceleme-Karşılaştırmalı Metin)", Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmış Doktora Tezi, Erzurum.
AKKUŞ, Metin (1993), Nef'î Divanı, Akçağ Yay., Ankara.
ARIKOĞLU, İsmail (1999), "Âlî (Edirneli Hüseyin Efendi) Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni", Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ.
ASLANTAŞ, Gazanfer (1994), "Vecîhî Hayatı, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni", Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
AYAN, Hüseyin (1981), Cevrî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Atatürk Üniv. Basımevi, Erzurum.
BİLKAN, Ali Fuat (2006), "Klasik Estetikte Yeni Yönelişler: Orta
Klasik Dönem (1600-1700), Şiir", Türk Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., Kültür Eserleri Dizisi: 399. (Editör: Talat Sait Halman vd), c.2., İstanbul.
BİLKAN, Ali Fuat (2006), "Tarihî-Sosyo-Kültürel Bağlam", Türk
Edebiyatı Tarihi, T.C. Kültür ve Turizm Bak. Yay., Kültür Eserler Dizisi:399, (Editör: Talat Sait Halman vd), c.2. İstanbul.
BÜYÜKYILDIRIM, Ayşe (1998), "Kâşif Divanını Tenkitli Metni ve
Tahlili", Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ.
COŞKUN, Menderes (2006), Klasik Türk Şiirinde Edebî Tenkit- Şairin Şaire Bakışı-, Akçağ Yay. Ankara.
DARICIK, Murat (2006), "Nazîf Divanı (Transkripsiyonlu Çeviri Ve
Metin - İnceleme)", Cumhuriyet Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
DEMİREL, Şener (1999), "17. Yüzyıl Şairlerinden Şehrî (Hayatı, Sanatı, Divanının Tenkitli Metni ve Tahlili)", Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
241
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, Mart 2014 Beşeri Bilimler Sayısı
DEVELLİOĞLU, Ferit (1995), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yay., Ankara.
EKİCİ, Hatice (2006), "Sahhâf Rüşdî ve Divanı'nın Tenkitli Metni",
Balıkesir Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
ERDAĞI, Sadık (1998), "Râmî Abdurrahman Çelebi (İnceleme-Metin)", İnönü Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
GÖRE, Zehra (2004), "Adnî Receb Dede Hayatı ve Eserleri", Selçuk S.B.E. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
İPEKTEN, Haluk (1990), Nâilî Divanı, Akçağ Yay. Ankara.
KAHRAMAN, Asiye (2002), "İshak-zâde Zuhurî Divanı (İnceleme-
Metin)", Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
KAPLAN, Mahmut (1996), Neşâtî Divanı, Akademi Kitabevi, İzmir.
KARACAN, Turgut (1991), Bosnalı Alaeddin Sâbit Divanı, Cumhuriyet Üniv. Yay., Sivas.
KARAYAZI, Nurgül (2012), "17. Yüzyıl Şâiri Ahmed Yârî ve Divan'ı (İnceleme-Metin)Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
KAVRUK, Hasan, Şeyhülislam Yahyâ Divanı, K.T.B. Kütüphaneler ve Yayımlar Gen. Müd, Kültür Eserleri, erişim için http: //www.kulturturizm.gov.tr.
KAYAYERLİ, Ercan (1997), "Selanikli Es'ad'ın Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Divanının Yeni Harflere Çevirisi", Kocatepe Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon.
KAZAN, Şevkiye (2003), "Üsküdarlı Sırrî Hayatı, Eserleri, Edebi
Kişiliği ve Divanı (Tenkitli Metin-İnceleme) ve Şerhu Medhi'n-Nebî", Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
KURNAZ, Cemal (1997), Divan Edebiyatı Yazıları, Akçağ Yay.
Ankara.
ÖLMEZ, Ahmet (1995), "Behcetî Hüseyin Efendi Divanı (Hayatı,
Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni)", Erciyes Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
ÖZYILMAZ, Kezban (1994), "Kâmî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği
ve Divanının Tenkitli Metni", Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
SAK, Vesile (1994), "Nâzım (İstanbullu) Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanının Tenkitli Metni", Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
ÜZGÖR, Tahir (1991), Fehîm-i Kadîm Hayatı Sanatı, Divanı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 44, Ankara.
242
Celal Bayar
Üniversitesi
YANMAZ,
Eşre
f (1995), "Vecdî (Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı'nın
Karşılaştırmalı Metni)", Atatürk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com