You are here

2008 KÜRESEL FINANSAL KRİZİNİN BORSA İSTANBUL (BIST)'DAKİ İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL YAPILARI ÜZERİNE ETKİLERİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ve FORD OTOSAN A.Ş. ÖRNEĞİ

THE EFFECTS OF 2008 GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON THE FINANCIAL STRUCTURES OF MANUFACTURING BUSINESSES IN BORSA ISTANBUL (BIST): AUTOMOTIVE INDUSTRY AND FORD OTOSAN CO. CASE STUDY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Financial crisis that was occurred in USA in 2008 affected all micro and macroeconomic units in different degrees by expanding into a global level. The degree of this effect can vary between nations, industries and enterprises. In this study, in macro level, reflections of 2008 global financial crisis on the world and Turkish economy and effects of the crisis on manufacturing businesses which are the basic dynamics of economies are studied by gathering data from different institutions. Then the extent of effects of global financial crisis on financial structures of manufacturing industry enterprises traded at Borsa Istanbul (Istanbul Stock Exchange) is analyzed with the help of financial analyses method. In this context, effects of the crisis on manufacturing industry are identified by analyzing financial statements of 145 public companies in 8 sectors and 23 sub-sectors of Borsa Istanbul between the years 2005 and 2011. Automotive, iron-steel and textile industries that produce mainly for exportation are deeply affected by the crisis. The study is completed by determining micro level effects of the crisis by a case study of financial statements of a sample business in automotive industry which is rapidly and negatively affected by this process.
Abstract (Original Language): 
2008 yılında ABD'de yaşanan finansal kriz, küresel hale dönüşerek makro ve mikro açıdan tüm ekonomik birimleri çeşitli derecelerde etkilemiştir. Bu etkilenmenin derecesi, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre ve işletmeden işletmeye değişebilmektedir. Bu makale ile 2008 küresel finansal krizinin makro anlamda dünya ve Türkiye ekonomisine yansımaları ve ekonominin temel dinamiklerinden olan imalat işletmelerine etkileri kısaca açıklanmıştır. BIST'te işlem gören imalat sanayi sektörü işletmelerinin finansal yapılarına küresel finansal krizinin etkisinin hangi boyutta olduğu finansal analiz yardımıyla incelenmiştir. Bu kapsamda BIS T imalat sanayinde yer alan 8 sektör ve 23 alt sektörden oluşan bir çalışma ile halka açık 145 işletmenin 2005-2011 arası dönemlerini kapsayan finansal tabloları analiz edilerek krizin imalat sanayine etkileri sektörel bazda belirlenmiştir. Bu bağlamda ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretim yapan otomotiv, demir-çelik ve tekstil sektörleri krizden en çok etkilenen sektörlerden olmuşlardır. Küresel krizin, bu süreçten hızlı ve olumsuz bir biçimde etkilenen otomotiv sektörü ve bu sektörde yer alan örnek bir işletmenin finansal tabloları üzerine etkileri mikro anlamda değerlendirilerek çalışma tamamlanmıştır.

REFERENCES

References: 

ACKERMANN, Josef
(2008)
, "The Subprime Crisis, Its Consequences", Journal of Financial Stability, Vol.4, No.4, ss.329-337.
AKDOĞAN, TENKER, Nalan ve Nejat, (2004), Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 9.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
ARAT, M. Emin (2005), Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı, İstanbul.
AYRIÇAY, Yücel (2010), "Ekonomik Krizin Sanayi Kuruluşları Üzerine Etkisi: İşletme Finansına İlişkin Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi SBEDergisi, Cilt.14, Sayı.1, ss.171-193.
BAN, Ünsal, GÜZEL, Adnan, ve İLTAŞ, Yüksel, (2010), "Küresel Mali Krize Karşı Türk KOBİ'lerinde Davranış Şekilleri ve Değişiklikleri", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl.14, Sayı.1, ss.59-71
FİNNET, Borsa Bilgi Servisi, http://www.finnet.com.tr, (03.05.2013).
FORD Otomotiv Sanayi A.Ş., 2005-2012 Dönemleri Faaliyet Raporları ve 2005-2012 Dönemleri Yatırımcı Sunumları, Aralık 2012, http://www.fordotosan.com.tr/, (05.11.2012).
IMF, International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2012, April 2012. http://www.imf.org/external/index.htm, (05.10.2012).
KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu, http://www.kap.gov.tr, (26.01.2013).
Lo Re,
Mar
y L., "Impact of The Global Financial Crisis on The EU and Euro Area vs. The USA, China-USA Business Review, Vol.10, No.7, July 2011, ss.532-538.
MELVIN, Michael ve TAYLOR, P. Mark, (2009), "The Global Financial Crisis: Causes, Threats and Opportunities,
Introduction and Overwiew", Journal of International Money and Finance, Vol.28, No.8, ss.1243-1245.
MISHKIN, Frederic S (2001), "Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emerging Market Countries", National Bureau of Economics Research, No.8087, http://www.nber.org/papers/w8087, (07.01.2013).
OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, Stat Extracts, http://stats.oecd.org/, (19.10.2012).
PEARCE, John A. ve MICHAEL, Steven C., (2006), "Strategies to Prevent Economic Recessions From Causing Business Failure", Business Horizons, Vol.49, No.3, ss.201-209.
SILVIA, John (2008), "Credit Shocks: Three Questions", ABA Banking Journal, Vol.100, No.7, s.56.ŞENDOĞDU, A. Aslan ve OZTÜRK, Y. Emre, (2009), "Küresel Krizin Büyüyen Etkisi ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Bağıntıları Işığında Türk Bankacılık Sektörü", Dünyada Yeni Oluşumlar ve Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, Hazar Üniversitesi, Bakü-Azerbaycan, ss.423-431.
TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, http://www.tuik.gov.tr, (17.04.2013).
ULUSOY, İzzettin (2012), "Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye: Antakya İmalat Sektöründe Bir İnceleme", Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, Malatya: İnönü Üniversitesi, ss.1787-1805.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com