You are here

KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKA FAALİYETLERİNE BAKIŞI ÜZERİNE MANİSA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

A RESEARCH IN MANİSA PROVINCE THE APPROACH OF PUBLIC OFFICIALS TOWARDS UNION ACTIVITIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In recent years the weakening in union movement in the world and in our country is obvious. If the unions take the internal factors such as employee opinions into consideration as well as external factors, this will increase their power and effectiveness. In this research the knowledge of335 public officials employed in Manisa Food Agriculture and Stockbreeding Provincial directorate about the union regulation under the scope of "Public Official Union and Law of Collective Bargaining no. 4688 " and their approach towards the union activities were measured. According to research findings, public officials have sufficient knowledge about union regulation but they think unions barely perform the activities forecasted in law no. 4688. Public officials stated that unions express their opinions related with the melioration of working conditions, fulfill the legislative assistance demands and take care of the problems about work and work place. On the other hand public official also think that unions are not effective in work life, union representatives cannot sufficiently represent the members, unions do not perform enough educational activities for elevating the vocational sufficiency of the members and unions do not use a portion of their income for elevating knowledge and experience of members. Public officials, who expressed that their satisfaction about the union activities generally decreased, do not want to take place in the union activities all the time. The expectations of employees from the unions were determined and proposals were submitted under the scope of the findings.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde sendikal harekette yaşanan zayıflama bilinen bir gerçektir. Sendikaların dışsal faktörler yanında işgören görüşleri gibi içsel faktörleri de göz önünde tutması, gücünü ve etkinliğini artıracaktır. Bu araştırmada, Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan 335 kamu görevlisinin "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu" kapsamında sendika mevzuatı bilgileri ve sendikal faaliyetlere bakışı ölçülmüştür. Araştırma bulguları göstermiştir ki kamu görevlileri, sendika mevzuatı bilgisine yeterince sahiptir; ancak sendikaların 4688 sayılı yasada öngörülen faaliyetleri ortalama düzeyde yerine getirdiğini düşünmektedir. Kamu görevlileri, sendikaların çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş bildirdiğini, hukuki yardım taleplerini karşıladığını, işe ve işyerine ilişkin sorunlarıyla ilgilendiğini belirtmiştir. Buna karşın kamu görevlileri, sendikaların çalışma yaşamında etkin olmadığını, sendika temsilcilerinin üyelerini yeterince temsil etmediğini, sendikaların üyelerinin mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini yeterince yapmadığını ve gelirlerinin bir kısmını üyelerin bilgi ve tecrübelerini artırmaya yönelik kullanmadığını düşünmektedir. Sendikaların genel anlamda çalışmalarından memnuniyetlerinin azaldığını ifade eden kamu görevlileri, sendikal çalışmalarda her zaman yer almak istememektedir. Çalışanların sendikalardan beklentileri belirlenmiş ve bulgular kapsamında öneriler sunulmuştur.
99
124

REFERENCES

References: 

ADA, Nesrin, Alver, İPEK ve Fatma ATLI (2008), "Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan ve İmalat Sektörü Çalışanları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma", Ege Akademik Bakış, 8(2), ss. 487-518.
121
Celal Bayar Üniversitesi
BAL, Hüseyin (2001), Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.
BENSON, John ve BROWN, Michelle (2010), "Employee Voice: Does Union Membership Matter?", Human Resource Management And Marketing, 20(1), ss. 80-99.
BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2006), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
CAMFİELD,
Davi
d (2011), "The 'Great Recession,' the Employers'Offensive and Canadian Public Sector Unions", Socialist Studies, 7(1/2), ss. 95-115.
ÇELİK, Aziz ve LORDOĞLU, Kuvvet (2006), "Türkiye'de Resmi Sendikalaşma İstatistiklerinin Sorunları Üstüne", Çalışma ve Toplum, 2006(2), ss. 11-30.
GUPTA, Abhishek (2013), "İmpact of Trade Unionism on İndian Society", Journal of Business and Finance, 1, ss. 38-41.
HİRSCH,
Barr
y ve MACPHERSON, David (2013), "U.S. Historical Tables: Union Membership, Coverage, Density and Employment, 1973-2012", http://www.unionstats.com/,http://www2.ucsc.edu/whorulesamerica/power/hist ory of labor unions.html (05.01.2014).
EREN, Hayrettin (2002), "Kamu
Görevliler
i Sendikaları Kanunu'nun Öngördüğü Memur Sendikacılığı", Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1-4), ss. 105-132.
FİORİTO,
Jac
k ve GALL, Gregor (2012), "Why We Need a Survey of Unıons", Working USA: The Journal of Labor and Society, 15, ss. 217-232.
GEMİCİ, Yusuf (2008), "Eğitimde Sendika-Yönetim İlişkileri", Dokuz
Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
GERŞİL, Gülşen S. ve ARACI, Mehtap (2007), "Küreselleşme Sürecinde Türk İşçi Sendikacılığı ve Yaşanan Örgütlenme Sorunu", Yönetim ve Ekonomi, 14 (2), ss. 155-169.
KARASAR Niyazi (2005), Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
KAYIKÇI, Kemal (2013), "Türkiye'de Kamu ve Eğitim Alanında Sendikalaşma ve Öğretmen ile Okul Yöneticilerinin Sendikalardan Beklentileri", Amme İdaresi Dergisi, 46(1), ss. 99-126.
KOÇ, Yıldırım (2012), Anayasalarımızda Emekçiler ve Sendikalar, Kaynak Yayınları, İstanbul.
KORAY, Meryem (2005), Sosyal Politika, İmge Kitabevi, İstanbul.
KÖSE, Sevinç (2003), Türkiye 'de Ekonomik ve Sosyal Sorunların Endüstri İlişkilerine Yansıması ve Çözüm Önerileri, Emek Matbaası, Manisa.
KUMAR, Naresh, MIGUEL, Lucıo M. ve ROSE, Raduan C. (2012),
"Workplace İndustrial Relations in a Developing Environment: Barriers to
Renewal Within Unions in Malaysia", Asia Pasific Journal of Human Resources, (53), ss. 1-23.
122
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, Haziran 2014
İktisadi ve İdari Bilimler Sayısı
MAHİROĞULLARI, Adnan (2011), Dünya'da ve Türkiye'de Sendikacılık, Ekin Yayınevi, Bursa.
ÖZÇELİK, Ayşe Oya (2000), "Yöneticilik Eğitimi Alan Bireylerin
Sendikalar ve Sendikal Faaliyetler Üzerindeki Görüş ve Tutumlarının İncelenmesi ve Konuyla İlgili Bir Araştırma", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 2000(1), ss. 75-114.
ÖZKİRAZ, Ahmet ve TALU, Nuray (2008), "Sendikaların Doğuşu; Türkiye ve Batı Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2008(2), ss. 108-126.
SAVAGE, Lydia (2006), "Justice for Janitors: Scales of Organizing and Representing Workers", Antipode, 38(3), ss. 645-666.
SEVGİ, Hüseyin, (2012), "Neo-liberalizme Karşı Sendikal Mücadele: Toplumsal Hareket Sendikacılığı", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 4(2), ss. 67-77.
UÇKAN, Banu ve KAĞNICIOĞLU, Deniz (2009), "İşçilerin Sendikalara İlişkin Algı ve Tutumları: Eskişehir Örneği", Çalışma ve Toplum,
2009(3), ss. 35-56.
URHAN, Betül (2005), "Türkiye'de Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Güven ve Dayanışma Sorunları", Çalışma ve Toplum, 2005(1), ss. 57-88.
URHAN, Betül ve SELAMOĞLU, Ahmet (2008), "İşçilerin
Sendikalara Yönelik Tutum ve Davranışları; Kocaeli Örneği", Çalışma ve Toplum, 2008(3), ss. 171-197.
YATES, Jacquelyn (2006), "Unions and Employee Ownership: A Road to Economic Democracy", Indusrtrial Relations, 45(4), ss. 709-733.
YAZICI,
Erdin
ç (2010), "Sendikal Harekette Kader Çizgisi: Tasfiye Ya da Yeniden Yapılanma Arasında", 12. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiri Kitabı, ss. 351-367.
YILDIRIM, Engin ve Banu UÇKAN (2010), "İşverenlerin
Sendikasızlaştırma Modelleri ve Türkiye Örneği", Çalışma ve Toplum, 2010(2), ss. 163-184.
YORGUN, Sayım (2005), "Küreselleşme Sürecinde Türk Sendikacılığında Yeni Yönelişler ve Alternatif Öneriler", Çalışma ve Toplum, 2005(3), ss. 137-161.
ZENGİNGÖNÜL, Oğul (2007), Küreselleşme Yoksulluk Gelişmişlik ve İşgücü Piyasaları Ekseninde, Barış Yayınları, İzmir.
EUROFOUND (2009), "Trade Unıon",
http://www.eurofound.europa.eu/emire/UNITED%20KINGDOM/TRADEUNI ON-EN.htm (10.11.2013).
Resmi Gazete (2003-2006), "Yıllık Program", http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr
/eskiler/2003/10/20031028m1.htm/20031028m1.htm&main=http://www.resmig azete.gov.tr/eskiler/2003/10/20031028m1.htm (05.10.2013).
123
Celal Bayar Üniversitesi
DBP 2010, BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
(Şubat 2010), "Kamu Görevlilerinin Sendikal ve Demokratik Hakları Çalıştayı", http://www.dpb.gov.tr/dosyalar/pdf/sendikalhak.pdf (15.10.2013).
CIPD
(2012)
, "Employee Voice", http://www.cipd.co.uk/hr- resources/factsheets/employee-voice.aspx (05.10.2013).
ÇSGB (2006-2012), "Faaliyet Raporu",
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/sgb.portal?page=sy&id=2 (06.10.2013).
Knowledge Wharton (Mayıs, 2012), "Declining Employee Loyalty: A Casualty of the New Workplace",
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=2995 (10.10.2013).
4688
Sayıl
ı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.4688&MevzuatIlisk i=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=4688 (14.03.2013).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com