You are here

AHMET HAŞİM VE BAKI AYHAN T.'NIN BİRER ŞİİRİNDEN HAREKETLE YÜZ YILDA MODERNİZME ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

A CRITICAL OVERVIEW TO MODERNISM IN HUNDRED YEAR BASED ON AHMET HAŞİM'S AND BAKİ AYHAN T.'S BY ONE POEMS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, two poems of Ahmet Haşim and Baki Ayhan T. Which were written subsequently hundred year will be handled and the attitudes of these two poets towards modernism will be tried to be depicted. These two poems which demonstrate the reflection of the deteriorating values of modernism also exhibits the attitude differences of the poets towards modernism. The comperative scrutiny of these two poems will demonstrate the differences and smilarities of Ahmet Haşim and Baki Ayhan T.in concept of modernism.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Türk şiirinin önemli isimlerinden Ahmet Hâşim ile Baki Ayhan T.'nin yüz yıl ara ile yazılan iki şiiri ele alınarak bu şairlerin modernizm karşısındaki tavırları belirlenmeye çalışılacaktır. Modernizmin yozlaşan değerlerinin şiire nasıl yansıdığını gösteren bu iki şiir aynı zamanda şairlerinin modernizm karşısındaki tavır farklılıklarını da ortaya koymaktadır. İki şiirin mukayeseli olarak incelenmesi Ahmet Hâşim ve Bâki Ayhan T.'nin modernizm bağlamında benzer ve farklı yönlerini bize gösterecektir.

REFERENCES

References: 

Ahmet Hâşim (2005), Uç Eser, Hazırlayan: Mehmet Kaplan, MEB Yayınları, İstanbul.
Ahmet Haşim (2013), Bütün Şiirleri, Hazırlayanlar: İnci Enginün -Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul.
ASİLTÜRK, Bâki (2006), "Türk Şiirinde İlk Modernist: Ahmet Haşim", Hilesiz Terazi, YKY, İstanbul.
ASİLTÜRK, Bâki (2010), Şiir Yıllığı 2009, YKY, İstanbul.
AYVAZOĞLU, Beşir (2002), Ömrüm Benim Bir Ateşti - Ahmet Hâşim'in Hayatı, Sanatı, Estetiği, Dramı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
BOLAY, Süleyman Hayri (2004), Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara.
EMRE, İsmet (2006), Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayıncılık,
Ankara.
GÜNTÜRKÜN, Nazan (2005), Ahmet Haşim'in Ruh Ulkesi, MEB Yayınları, İstanbul.
KANTER, M. Fatih (2011), "Tevfik Fikret ve Ahmet Hâşim'in Şiirlerinde Ütopya", Turkish Studies, volume: 6/3, Summer 2011.
KAPLAN,
Mehme
t (2002), "O Belde'nin Tahlili", Türk Edebiyatı Uzerine Araştırmalar-1, Dergâh Yayınları, İstanbul.
KARAKOÇ, Sezai (2007), Edebiyat Yazıları-1, Diriliş Yayınları, İstanbul.
KOŞAR, Emel (2011), "Bâki Ayhan T.'nin Şiir Serüveni: Gerilim Zamanında Tekbaşına", İz - Salihli Şiir İkindileri Kırkbeş, Editör: Tuğrul Keskin, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları.
ÖZBAY, Gülçin (2010), "Baki Asiltürk ile 'Şiir' Üzerine Kısa Bir Konuşma", Mavi Yeşil, sayı: 65, Eylül-Ekim 2010.
ŞEN, Can (2012), "Kaçışın Psikolojisi: Göllerde Bu Dem Bir Kamış Olsam", Edebiyat İncelemelerinde Psikanaliz Kullanımı, Divan Kitap, Ankara.
T., Bâki Ayhan (2003), Uzak Zamana Övgü, Can Yayınları, İstanbul.
T., Bâki Ayhan (2006), Fırtınaya Hazırlık, YKY, İstanbul.
T., Bâki Ayhan (2011), Kopuk, YKY, İstanbul.
T., Bâki Ayhan (2014), Kırmızı Kalem Kutusu - Hayata ve Edebiyata Dair Notlar, Mühür Kitaplığı, İstanbul.
TANPINAR, Ahmet Hamdi (2000), "Ahmet Haşim'e Dair", Edebiyat Uzerine Makaleler, Hazırlayan: Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul.
YETKİN, Fevzi (2013), Bâki Asiltürk (Bâki Ayhan T.) Üzerine Bir İnceleme, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, basılmamış yüksek lisans tezi, Manisa.
308

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com