You are here

KENT İMGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BAKIMINDAN MANİSA

MANİSA IN TERMS OF EVALUATION OF CITY IMAGES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In order to determine national heritage and maintain the continuity of cultural values in the rapidly globalizing world, spreading policies should be applied instead of protection policies. Continuity of cultural products can only be ensured by transferring them from local to national and national to global arenas. In this respect, image of the cities should be specified, and the existing historical, geographical and cultural accumulations should be determined and evaluated. Manisa, mentioned as "The City of the Sultan's Sons", like Amasya and Kütahya, is rich in terms of not only its geographical and cultural structure but also its history. Manisa is one of the cities which has a composed city culture and urban images with its historical sites, geographical feature, famous food, life styles and traditions, and many important people in Turkish history grew up in this city. Hosting a variety of historical heritage such as Sardes, the Lydian city whose inhabitants were the first to use money in the world, Philadelphia and Aigai ancient cities. Manisa is also the home of historical, geographical and cultural assets such as the Crying Rock (Niobe), the Goddess of Fertility (Kybele), Mount Sipylus, tulip of Manisa, sultana, cherry of Salihli and mesir paste. The city images of Manisa, which can be evaluated from local to national and even international dimensions, contribute to revealing the culture of the city and developing the urban identity. In this study, images of Manisa will be examined by taking into consideration the "developing", "spreading" and "utilization" processes of these images. In the conclusion part of the study, findings and suggestions will be offered relating to the contribution of images integrating historical, natural and cultural structure of Manisa into the educational, touristic and economical structure of the city.
Abstract (Original Language): 
Hızla küreselleşen dünyada, ulusal kalıtın tespiti ve kültürel değerlerin sürekliliğinin sağlanması için koruma değil, yayma politikaları uygulanmalıdır. Kültür ürünlerinin sürekliliği, ancak yerelden ulusala, ulusaldan küresele kazandırılarak sağlanabilir. Bu açıdan kentlerin imgeleri belirlenmeli ve var olan tarihî, coğrafî ve kültürel birikimleri tespit edilerek değerlendirilmelidir. Amasya ve Kütahya gibi "Şehzadeler şehri" olarak anılan kentlerden Manisa, tarihî olduğu kadar coğrafî ve kültürel yapısı bakımından da büyük bir zenginliğe sahiptir. Manisa; tarihî mekânları, coğrafî özellikleri, yetiştirdiği şahsiyetler, meşhur yemek ve yiyecekleri, yaşam biçimleri ve gelenek ve görenekleri ile kent kültürü oluşmuş ve imgelere sahip kentlerdendir. Dünya üzerinde parayı ilk olarak kullanan Lidyalıların başkenti Sardes, Philadelphia ve Aigai antik kentleri gibi tarihî bir mirasa ev sahipliği yapan Manisa; Türkiye'de ve dünyada Ağlayan Kaya (Niobe), Bereket Tanrıçası rölyefi (Kybele), Spil Dağı, Manisa lalesi, Sultanî üzüm, Salihli kirazı ve mesir macunu gibi tarihî, coğrafî ve kültürel varlıklarla temsil edilmektedir. Yerelden ulusala ve hatta uluslararası boyuta değerlendirilebilen Manisa kent imgeleri, kent kültürünün ortaya çıkmasına ve kentli kimliğinin oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada; Manisa kentinin imgeleri, bu imgelerin "oluşum", "yayılma" ve "yararlanma" süreçleri dikkate alınarak incelenecektir. Çalışmanın sonunda, Manisa kentinin tarihî, doğal ve kültürel yapısıyla bütünleşen imgelerin, Manisa'nın kültürel, eğitsel, turistik ve ekonomik yapısına katkılarına yönelik tespit ve öneriler sunulacaktır.

REFERENCES

References: 

EKİCİ, Metin (2004), "Halk Bilimi Araştırmalarında Üçüncü Boyut", TÜBAR, S. XVI- Güz, ss. 13-20.
EKİCİ, Metin (2008), Geleneksel Kültürü Güncellenme Üzerine Bir Değerlendirme",Milli Folklor, Yıl 20, Sayı 80, ss. 33-38.
FEDAKAR, Pınar (2013), "Evliya Çelebi'nin İzinde İzmir'in İmgeleri", Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III.-Makaleler, Editörler: Metin Ekici; Turan Gökçe, Ege Üni. Basımevi, İzmir, ss. 229-236.
Marka Şehir Manisa Dev Öğrencinin Turizm El Kitabı (2013), Yay. Kurulu: Erdinç Karaköse, Erşen Akar, Altan Türe, Nedim Zurnacı, Kadire Ayzıt Bozkurt, Neşe Özer, Salih İnci. Manisa Valiliği 251 Bin Dev Öğrenci Projesi Yay., Neşa Ofset, İzmir.
OĞUZ, M. Öcal (2002a), "Halk Bilimi Çalışmalarında İmgeleri Öne Çıkarmak", Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ, Ankara, ss. 59-62.
OĞUZ, M. Öcal (2002b), "Kentlerin Oluşumu ve Gelişimi
Süreçlerinde Türk Halkbilimi", Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ, Ankara, ss. 17-23.
OĞUZ, M. Öcal (2002c), "Halkbilimini Uygulamalı Çalışmak",
Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi, Akçağ, Ankara, ss.25-30.
OĞUZ, M. Öcal-Tuba Saltık Özkan (2004), Kentler ve İmgeler, Gazi
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Gazi Türk Halk Bilimi Topluluğu Yayınları, Ankara.
OĞUZ, Müslim (2013), "Manisa'nın Turizm Potansiyeli ve Termal Turizm (18.04.2001)", Manisa Konuşmaları (2000-2001), Yay. Haz.: Ünal Şenel; Nejdet Bilgi; Ferhat Berber. Manisa, ss.158-166.
511
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, Mart 2015 Beşeri Bilimler Sayısı
ÖZDEMİR, Nebi (2011), "Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler",Milli Folklor, S.89, ss.41-53.
SEHEROĞLU, Seda Bilen- GÖKTÜRK, Gökhan (2008), "Kent İmgesi Ekran İlişkisi-Üsküdar Örneği", İstanbul, 6. Üsküdar Sempozyumu Kitabı, Cilt 1 ss. 599-608 http://www.uskudarsempozyumu.org/6_sempozyum_cilt_01.pdf (E.T. 12.12.2013)
TÜRE, M. Altan- ŞEFTALİCİ, Sonay - ARKANT, Seçil - İNCİ, Salih (2013), Hediyelik Eşyada Manisa Markası Projesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Manisa. http://www.manisahatirasi.com/index.php (E.T. 12.12.2013)
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı 2007-2013 (2007), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11699/turkiye-turizm-stratejis... (E.T. 12.12.2013)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com