You are here

AKHİSAR ARKEOLOJİ MÜZESİNDE BULUNAN UNGUENTARİUMLAR

UNGUENTARIA IN THE AKHISAR ARCHEOLOGY MUSEUM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.35853

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Akhisar is one of the ancient cities of Western Anatolia with a rich historical background, and a settlement for centuries with its most common name as Thyateira. Beside the uniqueness, plentitude and variety of the artifacts in and around the city, and following the archeological excavations, the idea of founding a museum in Akhisar flourished. The two-storey building close to the Ancient city of Thyateira, which was built in 1932 and used partly as Akhisar Öğretmenevi (A Guesthouse for Teachers) was opened for visits as a museum in 2012 after its restoration was completed. After the foundation of the Museum of Akhisar, many artifacts from this city and its periphery, which has such a rich cultural heritage, were transferred here from Manisa Museum of Archeology where they were under protection. The unguentaria, which constitute the subject matter of this study, are among the artifacts that were transferred to the museum. Of the unguentaria, which were long popular among the forms of terracotta vases of antique period, there are samples in two main forms and varieties of these forms in the Museum of Akhisar. The unguentaria of the Museum of Akhisar are dated to a wide range of time between 4th century B.C. and 2nd century A.D. Most of the unguentaria of Akhisar are closely related, especially, to the samples that are commonly seen in different geographies of Anatolia, in terms of form, clay and slip. Moreover, some of our samples should be of Western Anatolia origin.
Abstract (Original Language): 
En çok bilinen ismi Thyateira ile yüzyıllar boyunca yerleşim gören ve böylece zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Batı Anadolu'nun kadim kentlerinden birisidir Akhisar. Kent ve yakın çevresinde bulunan eserlerin özgünlüğü, çokluğu ve çeşitliliğinin yanı sıra bilimsel arkeolojik kazıların da başlaması, Akhisar'da bir müze kurulması fikrinin doğmasına neden olmuştur. Thyateira Antik kentinin hemen yanında yer alan, 1932 yılında yapılmış, bir kısmı öğretmen evi olarak kullanılan iki katlı bina, restorasyonu tamamlandıktan sonra 2012yılında müze olarak ziyarete açılmıştır. Bu kadar zengin bir kültürel birikime sahip olan kent ve yakın çevresinde bulunan birçok eser Manisa Arkeoloji Müzesi'nde koruma altındayken Akhisar Müzesi'nin açılmasıyla birlikte Akhisar'a nakledilmiştir. Bu çalışmanın konusunu oluşturan unguentariumlar da müzeye nakledilen bu eserler arasında yer almaktadır. Antik dönem pişmiş toprak vazo formları arasında çok uzun süre popülerliğini koruyan unguentariumların, Akhisar Müzesi'nde, iki ana forma ve bu formların türevlerine ait örnekleri bulunmaktadır. Akhisar Müzesi Unguentariumları, M.Ö. 4. yy. sonundan M.S. 2. yy. başlarına kadar giden geniş bir aralığa tarihlendirilmektedir. Akhisar unguentariumlarının büyük çoğunluğu, hem form hem de kil ve astar yapısı olarak özellikle Anadolu'nun farklı coğrafyalarında sıkça karşımıza çıkan örneklerle yakın benzerlik içindedir. Ayrıca örneklerimizin bazıları Batı Anadolu kökenli olmalıdır.

REFERENCES

References: 

AKDENİZ, E. (2013), "2011 Yılında Thyateira Antik Kenti ve Hastane Höyüğü'nde Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmalar", 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, 429-444.
ANDERSON- STOJANOVİC, V. R. (1987), "The Chronology and Function of Ceramic Unguentaria", AJA 91, 105-122.
ANDERSON- STOJANOVİC, V. R. (1992), Stobi, The Hellenistic and Roman Pottery, New Jersey: Princeton University Press.
BERLİN, A. (1997), The Hellenistic and Roman Pottery: The Plain Wares, Tel Anafa II, i, Ann Arbor.
BLEGEN, C.W., PALMER ve H.,YOUNG, R.S., (1964), Corinth
Beşeri Bilimler Sayısı | 17
Volkan Yıldız
Results of Excavations Volume XIII, The North Cemetery, The Classical and Roman Periods, Princeton- New Jersey.
CİVELEK, A. (2001), Tralleis Nekropolisi Buluntuları Işığında Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi.
ÇOKAY KEPÇE, S. (2006), Karaçallı Nekropolü, Antalya.
DİNÇ, M. (2015), Lydia Bölgesi'nin (Philadelphia, Thyateira, Magnesia ad Sipylum ve Çevresi) Erken Hıristiyanlık Dönemi Sonuna Kadar Tarihi Coğrafyası, Serra Durugönül (ed.), Manisa Müzesi Heykeltraşlık Eserleri, 11- 19, İstanbul: Ege Yayınları.
DOTTERWEICH,
U
. (1999), Unguentarien mit Kuppelförmiger Mündung aus Knidos, Knidos-Studien, Band I, Bibliopolis.
DUSENBERY, E.B. (1998), Samotrake, The Necropoleis and
Catalogues of Burials, New Jersey: Princeton University Press.
DÜNDAR, E. (2008), Patara IV.1. Patara Unguentariumları, İstanbul: Ege Yayınları.
EKIN MERIÇ, A. (2010),"Metropolis'teki Roma Evinde Bulunan Hellenistik Seramikler ve Düşündürdükleri" S. Aybek- A. K. Öz (eds.) Metropolis İonia II Yolların Keşistiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar /The Land oft he Crossroads Essays in Honour of Recep Meriç, 123-128, İstanbul: Homer Yayınları.
ERGÜRER, H.E. (2012), Parion Roma Dönemi Seramiği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
GÜNAY, G., (1989), İzmir Müzesi'nde Bulunan Unguentariumlar, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir: Ege Üniversitesi.
GÜRLER, B. (1994), Metropolis'in Hellenistik Dönem Seramiği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi.
HAYES, J.W. (1997), Handbook of Mediterranean Roman
Pottery, London: British Museum Press.
HELLSTRÖM, P.
(1965)
, Pottery of Classical and Later Date, Terracotta, Lamp and Glass, Labraunda, Swedish Excavations and Researches II.1, Lund.
JONES, F.F. (1950), "Hellenistic and Roman Periods. The
Pottery", H. Goldman (ed.) Excavations at Gözlükule, Tarsus I, New Jersey: Princeton University Press.
KURTZ, D. ve BOARDMAN, J. (1971), Greek Burial Costums,
New York: Cornell University Press.
KNİGGE, U. (1976), Ergebnisse der Ausgrabungen. Der Südhügel, Kerameikos IX, Berlin.
LAFLI, E. (2003), Studien Zu Hellenistischen, Kaiserzeitlichen
18
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Akhisar Arkeoloji Müzesi'nde Bulunan Unguentariumlar
und Spatantikfruhbyzantinischen Tonunguentarien aus Kilikien un Pisidien (SüdTürkei): Der Forschungsstand und Eine Auswahl von Fundobjekten aus den Örtlichen Museen. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Köln: Köln Üniversitesi.
MİTSOPOULOS-
LEO
N V. (1991), Die Basilika am Staatsmarkt in Ephosos Kleifunde. 1. Teil: Keramik Hellenistischer und Römischer Zeit, FİE IX 2/2.
ÖLMEZ, F. (2000), Tralleis Nekropolünden Bir Mezar ve Buluntuları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
PLINIUS, Naturalis Historia, (Pliny: Natural History, Volume V, Books 17-19),(Translated by H.Rackham), Loeb Classical Library
1950.
ROTROFF, S.I. (1997), Hellenistic Pottery Athenian and
Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, The Athenian Agora Vol. XXIX, Princeton, New Jersey.
ROTROFF, S.I. ve OLİVER, A. (2003), The Hellenistic Pottery from Sardis: The Finds Through 1994, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
ROTROFF, S.I. (2006), Hellenistic Pottery The Plain Wares,
The Athenian Agora Vol. XXXIII, Princeton, New Jersey.
SEVİN, V. (2007), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
STRABON, Antik Anadolu Coğrafyası, (Çeviren: A. Pekman), İstanbul, 2000.
ŞİMŞEK, C. OKUNAK, M. ve BİLGİN, M. (2011), Laodikeia Nekropolü 1 (2014-2010 Yılları), İstanbul: Ege Yayınları.
TEKOCAK, M. ve YILDIZ, V. (2015), "Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde Bulunan Bir Grup Pişmiş Toprak Vazo" Prof. Dr. Ömer Özyiğit'e Armağan (Studies in Honour of Ömer Özyiğit), Eds. Cenker Atila - Emre Okan, İstanbul: Ege Yayınları, 413¬432.
TULUK
VO
N GRAEVE, G. (1999), "Die Unguentarien im Museum von İzmir", Anatolia Antiqua VII, 127- 166.
VAAG, E.L. VİNNİE, N. ve LUND, J. (2002), The Maussolleion at Halikarnassos, Vol. 7: The Pottery, Ceramic Material and Other Finds from Selected Contexts, Aarhus: Aarhus University Press.
ZOROĞLU, K. L. (1986), "Kelenderis Mezar Buluntuları" Anadolu Araştırmaları X, 455- 466, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com