You are here

GÖÇ SURECİNDE KADIN

WOMEN IN MIGRATION PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.36200

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Until recently, migration studies addressed women in such a frame whereby they embraced the decisions of men and outcomes of these decisions. The transformation in international migration movements and the soaring number of women migrants require a new gender-oriented approach to migration research. The purpose of this study is to reveal the gender-related victimization of women with an experience of migration, and to discuss the need for delegating women to a privileged position in migration research.
Abstract (Original Language): 
Göç alanında yapılan çalışmalar yakın zamana kadar kadını erkeğin aldığı kararları kabullenen ve alman kararların sonuçlarına katlanan bir çerçeve içinde incelemiştir. Uluslararası göç hareketlerinde yaşanan dönüşüm ve göç eden kadın sayısının hızla artması toplumsal cinsiyet odaklı yeni bir yaklaşımla çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Çalışmada, göç deneyimi yaşayan kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan mağduriyetinin ve göç araştırmalarında kadının ayrıcalıklı bir konumda ele alınması gereğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

ABADAN UNAT, Nermin
(1977)
. Implications of Migration on Emancipation and Pseudo Emancipation of Turkish Women. International Migration Review, 31-57.
ABADAN UNAT, Nermin (2002). Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa. Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
ANKER, Deborah (2002). Refugee Law, Gender And The
Human Rights Paradigm. Harv. Hum. Rts. Journal, 115-133.
ATACA, Bilge ve John W BERRY (2002). Psychological,
Sociocultural And Marital Adaptation of Turkish Immigrant Couples In Canada. International Journal of Psychology, 13-26.
BERGER, Roni
(2004)
. Immigrant Women Tell Their Stories. New York: The Haworth Press.
BERRY, John W. ve David L. SAM (1997). Acculturation and Adaptation. Handbook of Cross Cultural Psychology(3), 291-326.
BERRY, John W, PHINNEY, Jean, SAM, David ve Paul VEDDER
(2006). Immigrant Youth: Acculturation, Identity and Adaptation. Applied Psychology, 303-332.
BHASIN,
Kaml
a (2003). Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller. Kadav Yayınları, İstanbul.
BHUYAN, Rupaleem, MELL, Molly, SENTURIA, Kirsten,
SULLIVAN, Marianne ve Sharyne SHIU-THORNTON (2005). "Women Must Endure According To Their Karma": Cambodian Immigrant Women Talk About Domestic Violence. Journal of Interpersonal
Violence, 902-921.
Beşeri Bilimler Sayısı | 211
Dilara Şeker-Gülten Uçan
BRETELL, Caroline B. (2003). Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism Ethnicity and Identity. Walnut Creek: Altamira Press.
BRETELL, Carolina B. ve SARGENT, Carolyn F. (2008). Gender
in Cross Cultural Perspective. Pearson Higher Ed., Singapore.
MILLER,
Mar
k ve Stephen CASTES (2008). Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
COHEN, Jeffrey H. ve Ibrahim SİRKECİ (2011). Cultures of Migration: The Global Nature of Contemporary Mobility. Austin.
DARVISHPOUR, Mehrdad (2002). Immigrant Women
Challenge The Role of Men: How the Changing Power Relationship Within Iranian Families in Sweden Intensifies Family Conflicts After Immigration. Journal of Comparative Family Studies, 270-296.
DÖKMEN, Zehra (2009). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Sistem Yayıncılık, İstanbul.
DUBOIS, Ellen (2004). Women's and Gender History in Global Perspective: North -America After 1865. B. Smith içinde, Women's History In Global Perspective, 222-252. University of Illinois Press, Urbana.
ERDAT, Bahriye (2004). Toplumsal Cinsiyet Sorunları ve Kız Çocuklarının Okutulmaması. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınlanmamış Bitirme Tezi.
ESCOBAR, Javier I., NERVI, Constanza H. ve Michael A.GARA
(2000). Immigration And Mental Health: Mexican Americans in The United States. Harvard Review of Psychiatry, 64-72.
ETİLER, Nilay ve Kuvvet LORDOĞLU (2010). "Göçmenlerde Sağlık Sorunları: Ev Hizmetlerinde Bir Alan Araştırması". Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu II Bildiriler, 93-118. Petro İş Yayını, İstanbul.
FAIST, Faist (2003). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Anlar. Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
FINE, Cordelia (2011). Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması. Sel Yayıncılık, İstanbul.
FONER, Nancy (2001). Benefits And Burdens: Immigrant
Wome
n And Work in New York City. R. Simon içinde, Immigrant Women (s. 1-20). New Brunswick: NJ: Transaction Publishers.
GÖKBAYRAK, Şenay (2009). Refah Devletinin Dönüşümü ve Bakım Hizmetlerinin Görünmez Emekçileri Göçmen Kadınlar. Çalışma ve Toplum, 2, 55-82.
212 | Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Göç Sürecinde Kadın
GÜLÇÜR, Leyla ve Pınar İLKKARACAN
(2002)
. The "Natasha" Experience: Migrant Sex Workers from The Former Soviet Union and Eastern Europe in Turkey. Women's Studies International Forum,
411-421.
HONDAGNEU-SOTELO, Pierrette (2003). Gender And US Migration. University of California Press, Berkeley.
İLKKARACAN, İpek ve Pınar İLKKARACAN (1998). 1990'lar Türkiyesinde Kadın ve Göç. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
IOM.
(2000)
. World Migration Report 2000. Geneva: IOM International Organization for Migration.
IOM. (2015). World Migration Report-Facts And Figures. International Organization for Migrants,
http://www.iom.sk/en/about-migration-in-the-world adresinden alınmıştır
KALFA, Aslıcan (2010). Türkiye'de Fuhuş Sektöründe Çalışan Göçmen Kadınların Çalışma Koşulları Üzerine Bir Alan Araştırması. H. Durudoğan, F. Gökşen, B. E. Oder, ve D. Yükseker içinde, Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
KANDİYOTİ, Deniz (1997). Modernin Cinsiyeti: Türk Modernleşmesi Araştırmalarında Eksik Boyutlar. S. Bozdoğan ve R. Kasaba içinde, Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
KANDİYOTİ, Deniz (2013). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar. Metis Yayınları, İstanbul.
KILLIAN, Caitlin
(2002)
. Culture on The Weekend: Maghrebin Women's Adaptation In France. International Journal of Sociology And Social Policy, 75-105.
LARSEN, Luke J. (2004). The Foreign-Born Population In The United States: 2003. Current Population Reports. US Census Bureau, Washington.
MARSELLA, Anthony J. ve Erin RING (2003). Human
Migration And Immigration: An Overview. L. Adler, ve U. Gielen içinde, Migration: Immigration and Emigration in International Perspective, 3-22. Wesport: CT; Praeger.
MASSEY, Douglas S., ARANGO, Joaquin, HUGO, Graeme,
KOUAOUCI, Ali ve Adela PELLEGRINO (2005). Worlds in Motion: Understanding International Migration at The End of The Millennium. Clarendon Press, Oxford.
MERALI, N. (2008). Theoretical frameworks for studying female marriage migrants. Psychology of Women Quarterly, 32(3),
281-289.
Beşeri
Bilimle
r Sayısı | 213
Dilara
Şeker-Gülten Uçan
NCRW, National Council for Research on Women (1995). Issues Quarterly, 12-14.
ÖZTÜRK, Fahriye ve Hakan Naim
ARDO
R (2007). Human Trafficking As A Field Of Crime Industry: An Evaluation For Turkey. Ekonomik Yaklaşım, 79-102.
PARRADO, Emilio A. ve Chenoa A. FLIPPEN(2005). Migration
And Gender Among Mexican Women. American Sociological Review,
606-632.
PERILLA, Julia L. (1999). Domestic Violence As A Human
rights Issue: The Case of Iimmigrant Latinos. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 107-133.
PRANSKY, Glenn, MOSHENBERG, Daniel, BENJAMIN, Katy, PORTILLO, Silvia, THACKREY, Jeffrey Lee ve Carolyn HILL-FOTOUHI
(2002). Occupational Risks And Injuries in Non-Agricultural Immigrant Latino Workers. American Journal of Industrial Medicine,
117-123.
RAIJMAN, Rebeca, SILVINA, Schammah-Gesser and KEMP,
Adriana (2003). International Migration, Domestic Work And Care Work Undocumented Latina Migrants in Rael. Gender ve Society, 727¬749.
SAM, David L. (2006). Acculturation of Immigrant Children
Islan
d Women. David L. SAM ve John W.BERRY içinde, Acculturation Psychology (s. 403-418). Cambridge University Press, Cambridge.
TEPECİK, Filiz (2013). İnsan Ticaretinin Ekonomisi ve Hukuku. International Conference on Eurasian Economies.
ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ, Çağla ve Aslıcan KALFA (2009). Göçün Kadınlaşması ve Göçmen Kadınların Örgütlenme Deneyimleri. Fe
Dergi, 13-18.
YAKUSHKO, Oksana (2010). Stress and Coping Strategies in
The Lives of Recent Immigrants: A Grounded Theory Model. International Journal For The Advancement of Counselling, 256-273.
YAKUSHKO, Oksana ve Krista M. CHRONISTER (2005).
Immigrant Women and Counseling: The Invisible Others. Journal of Counseling ve Development, 292-298.
YAKUSHKO, Oksana ve Melissa MORGAN CONSOLI. (2014).
Gendered Stories of Adaptation And Resistance: A Feminist Multiple Case Study of Immigrant Women. International Journal for the Advancement of Counselling, 70-83.
YALÇIN, Cemal (2004). Göç Sosyoloji. Anı Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com