You are here

VARLIK VERGİSİ VE MERSİN UYGULAMASI

THE PROPERTY TAX AND ITS PRATICE TO MERSİN

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.02489

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Although the Republic of Turkey did not fight and remained neutral in the Second World War, she was confronted with all the horrors of war. In fact, approximately 1 million citizens had been mobilized and conscripted at that time. The mobilization of an actively working population resulted in a serious decline in production. In addition, inflation increased, black market and profiteering thrived and became widespread as a consequence of the economic downturn caused by war. The circumstances mostly benefited the large landowners and non-Muslim minority tradesmen. The government, in turn, decided to levy an ad-hoc "Property Tax" on those who thereby made large profits. The purpose of levying this tax was twofold; ensuring social justice as well as eliminating the budget deficit. However, the tax has been subject to serious criticism due to challenges and misconducts in its practice. In this study, the property law is introduced, and practices in Mersin Province are discussed.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na girmemekle birlikte savaşın bütün sıkıntılarım yaşamıştır. Hatta bu sırada 1 milyona yakın vatandaşını da silâhaltına almıştır. Ülkenin çalışan ve üretim yapan nüfusunun silâhaltına alınması ise üretimde ciddi düşüşlere sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra savaşın neden olduğu iktisadi sıkıntıların etkisiyle enflasyon yükselmiş, karaborsa ve vurgunculuk artmıştır. Bu durumdan en çok istifade edenler ise büyük toprak sahibi çiftçiler ile ticaretle iştigal eden gayrimüslim azınlıklar olmuştur. Bunun üzerine hükümet, büyük miktarda kazanç elde etmiş olan bu kişilerden bir defaya mahsus olmak üzere "Varlık Vergisi" adıyla bir vergi almaya karar vermiştir. Bu vergi sayesinde devletin bütçe açığının giderilmesinin yanı sıra sosyal adaletin de sağlanması amaçlanmıştır. Ancak vergi, uygulamada görülen birtakım olumsuzluklardan dolayı ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Bu çalışmada ise kanun hakkında bilgi verilerek Mersin uygulaması ele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Resmi Yayınlar
Ayın Tarihi (Kasım/Ağustos 1942). Resmî Gazete (1940-1944). TBMMZC, C.1, İ.3 (11.11.1942). Süreli Yayınlar Yeni Mersin (1942-1944) Kitaplar ve Makaleler
AKAR, Rıdvan, Aşkale Yolcuları Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, Belge Yayınları, İstanbul 2000.
AKTAR, Ayhan, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul 2000.
,
"Varlık Vergisi'nin Hikâyesi", Toplumsal Tarih
Dergisi, S.121 (Ocak 2004), s.82-87.
Ali Kırca ile Siyaset Meydanı, Azınlıklar: Kaybolan Renkler, İstanbul 2000.
ALPSOY, Şekip, Varlık Vergisi ve İçel'deki Etkileri, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Mersin 2001.
AYDEMİR, Şevket Süreyya, İkinci Adam, C.II, İstanbul 1999.
BALİ, Rıfat N., "Milliyetçilik ve İşadamları", Birikim, S.83 (Mart
1996), s.90-91.
,
Cumhuriyet Yıllarında Türkiye Yahudileri Bir
Türkleştirme Serüveni (1923-1945), İletişim Yayınları, İstanbul 2001. BARUTÇU, Faik Ahmet, Siyasi Anılar 1939-1954, İstanbul
1977.
Beşeri Bilimler Sayısı | 3 7 9
Erdem Çanak
COŞAR, Nevin, "Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.58, S.2 (2003), s.1-27.
ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İmge Kitapevi, Ankara 2004.
DERİNGİL, Selim, Denge Oyunu İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994.
EKİNCİ, Necdet, "İnönü ve II. Dünya Savaşı Yılları", Türkler, C.16, Ankara 2000, s.703-745.
GROEPLER, Eva,
İslâm
ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler, (Çev. Süheyla Kaya), Belge Yayınları, İstanbul 1999, s.103.
GÜÇLÜ, Muhammet, "Varlık Vergisi (11.11.1942-15.3.1944)", Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.3 (Kasım 1991), s.96-109.
,
"Varlık Vergisi ve Ankara Uygulaması", Tarih
İncelemeleri Dergisi, S.XI (1996), s.177-186.
GÜVENİR, O. Murat, II. Dünya Savaşında Türk Basını, İstanbul
1991.
İNCİ, İbrahim, "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Varlık Vergisi Uygulaması", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.2 (2012), s.272-290.
İsmet İnönü'nün TBMM'deki Konuşmaları 1920-1973, C.II (1939-1960), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayını, Ankara
1993.
KAFAOĞLU, A. Başer, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, İstanbul 2005.
KARABEKİR, Kazım, Ankara'da Savaş Rüzgârları: II. Dünya Savaşı, CHP Grup Tartışmaları, İstanbul 1994.
KOÇ, Vehbi, Hayat Hikâyem, İstanbul 1973.
KOÇAK, Cemil, Türk-Alman İlişkileri (1923-1939), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1991.
,
Türkiye'de Milli Şef Dönemi (1938-1945), C.I.,
İletişim Yayınları, İstanbul 2003.
ÖKTE, Faik, Varlık Vergisi Faciası, İstanbul 1951.
SOYSAL, İsmail, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, C.I (1920¬1945), Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 2000.
TABAK, Serap, "Varlık Vergisi ve Aydın İlinde Uygulaması", Gazi Akademik Bakış, S.17 (2015), s.279-294.
Tahsil-i Emval Kanunu Talimatnamesi, İstanbul 1934.
380
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Varlık Vergisi ve Mersin Uygulaması
Tarihe Düşülen Notlar-1 Yaşama Yılı Açılışlarında Cumhurbaşkanlarının Konuşmaları-1 (1 Mart 1924-14 Aralık 1987), Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2011.
TEZEL, Yahya S., Cumhuriyet Döneminin İktisadî Tarihi (1923¬1950), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1994.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com