You are here

PEND-NÂME TURU AÇISINDAN SIDKÎ'NİN RİSÂLE-İ RUFEKÂ ADLI ESERİ

SIDKÎ'S LITERARY WORK TITLED "RİSÂLE-İ RUFEKÂ" FROM THE POINT OF VIEW OF PEND-NÂME GENRE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Pend-nâme is the general name for the books of advice in Turkish Literature penned to show people the straight path. Advice books were written under the influence of Iranian Literature on Turkish Literature, and the purpose was to teach a moral system of Sufism thereby. First example of this literature was Feridüddin- i Attar's advice book, which became a model for subsequent books. In this study, the similarity of the content of Risâle-i Rufekâ of Sıdkî, an author who lived in the last period of the Ottoman Empire, to the advice books has been analyzed. The paper discusses the discourse in Risâle-i Rufekâ of Sıdkî on twelve sufistik advices to reach God.
Abstract (Original Language): 
Türk-İslâm edebiyatında pend-nâmeler, insanlara doğru yolu göstermek için yazılmış öğüt kitaplarının genel adıdır. Türk edebiyatında, İran edebiyatının etkisiyle pend-nâmeler kaleme alınmış ve bu yolla insanlara tasavvuf bir ahlâk sistemi öğretilmeye çalışılmıştır. Pend-nâmeler özellikle Feridüddin-i Attar'ın Pend-nâme adlı eseri örnek alınarak yazılmaya başlanmıştır. Bu makalede Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşamış Sıdkî adlı şâirin Risâle-i Rufekâ adlı eserinin içerik olarak Pend-nâmelere yakınlığı incelenmiştir. İnceleme sonucunda Sıdkî'nin Risâle-i Rufekâ adlı eserinin insana Allâh'a ulaşma konusunda tasavvuf on iki refîkten yani on iki öğütten nasıl bahsettiği ortaya konmuştur.

REFERENCES

References: 

Adûnî, Keşfu'l-Hafâ', I. s. 425.
ASLANOĞLU, İbrahim: ''Sıdkî tapşırmalı saz şairleri'', Türk folkloru Dergisi, Temmuz 1983.
BANARLI, Nihad Sami: Resimli Türk EdebiyâtıTârihi, c.I, MEB. Yayınları, İstanbul 2004.
BURSALI, Mehmet Tâhir Bey: Osmanlı Müellifleri, c.II., (haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen), Meral Yayınları, Beyazıt İstanbul 1972.
ÇAMALAN, Nermin: Risâle-i Rufekâ (inceleme-metin) Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Temmuz 2014.
ÇELEBİ, Âşık: ''Meşâ'irü'ş-Şu'arâ (İnceleme-Metin), (haz. Filiz Kılıç, Suna ve İnan Kıraç Vakfı)İstanbul Araştırmaları Enst. Yayınları, Nisan, İstanbul 2010.
DEMİRDAŞ Öncel: Riyazet Eğitimi İle Gerçekleşen Manevî Olgunluk Makalesi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi c.XI S.1., Ocak Nisan 2011.
DOĞAN, Durali: Âşık Sıtkı Baba (Sıtkı Gök)Yozgat Şair ve Yazarları, Ankara 1988.
EL-Munizrî, et-Tergîb ve't-Terhîb, Cilt 1, s. 32.
ELVERDİ, Ezel, KUTLU Mustafa, KARA İsmail: Türk Dili Ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.VIII, Dergâh Yayınları, Ekim İstanbul 1998.
ERAYDIN, Selçuk: Tasavvuf Ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, No.82., bs.5, İstanbul 1997.
GÜFTA, Hüseyin: Divan Şiirinde Sabır, Mehmet Tekin Yayınları, Antakya 2005.
GÜLEN Fethullah M.:Kalbin Zümrüt Tepeleri 1., Pırlanta Kitap Serisi, Nil Yayınları, İzmir 1996.
GÜZEL, Abdurrahman: Dinî-Tasavvuf Türk Edebiyatı, Akçay Yayınları, Ankara 2006.
İNAL, İbnülemin Mahmud Kemal: Son Asır Türk Şairleri, Dergâh Yayınları, c.I- II-III., 1988.
KAPLAN, Mahmut: "Tazarru'nâme'den Münacat'a Yakarış Üslubu" makalesi, Köprü Dergisi, S.102., Bahar 2008.
KUŞEYRÎ: ( Terc. Süleyman, Uludağ ) Kuşeyrî Risâlesi, İstanbul
1978.
KOMİSYON: İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay.,c.XVI-XXXI., İstanbul 2006 -2009.
KÖPRÜLÜ, Fuat: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başkanları Yayınları, basım.7., Ankara-1991.
636
|
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Cilt: 14, Sayı: 1, Mart 2016
Pend-Nâme Türü Açısından Sıdkî'nin Risâle-i Rufekâ Adlı Eseri
KÜÇÜK, Hasan: Osmanlı Devletini Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden Biri: Tarikatlar Ve Türkler Üzerindeki Müsbet Tesirleri, Türdav Yayınları, İstanbul 1980.
ÖZDAMAR, Mustafa: Dersaadet Dergâhları, Kırk Kandil Yayınları, İstanbul 1994.
PALA İskender: Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Leyla İle Mecnun Yayınları, bs.10, Ocak İstanbul 2003.
SAMİ, Şemseddin: Kaamus-i Türkî, Çağrı Yayınları İstanbul
2002.
SİRÂCEDDİN Mehmed: Mecma'-ı Şu'arâ Ve Tezkire-i Üdebâ, (haz. Mehmet Arslan) Dilek Matbaası, Sivas 1994.
SOLMAZ, Süleyman: Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı (İnceleme-Metin), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Ankara 2005.
SOYSAL, M. Orhan: Eski Türk Edebiyatı Metinleri, bs.1., Sevinç Matbaası, Mayıs-Kasım Ankara 1978.
TANMAN Baha: "Hasîrizâde Tekkesi", İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, c.VIII, İstanbul 1977.
TÜRER Osman; ''XIII. XIV. Asırlarda Anadolu'da Tasavvufî Hayata Genel Bir Bakış-1, A. XIII. Asır Öncesi İslâm Tasavvufuna Genel Bir Bakış'', Yeni Ümit Dinî İlimler Ve Kültür Dergisi, Cilt 3, yıl: 6, say: 21, Temmuz-Ağustos-Eylül, İzmir 1993, s. 40.
TÜRER, Osman: Tasavvuf Tarihine Giriş, Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum 1992.
ULUDAĞ, Süleyman: Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2012.
VASSÂF, Osmânzâde Hüseyin, AKKUŞ, Mehmet, YILMAZ, Ali:
Sefîne-iEvliyâ, Kitabevi Yayınları, c.II-V, Nisan İstanbul 2006 -2011.
YILMAZ, Ali, ZÜLFİKAR Güngör, AKKUŞ Mehmet: Türk Dili Ve Edebiyatı Tarihi, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, İlitam-Ankuzem, Ankara 2006.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com