You are here

HURÛFÂT KAYITLARINA GÖRE TURGUTLU KASABASINDAKİ DİNİ-SOSYAL YAPILAR İLE GÖREVLİLERİ (1690-1835)

RELIGIOUS-SOCIAL STRUCTURES AND THEIR OFFICIALS IN TURGUTLU ACCORDING TO HURÛFÂT RECORDS (1690-1835)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.18026/cbusos.43045

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turgutlu, the topic of our study, was a village in Yengi subdistrict of Manisa in the XVIth Century. A Bazaar has been established in Turgutlu which has got five quarters since 1610. Turgutlu has been called a town since that date and it has become the centre of Yengi subdistrict. The term of Kasaba has begun to be used more widely instead of Turgutlu among the people since that time. Turgutlu after being a town grew rapidly, three quarters have been added in XVIIIth century in addition to its five quarters in XVIth century. Although there are some studies examining the social and economic structure of the town in XVIth and XIXth century, any study related with its position in XVIIIth century hasn’t been conducted so far. In this article, it is intended to reveal the social end economic situation of the Town between the years 1690-1835 by using hurûfât records. The quarters and villages, social and religious structures such as the mosque, fountains, wells, schools, madrasahs of Turgutlu have been identified by using the information in hurûfât records. The information about what kind of officials were employed in these institutions and how they were appointed to these tasks has also been specified in this study.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamıza konu olan Turgutlu XVI. Yüzyılda Manisa kazasının Yengi nahiyesine bağlı bir köydür. Bu yüzyılda beş mahallesi bulunan bu köyde 1610 yılından itibaren Pazar kurulmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren kasaba olarak anılmaya başlanan Turgutlu Yengi nahiyesinin adını almıştır. Halk arasında Turgutlu kelimesi yerine daha çok kasaba tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Turgutlu kasaba olduktan sonra hızla büyümüş, XVI. Yüzyıldaki beş mahallesine XVIII. Yüzyılda üç mahalle daha ilave olmuştur. Kazanın XVI. ve XIX. Yüzyıllardaki sosyal ve ekonomik durumunu ele alan bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, XVIII. yüzyıldaki durumu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Hurûfât defterlerini kullanarak yaptığımız bu çalışma ile Turgutlu Kasabası’nın 1691-1835 yılları arasındaki sosyal ve ekonomik durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullandığımız defterlerdeki bilgiler ile belirtilen tarihlerde kasabanın mahalleleri ve köyleri, buralarda bulunan cami, mescit, çeşme, kuyu ve mektep gibi dini ve sosyal yapılar ortaya konmuştur. Kasabada bulunan bu kurumlarda ne tür görevlilerin bulunduğu ve bu görevlere nasıl atama yapıldığı konusunda da bilgiler verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Hurûfât Defteri No: 1153; 1140; 1157; 1119; 1128; 1191; 1139; 1145; 1148; 1135; 1156; 1146; 1150; 1154; 1151; 1155; 558; 1149; 562; 561; 560; 569; 559; 1142.
ALKAN, Mustafa (2010), “Türk Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurufat Defterleri: Adana Örneği”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 11-15 Eylül 2006, 4. Cilt, 1. Kısım Osmanlı Tarihi-A, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, s. 825-842.
BAYKARA, Tuncer 1990), Osmanlı Taşra Teşkilatında 18. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu), VGM Yayını, Ankara, 1990.
BAYKARA, Tuncer (2001), “Kasaba” Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul, s. 525-526
BEYAZIT, Yasemin (2013), “Hurufat Defterlerinin Şehir tarihi Araştırmalarındaki Yeri” History Studies, C. 5, S. 1, Ocak 2013, s. 39-63.
BİLGİ, Nejdet (1999), “Tanzimat Öncesi ve Sonrasında Saruhan Sancağı’nda Nüfus” Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir, s. 249-290.
ÇAĞLAR, İlker M. (2014), Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Turgutlu (1839-1908), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı, Manisa, (Basılmamış Doktora Tezi).
EMECEN, Feridun M. (1989), XVI. Asırda Manisa Kasası, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara.
EMECEN, Feridun M. (1997), “Bir Osmanlı Kasabasının Kuruluşu ve Yükselişi Turgutlu (1500-1700)”, Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu (Bidiriler), Haz. Nâmık Açıkgöz, Turgutlu 4-5 Eylül 1996, Turgutlu, 1997, s. 55-60.
EVLİYA, Çelebi (2011), Seyahatnâmesi 2 Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Çağlı-Robert Dankof, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2011.
GÖKMEN, Ertan (2011), “Turgutlu Hüseyin Ağa Kütüphanesi”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 9, S. 1, Mart 2011, s. 79-86.
KATİB, Çelebi (2009), Kitâb-ı Cihânnümâ li-Kâtib Çelebi, Tıpkıbasım Cilt II, Haz. Fikret Sarıcaoğlu, TTK, Ankara, 2009.
ÖZBARAN, Salih (2013), Küllerinden Doğan “Kasaba” Turgutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir.
ŞEKER, Mehmet (1997), “Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre Turgutlu ve Sosyal Hayatı” Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu (Bidiriler), Haz. Nâmık Açıkgöz, Turgutlu 4-5 Eylül 1996, s. 60-70.
Ertan GÖKMEN
394 |Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Cilt: 14, Sayı: 3, Eylül 2016
TEKİN, Saadet (2012), “Temettuat Defterlerine Göre Turgutlu’nun Sosyal ve Ekonomik Durumu (1844-1845)”, Tarih Okulu, Ocak-Nisan, 2012, S. XII, s. 193-220.
TELCİ, Cahit (2002), “Turgutlu Voyvodası Es-Seyid Elhac İbrahim Ağa’nın 1808 Yılında Zapt Edilen Muhallefatı” Manisa Araştırmaları 2, Yay. Haz. Nejdet Bilgi-Emrehan Küey, Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa, s. 43-77.
www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye_mahalleler.php?belediyeid=126722 (15.08.2016).
www.turgutlumuftuluğu.gov.tr/?SyfNmb28&pt=camilerimiz (11.08.2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com