You are here

Tanzimat Döneminde Çukurova Hanedan Ailelerinin Tasfiyesi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It has been known that during the years of 1730-1839 ayans and dynasties had a certain power in the countryside in the Ottoman Empire. Mahmud II shovved signifıcant success to eliminate these ayans an dynasties. Howeer Çukurova and its vicinity stayed somewhat out of center's influence. The efforts to centralize the society continued throughout the Tanzimat Era and a special army, called Fırka-i islahiye (The Reformer Party), was establishedjust to dominate Çukurova and its vicinity. Among the activites of this army the sending of the dynasty members into exile can be counted. In 1865 ali the dynastic families were forced to leave their homeland. In this study, we examined this process and its consequences.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devletinin 1730-1839 arasındaki döneminde taşrada bulunan ayan ve hanedanların Önemli bir güce sahip oldukları bilinmektedir. II Mahmud bu ayân ve hanedanları ortadan kaldırmak yolunda önemli bir başarı sağlamıştır. Fakat Çukurova ve çevresi bu merkezileşme çabalarının dışında kalmıştır. Tanzimat Döneminde, merkezileşme faaliyetleri aynen devam etmiş, bu doğrultuda Fırka-i islahiye ordusu teşkil edilerek Çukurova ve çevresi itaat altına alınmıştır. Ordunun faaliyetleri arasında hanedan ailelerin tasfiyesi de yer almaktadır. 1865 yılına bölgede bulunan bütün hanedan aileler memleketlerinden çıkarılarak sürgüne gönderildiler. Çalışmamızda, hanedan ailelerin sürgüne gönderilmeleri ve bunun sonuçları ele alınmıştır.
81 -95

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi
İrade Meclis-i Mahsûs 1267 İrade Meclis-i Vâlâ 23818 İrade Meclis-i Vâlâ 24529 İrade Meclis-i Vâlâ 24606 İrade Meclis-i Vâlâ 24673 İrade Meclis-i Vâlâ 24676 İrade Meclis-i Vâlâ 24808 İrade Meclis-i Vâlâ 25896 İrade Dahiliye 37623 İrade Dahiliye 37780
Ahmet Cevdet Paşa, Tezâkir III, (yay. haz. Cavid Baysun), TTK yay., Ankara 1991.
Akdağ, Mustafa; "Osmanlı Tarihinde Âyânlık Düzeni Devri", Tarih Araştırmaları Dergisi 19-23, 1974.
Aktepe, Münir; "Tuzcuoğulları İsyanı", Tarih Dergisi HI/5-6; 1953.
Altundağ, Şinasi; Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı Mısır Meselesi (1831¬1841), TTK yay. Ankara 1988.
Beyazıt, Bekir Sami; Kahramanmaraş'ta Beyazıtoğullan Tarihi (1514-1990), Kahramanmaraş 1998.
Cezar, Yavuz; "Bir Âyânın Muhalle/âtı,; Havza ve Köprü Kazaları Âyânî Körismailoğlu Hüseyin", Belleten XLI/161, 1977.
Çevikel, Nuri; "Osmanlı Tarihinde Âyânlık ve Kıbrıs Eyâleti (XVII. yüzyıl/', Türkler XIII, Yeni Türkiye Yay. Ankara 2002.
Dumont, Paul; "1865 Tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun Islahı", (çev. Bahaddin Yediyıldız), Tarih Enstitüsü Dergisi X-XI, 1981.
Düstur Defâ-i Sânî 1282.
Ener, Kasım; Tarih Boyunca Adana Ovasına Bir Bakış, Adana 1964. Halaçoğlu, Yusuf; "Fırka-i islahiye ve Yapmış Olduğu İskan", Tarih Dergisi 27, 1973.
İnalcık, Halil; "Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyunu", Belleten
XXXVITI/112, 1964. Karal, E. Ziya; Osmanlı Tarihi V, TTK yay. Ankara 1995. Kozanoğlu, A. Münir; Kozanoğulları, İstanbul 1983.
Menemencioğlu Ahmed Bey; Menemencioğulları Tarihi, (yay. haz. Yılmaz
Kurt), Ankara 1997. Mert, Özcan; Çapanoğulları, Kültür Bak. Yay., Ankara 1980. ; ''Osmanlı Devleti Tarihinde Âyânlık Dönemi", Osmanlılar VI,
Yeni Türkiye yay., Ankara 1999. ; "// Mahmut Döneminde Taşradaki Merkeziyetçilik Politikası**,
Türkler XIII, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002.
94
Sosyal Bilimleri /! (2005) s.81 -95
Murseloğlu, Şemseddin; Büyük Reyhanlı Türkmen Aşireti, İzmir 1984. Nagata. Yuzo; Tarihte Ayanlar, Karaosmanoğullan Üzerine Bir İnceleme,
TTK. Yay., Ankara 1997. Onar, Mustafa; "Kozanoğulları", Adana Köprübaşı, Yapı Kredi yay., İstanbul 2000.
Özkaya, Yücel; Osmanlı İmparatorluğunda Âyânlık, Ankara 1994.
- ; "XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Anadolu 'da Âyânlık İddiaları",
DTCFD XIV/3-4.
Sakoğlu, Necdet; Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı,
Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1998. Sansar, M. Fatih; Tanzimat Dönemi Bir İskan Modeli; Fırka-i islahiye ve
Güney Anadolu'nun İskânı, YYÜ. Sos. Bil. Ens. Basılmamış
Yüksek Lisan Tezi, Van 2003. ; "Tanzimat Döneminde Aşiretlerin İskam", Türkler XIII, Yeni
Türkiye yay., Ankara 2002. Saydam, Abdullah; "Orta Anadolu'da Aşiretlerin İskanı (1839-1853), Bayram
Kodaman'a Armağan, Samsun 1993. Şakiroğlu, H. Mahmut; "Çukurova Tarihnden Sayfalar I; Payas Âyânı
Küçükalioğulları", Tarih Araştırmaları Dergisi XV/26, 1992. Uzunçarşılı, İ. Hakkı; Meşhur Rumeli Ayanlarından Trisniklioğlu İsmail ve
Yılıkoğlu Süleyman Ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul
1942.
; "Çapanoğulları", Belleten XXXVIH/150, 1974, 215-261. ; "Âyân", İA II.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com