You are here

Ergen Sağlığı Yönetimi: Ulusların Gelecekleri İle İlgili Umutlarının Anahtarı

Adolescence Health Management: The Key Of Hopes Of The Nations Future

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Adolescence is a period of transition from childhood to adulthood which is characterized as rapid physical, psychological, biological and social development and maturation. Nonetheless adolelescence period is open to novelty and variations therefore can be considered as opportunity. As in all over the world, in our country the high prevalence of preventable health issues are the main troubles among the health problems related to the adolescents. The objective of this review paper is to consider the significance, charecteristic features and probable health problems of adolescence period. I aimed to attract attention of scientific view of health management to adolescence health issues thus contribute affords to constitute a health care management of adolescence health at the scale of country.
Abstract (Original Language): 
Ergenlik dönemi; fiziksel, ruhsal, biyolojik ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Diğer taraftan ergenlik dönemi, yeniliğe ve değişime açık olma özellikleriyle de bir fırsat dönemi olarak değerlendirilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ergenlerle ilişkili temel sorunlar arasında; önlenebilir sağlık problemlerinin yüksek oranda olması gelmektedir. Bu derlemenin amacı, ergenlik döneminin önemi, özellikleri ve olası sağlık problemlerini ele alarak ergenlik dönemi sorunlarını değerlendirmek, sağlık yönetimi bilimsel bakış açısının dikkatini ergen sağlığı alanına çekebilmek ve ülke düzeyinde oluşturulabilecek ergen sağlığı hizmetleri yönetimine ilişkin yapılacak çalışmalara ışık tutabilmektir.
62-80

REFERENCES

References: 

Akın Levent, Özcebe Hilal, Haznedaroğlu Dilek, Özbaş Sema, Serim Handan, (2002) (Edt).
Adolesan Sağlığı ve Gelişim Programı, Eğitimci Eğitimi Rehber Kitabı, T.C. Sağlık
Bakanlığı AÇSAP Gn. Md. Yayını, Ankara.
American Collage of Physicians, ACP(1989), Health Care Needs of The Adolescents.nn Intern
Med, Philadelphia.
Can Halil(2005), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Çuhadaroğlu Füsun(1997), Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara
Yaklaşım II, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Cilt 2,Sayı 4, 365-76, İzmir.
Dikici Mustafa Fevzi, Kartal Mehtap, Alptekin Serap, Çubukçu Mahcube, Ayanoğlu Akın Serhat,
Yarış Füsun(2007) Aile Hekimliğinde Kavramlar, Görev Tanımı ve Disiplininin
Tarihçesi, Türkiye Klinikleri J Med Sci, , 27:412-418.
Ekşi, Aysel(1999) Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psiko-Sosyal Yönü;
Nobel Tıp Kitap Evi, İstanbul.
Emans Sarah Jean, Woods Elizabeth, Kenan Peter (2001), Adolescent Medicine; Harvard
Children’s Hospital, Boston Medical Center, Boston.
Erdem Gizem, Eke Ceyda Y., Ögel Kültegin, Taner Sevil(2006), Lise Öğrencilerinde Arkadaş
Özellikleri Ve Madde Kullanımı, Peer Characteristics and Substance Use Among High
School Students, Journal of Dependence, Vol: 7, N.: 3, 111-116.
Ergun, Turgay(2005), Kamu Yönetimi: Kuram Siyasa ve Uygulama, TODAİE, Ankara.
Erikson Erik H(1968), IdentityYouth and Crisis, W.W. Norton Company, New York.
Giray Hatice, Meseri Reci, Saatlı Gül, Yücetin Nuray, Aydın Pınar, Uçku Reyhan(2008), Yaşlı
Sağlığı Örgütlenmesi Model Önerisi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7 (1), 81-86.
Gökçay Gülbin, Garibağaoğlu Muazzez(2002), Sık Görülen Genel Beslenme Sorunları, Çocukluk
ve Ergenlik Döneminde Beslenme, Saga Yayınları, İstanbul.
Gözlükaya Türkan(2007), Yerel Yönetimler Ve Stratejik Planlama: Modeller Ve Uygulama
Örnekleri, Pamukkale Üniversitesi, Y. Lisans Tezi.
Hamburg Bruce, Wortman Richard(1989), Adolescent Development and Psychopathology, Basic
Book Publishers, New York.
Sosyal Bilimler 6/1 (2008)s.62-80.
79
Haznedaroğlu Dilek(2000), Adolesanla İlgili Çalışmalar. 22. Pediatri Günleri ve 2. Pediatri
Hemşireliği Günleri Program ve Özet Kitabı, 97-100, İstanbul.
Kadayıfçı Oktay, Derman Orhan(2004), Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı, T.C. Sağlık
Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara.
Kınık Erol(2004), Adolesan Sağlığı, Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı, T.C. Sağlık
Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Ankara,.
www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=1457
Koçel Tamer(2005), İşletme Yöneticiliği, 10. Bası, Arıkan Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Kreipe Richard. E(2006), Adolescent Health and Youth Development: Turning Social Policy Into
Public Health Practice, J Public Health Management Practice, November(Suppl), 4–6.
McLoughney Edmond(2006), Editör’den, Evet Deyin, UNICEF Türkiye Bülteni, İlkbahar.
Neinstein Lawrence(1996), Adolescent Health Care, Williams-Wilkins, Baltimore.
Nicholi Ann(1988), The Adolescent, Harvard University Pres, Cambridge.
Odabaşıoğlu Gürkan, Öztürk Özgür, Genç Yasin, Pektaş Özkan (2007), The Clinical Profile of
Internet Addiction Via A Serie of 10 Patients, Journal of Dependence, Vol: 8, N: 1, 46-
51.
Offer Dale Boxer(1991), Normal Adolescent Development: Empiricial Research Findings.
Williams and Wilkins, Baltimore.
Ögel Kültegin, Çorapçıoğlu Aytül, Sır Aytekin, Tamar Müge, Tot Şenel, Doğan Orhan, Uğuz
Şükrü, Yenilmez Çınar, Bilici Mustafa, Tamar Defne, Liman Olcay(2004), Dokuz İlde
İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı, Türk
Psikiyatri Dergisi, 15(2):112-118.
Özcebe Hilal(2002), Birinci Basamakta Adolesan Sorunlarına Yaklaşım, Sürekli Tıp Eğitimi
Dergisi cilt 11, sayı 10, 374.
PAHO(a), Pan American Health Organization, What Adolescent Health Services Currently
Exist?, Breaking The Silence, Preventing HIV/AIDS in Latin American and Caribbean
Adolescents and Youth, Advocacy, Sheet No. 6: July 2004,
http://www.paho.org/adolescence
PAHO(b), Pan American Health Organization What are Some Essential Components of
Adolescent Health Services? Breaking The Silence, Preventing HIV/AIDS in Latin
American and Caribbean Adolescents and Youth, Advocacy, Sheet No. 6: July 2004,
http://www.paho.org/adolescence
SB, Sağlık Bakanlığı Aile Hekimleri İçin Ders Notları, 1.Basım, 2004, Ankara.
Set Turan, Dağdeviren Nezih, Aktürk Zekeriya(2006), Ergenlerde Cinsellik, Genel Tıp
Derg;16(3):137-141.
Slap Gail B., Jablow Martha M., (1994), Teenage Health Care, Pocket Books a Division of Simon
and Shuster Inc. Avenue of Americas, Newyork,
Şahin Emel(2006), Genç Dostu CSÜS Hizmetleri, Uluslararası Katılımlı Sempozyum, 1 Mart,
Ankara.
T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu(1997), Türk Ailesinde Adolesanların Sorunları; Bilim
Serisi 100, Ankara.
Tamar Müge(1997), Giriş, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım II, Ege Psikiyatri Sürekli
Yayınları, Cilt 2,Sayı 4, 311, İzmir.
Taner Tuna, Öncü Semra(2000), İşletmelerde Planlama-Bütçeleme-Kontrol, Emek Matbaası,
Manisa.
Taşgın Esra, Çuhadaroğlu Çetin Füsun(2006), Ergenlerde Major Depresyon: Risk Etkenleri,
Koruyucu Etkenler Ve Dayanıklılık, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi: 13 (2), 43-
61.
Tekgül Nurdan, Kıdak Levent, Saltık Dilek, Şen Yeşim(2005) (Edt), Adolesan Sağlığı, Pratisyen
Hekimlik Derneği Yayını, İzmir.
The Institute of Child and Adolescent Health (ICAH), & Arabkır Joint Medical Centre,
http://www.arabkirjmc.am/icah.htm, 20.05.2008.
L.B.Kıdak / Ergen Sağlığı Yönetimi: Ulusların Gelecekleri İle İlgili Umutlarının Anahtarı
80
Toros Fevziye, Bilgin N. Gamsız, Bugdayci R., Sasmaz T., Kurt O., Camdeviren H.(2004),
Prevalence of Depression as Measured by the CBDI in a Predominantly Adolescent
School Population in Turkey. Eur Psychiatry, Aug;19(5):264-71.
Ünalan Pemra C., Kaya Çiğdem Apaydın, Akgün Tülay, Yıkılkan Hülya, İşgör Arzu(2007),
Birinci Basamakta Ergen Sağlığına Yaklaşım, Bilimsel Mektup, Türkiye Klinikleri, J
Med Sci, Cilt:27, Sayı:4,567-576.
Ürünsak İbrahim Ferhat, Kadayıfçı Oktay(2004), Pubertal Sorunlar, Ergen Sağlığı ve Gelişimi
Kaynak Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel
Müdürlüğü, Ankara. www.sabem.saglik.gov.tr/Akademik_Metinler/goto.aspx?id=1454
Varan Azmi(1997), Ergenlik Dönemi İle İlgili Bazı Tartışmalar, Ergenlikte Ruhsal Sorunlara
Yaklaşım II, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Cilt 2,Sayı 4, 313-24, İzmir.
Whang L.S., Lee S., Chang G., (2003), Internet Over-Users’ Psychological Profiles: A Behavior
Sampling Analysis on İnternet Addiction. Cyberpsychol Behav;6:143-150.
WHO Europa, European Strategy for Child and Adolescent Health and Development,
http://www.euro.who.int/childhealthdev, 20.05.2008.
WHO, Child and Adolescent Health and Development Progress Report 2006–2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com