You are here

İNOVASYON VE STRATEJİK YÖNETİM SİNERJİSİ: STRATEJİK İNOVASYON

THE SYNERGY OF INNOVATION AND STRATEGIC MANAGEMENT: STRATEGIC INNOVATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The recent “era of rapid change” has changed the conditions of business to compete and keep pace to change is dependent on how they move according to the changing needs of customers in line with their requests. All this point, it is specially very important fort he business to give vital importance to the concept –innovation management- as a part of their area of work. In order to do this, businesses strategies are needed to be created based on innovation management. It is seen that many successful businesses in our environment has built their strategies on innovation management. In today’s economic environment, organizations are required to create differentiable value. To do so requires a certain synergy between strategy and innovation. Enhancing the innovative ability in organizations is one of the most important levers to increasing profitability and growth in organizations. Productive lives of strategies are in fact getting sthorter, and it is growing imperative for management to find new avenues for growth and sustainability. Successful value creatin will require organizations to invest in undervalued business, platforms, consider untapped customer insights, or agressively pursue an underexploited capability or positioning advantage. One of the best ways to illustrate the impact of the innovation gain is to consider examples where strategy and innovation effectively co-exist. The aim of this study is to handle the importance of strategic innovation and analyze the structure, elements and the effects of it on developing management concept.
Abstract (Original Language): 
İçinde bulunduğumuz “hızlı değişim çağı” işletmelerin rekabet koşullarını değiştirmiştir. Günümüzde işletmelerin rekabet edebilirlikleri değişime ayak uydurmaları ve müşterilerin değişen ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket etmelerine bağlıdır. Bu noktada özellikle işletmelerin –inovasyon yönetimi- kavramını çalışma alanlarının bir parçası haline getirmeleri hayati bir önem taşımaktadır. Başarılı birçok işletmenin stratejilerinin inovasyon yönetimi temelinde inşa edildiğini görmekteyiz. Bugünün ekonomik çevresi, örgütlerin farklı değer yaratmasına gereksinim duymaktadır. Bunu sağlamanın yolu strateji ve inovasyon arasındaki sinerjiyi oluşturmaktan geçmektedir. Örgütlerde karlılık ve büyümenin artırılmasındaki en önemli etkenlerden biri inovasyonel (yenilikçi) yeteneklerin geliştirilmesidir. Stratejilerin verimli bir şekilde yaşama geçirilmeleri kısa sürede gerçekleştirilmelerine ve yönetimin büyüme ve sürdürülebilirlik için yeni yollar bulmasına bağlıdır. İnovasyon çalışmalarından elde edilen kazanımların etkisini göstermenin en iyi yollarından biri etkin bir şekilde strateji ve inovasyonun birlikteliğinin göz önünde bulundurulmasıdır. Bu çalışmanın amacı stratejik inovasyonun önemini ortaya koymak, yapısını ve unsurlarını analiz etmek ve stratejik inovasyona yönelik geliştirilen yönetim kavramı etkilerini değerlendirmektir.

REFERENCES

References: 

ANSOF , H. Igor (1971); Strategie du Developpement de I’Entreprise,
Editions Hommes et Techinique, Paris.
ARTHUR, D. (2005); Little Global Innovation Excellence Study.
http://www.vnoncw.
nl/web/servlet/nl.gx.vno.client.http.StreamDbContent?code=1244
ARIKAN, C., AKSOY, Müfit, DURGUT, M., GÖKER, A. (2003);
Ulusal İnovasyon Sistemi Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke
Örnekleri, Yayın No: TÜSİAD-T/2003/10/362, İstanbul.
BARANSEL, Atilla (1993); Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi,
Klasik ve Neoklasik Yönetim ve Örgüt Teorileri,3. Baskı ,İşletme Fakültesi
Yayın No:257,Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
BEAN, Roger, RADFORD, Russell (2002); The Business of
Innovation, Amacom, NY.
BERBER, Aykut; Stratejik İnovasyon Yönetimi, www.aykutberber.com,
12.05.2008.
BHOT, Bhaskar, BOWENDER, B (2001); Creativity and Innovation
Management, Volume: 10, No:1, March.
BİRCAN, İsmail (2003); Kamuda Stratejik Yönetim ve AB Politikaları:
Kamu Yönetiminde Kalite, 3. Ulusal Kongresi Bildirileri, TODAİE Yayın No:
319, Ankara: TODAİE Yayınları.
BİRKİNSHAW, Julian, BESSANT, John, DELBRİDGE, Rick (2007);
“Finding, Forming and Performing: Creating Networks for Discontinuous
Innovation,” California Management Review, 49, No. 3, 67-84.
BOSCH, Van, Den, F.A.J., VOLBERDA H.W., BOER, M. De (1999);
“ Co-Evolution of Firm Absorptive Capacity and Knowledge Environment:
Organizational Forms And Combinative Capabilities”, Organization Science,
10: 551-568.
BOSSİNK, B.A., Get (2002); “The Strategic Function Of Quality İn
The Management Of İnnovation”, Volume: 13, No: 2, Total Quality
Management..
BUDAK, Gönül (1998); Yenilikçi Yönetim Yaratıcı Birey, Sistem
Yayıncılık No:177, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
CHATMAN, Jennifer,A., JEHN, Karen.A., (1994); “Assessing the
Relationship Between Industry Characteristics and Organizational Culture: How
Different Can You Be?”, Academy of Management Journal, 37, No. 3, 522-53.
CORMICAN, Kathryn, O’SULLĠVAN, David (2004); Auditing Best
Practice for Effective Product Innovation Management, Technovation.
DAMANPOUR, Fariborz (1991); "Organizational İnnovation: A Meta
Analysis Of Effects Of Determinants And Moderators", Academy of
Management Journal, Vol. 34, 555-90.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Ekim 2011
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı
557
DOBNİ, C.Broke (2010); Achieving Synergy Between Strategy and
İnnovation: The Key to Value Creation, Internationel Journal of Business
Science And Applied Management, Volume 5, Issue 1,49-58.
DOBNİ, C.Brooke (2006); The Innovation Blueprint, Business
Horizons, 49, 329-339.
DRUCKER, Peter F. (1985); Innovation and Entrepreneurship, N.Y,
Harper&Row Pub.
DRUCKER, Peter F. (1999); 21.Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları,
Çeviren; İrfan Bahçıvangil-Gülenay Gorbon, İstanbul: Epsilon Yayınevi.
DRUCKER, Peter F. (2003); Yenilikçilik İçerisinde Yenilikçilik
Disiplini, Çeviren: Ahmet Kardam, İstanbul: MESS Yayınları.
DEMİREL, Yavuz, SEÇKİN, Zeliha (2008); Bilgi ve Bilgi
Paylaşımının Yenilikçilik Üzerine Etkileri, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Cilt 17, Sayı 1.
DİKEN, Ahmet, ÖGE, Serdar, ASLAN, Şebnem, AKTAN Can C.
(2006); Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim, 14. Ulusal Yönetim ve
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Erzurum.
ECEVİT Satı, Z. (2010); “Yenilik Yönetimi”, Teknoloji Yönetimi,
Editör:Feray Odman Çelikçapa, Sait Kaygusuz, Bursa: Dora Yayıncılık.
EİSENHARDT, K.M., MARTİN J.A.(2000); “Dynamic Capabilities:
What Are They?”, Strategic Management Journal, 21: 1105-1121.
FREEMAN, Chrıstopher, SOETE, Luc. (2003); “The Economıcs Of
Industrıa Innovation” “Yenilik İktisadı” Cev: Ergun Türkcan, 3 Basım,
Ankara:Tübitak 2003, s.Vlll
GEROSKİ, Paul (1998); "Thinking Creatively About Your Market:
Crisps, Perfume And Business Strategy?", Volume: 9, No: 2, Business Strategy
Review.
GOVİNDARAJAN, Viyaj, TRİMBLE Chris; (2004); "Strategic
Innovation and the Science of Learning.", Volume: 45, No: 2, MIT Sloan
Management Review.
GOVİNDARAJAN, Viyaj, TRİMBLE Chris; (2005); Organizational
DNA for Strategic Innovation, California Management Review, Volume: 47,
No: 3, 47–76.
HAMEL, Gary (interview by Tony Jackson) (1997); “The Dirty Little
Secret of Strategy”, April 24 Financial Times.
HARRİS, Rich, J. (1998); The Nuture Assumption. New York: Free
Press.
HİGGİNS, J. M., (1996); “Innovate or Evaporate: Creative Techniques
for Strategist”, Long Range Planning, Vol: 29, No:3.
HOLMQVİST, Mikael (2004); “Experiential Learning Processes of
Exploration and Exploitation Within and Between Organizations: An Empirical
Study of Product Development”, Organization Science, 15: 70-81.
Celal Bayar Üniversitesi
558
HUNGER, David, J, WHEELEN, Thomas, L. (2007); Essentials of
Strategic Management, Upper Saddle River, NJ.
HURST, David K. (2000); Kriz ve Yenilenme, Çeviren: Ela Gürdemir ,
İstanbul: Alfa Yayınları.
IŞIK, Özlem (2010); “İnovasyon Yönetiminin Marka Yönetimi
Üzerindeki Etkileri: Mobilya Sektörüne Yönelik Bir Araştırma”, C.B.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
JOHNSTON, Robert, E. , BATE, J. Douglas (2003); The Power Of
Strategy İnnovation, New York.
KUCMARSKI, Thomas D. (1996); Inovasyon-Rekabet Çağı İçin
Liderlik Stratejileri, McGraw Hill.
LİANG, Liting, JAMES, Andrew (2009); “The Low-Cost Carrier
Model İn China: The Adoption Of A Strategic İnnovation”, Technology
Analysis & Strategic Management, Volume: 21, No:1, January.
MARKİDES, Constantinos (2000); All the right moves - A guide to
crafting breakthrough strategy, London: Harvard Business School Pres.
MİCALLEF, Andre (1973); Gestion Commerciale des Entreprises,
Dalloz.
MONE, MarkA., MCKİNLEY, William ,BARKER, Vincent, L. (1998);
“Organizational Decline and Innovation: A Contingency Framework”, Academy
of Management Review, 23 (1), 115-132.
NADLER, A.David, TUSHMAN, Michael,L. (1999); “The
Organization of the Future: Strategic Imperatives and Core Competencies for
the 21st Century”, Organizational Dynamics, 28 (1) 45-60.
ÖZKENT, Bora (2005); İnnovasyon Savaşçısı Olmak, İstanbul: Fed
Training. PALMER, Derrick, KAPLAN, Soren (2007); “A Framework For
Strateegic Innovvation Blending Strategy And Creative Exploration to Discover
Future Business Opportunities, Managing Principals, InnovationPoint LLC”,
www.innovation-point.com.
PANNE, Gebren, BEERS Ceers, KLEINKNECHT Alfred (2003);”
Success and Faılure of Innovatıon”, Internatıonal Journal of Innovatıon
Management, Volume 7, Number 3.
PINAR, İbrahim, KAMAŞAK, Rıfat, BULUTLAR, Füsun (2009);
“Strateji Geliştirme Süreçlerinin Yenilikçilik Üzerinde Etkisi”, 17. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, 399-404.
PORTER, Michael (1990); The Competitive Advantage of Nations,
London: MacMillan.
PRAHALAD, C.K., (1993); “The Role of Core Competencies in the
Corporation”, Research Technology Management, 36: 40-47.
ROGERS, Everett,M. (1995); Diffusion of Innovation, 4th.ed., N.Y.:
The Free Press.
Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:9, Sayı:2, Ekim 2011
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Armağan Sayısı
559
SNİUKAS, Marc (2007); Reshaping Strategy The Content, Process,
and Context of Strategic Innovation, www.sniukas.com.
STRATEGOS (2004); Strategos Survey on Innovation available at
www.strategos.com/survey/index.cfm.
STYLES, Chris, GODDARD ,Jules (2004); “Spinning the Wheel of
strategic innovation”, Business Strategy Review, Summer, Vol.15, Issue 2, 63-
72.
TESLUK, P.E., FAAR, J.L., KLİEN, S.R. (1997); “Influences of
Organizational Culture and Climate on Individual Creativity”, The Journal of
Creative Behavior, 31, No: 1, 21-4.
THOMPSON, Arthur, STRİCKLAND, A.J. (2001); Strategic
Management, Twelfth Edition, Thompson, Strickland, New York: McGraw Hill
Companies.
TİMMERMAN, John (2009); “A Systematic Approach for Making
Innovation a Core Competence”, The Journal for Quality & Participation,
January,Volume: 31, Issue: 4.
TROTT, Paul (1998); “Innovation Management & New Product
Development” Financial Times Pitman Publishing.
UZKURT, Cevahir (2010); İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir,
Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır?, Asobilgi, Ankara: Ankara Sanayi Odası
Yayını.
WİNTER, Sidney,G., SZULANSKİ, Gabriel (2001); “Replication as
Strategy”, Organization Science, 12: 730-743.
www.focusinnovation.net:

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com