You are here

Biyomedikal Araştırmalar ve Etik

Biomedical researches and ethics

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The parallel faced problems since 20th century; topics of science, research and publication ethics have been started to take seriously nowadays. Especially in biomedical field, lots of historical examples for “putting society’s benefits before the individual’s benefits” take place among its reasons. In this article, under the light of historical improvement and international declarations, the topics of improper research and publication ethics of biomedical researches have been followed up.

REFERENCES

References: 

1. Bilimsel araştırmada etik ve sorunları. 2. bs., Ankara:
Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları; 2002.
2. Arda B. Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği. Yılmaz
O, ed. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. Ankara:
TÜBİTAK-ULAKBİM; 2003.s. 29-36
3. Ersoy N. Araştırma etiği. Demirhan Erdemir A, Öncel
Ö, Aksoy fi, eds. Çağdaş Tıp Etiği. İstanbul: Nobel Tıp
Kitabevleri; 2003.s. 483-505.
4. Aksoy N, Edisan Z, Çevik E ve ark. Uluslararası bilimsel
araştırmalarda etik. Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal
Tıp Etiği Kongresi Bildirileri, 2.c., Bursa: Pfizer İlaçları;
2003: 1227-1232.
5. http://news.ufl.edu/2005/12/12/kissing-cousins-oped/
6. http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/article
193024.ecel.
7. http://www.tumgazeteler.com/?a=1233341.
8. McNeill PM. The ethics and politics of human experimentation.
Cambridge: University of Cambridge; 1993.
9. Şahin Ü. Nazi tıbbında insan deneyleri. Hekim Forumu
1999; 17: 137.
10. Arda B. Bilimsel araştırmalar ve etik. T Klin Tıbbi Etik
1994; 2:141-143.
11.Özaydın Z. İnsan üzerinde etiğe aykırı deneyler ve
etik kodlar. Sendrom 1997;9:102-107.
12. Seidelman WE. Nuremberg doctors’ trial; Nuremberg
lamentation: for the forgotten victims of medical science.
BMJ 1996;313:1463-1467.
13. Civaner M. Ölüm fabrikaları: Japon hekimlerin insan
deneyleri ve ABD’nin suç ortaklığı. VIII. Türk Tıp Tarihi
Kongresi Bildirileri; 16-18 Haziran, 2004; Sivas. İstanbul:
Türk Tıp Tarihi Kurumu Yay., 2006.s.699-712.
14. Bal Ç. Biyolojik deneyler. Doktor Dergisi 2002;2:
15. Morgan CT. Psikolojiye giriş ders kitabı. Karakaş S,ed.
Ankara: H.Ü. Psikoloji Bölümü Yay.; 1981.
16. Aydın E. Tıp etiği. Ankara: Güneş Kitabevi; 2006.
17. http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html.
18. http://www.wma.net/e/policy/b3.htm.
19. http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html.
20.Aydın E. Tıp etiğine giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık;
2001.
21. Ruacan Ş. Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler.
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. Yılmaz O, ed.
Ankara: TÜBİTAK-ULAKB‹M; 2003.s.47-53.
22. International Comittee of Medical Journal Editors. Uniform
requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals. CMAJ 1994; 150:147-154.
23. İlhan M. Tübitak Yayın Etiği Kurulu kuruldu. Cumhuriyet
Bilim Teknik 15 Aralık 2001;769:12-13.
24. Yetkin Y. Makale ve tezlerde yazar adı sorunu. Cumhuriyet
Bilim Teknik 9 Kasım 2002;816:12-13.
25. Kansu E, Ruacan Ş. Bilimsel yanıltmanın: Türleri, nedenleri,
önlenmesi, cezalandırılması. Cumhuriyet Bilim
Teknik 11 Kasım 2000;712:4-5, 21.
26. Ertekin C. Tıbbi araştırmalarda bilimsel saptırmaca.
Cumhuriyet Bilim Teknik 20 Mart 1999;626:16-17
27. Celayir S. Duplikasyon. Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık. Yılmaz O, ed. Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM;
2003.s.115-120.
28. Arda B. Örneklerle yayın etiği. Sağlık Bilimlerinde Süreli
Yayıncılık. Yılmaz O, ed. Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM; 2004.s.43-49.
29. Kansu E. Bilimsel yanıltma ve önlenmesi. Dünya’da
ve Türkiye’de bilim, etik ve üniversite. Ankara: TÜBA
Yay.; 1994.s. 71-75.
30. Örs Y. Bilim etkinliğinde değer sorunları. Dünya’da ve
Türkiye’de bilim, etik ve üniversite. Ankara: TÜBA Yay.;
1994.s. 61-63.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com