You are here

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ ÖRNEK REHBER MATERYALLERİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
One of the most essential qualifications for teachers is to develop and implement effective teaching materials. The study was aimed to gain the skills to develop and use teacher guided materials (TGMs) in Special Teaching Methods Course-II (STMC-II)for Physics student teachers. In this paper, the effectiveness of the approach was evaluated. This study was conducted with 10 student teachers attending to the Master Degree Program without thesis at the Graduated School of Natural and Applied Sciences in KTU in terms of 2002-2003. The students were asked to develop and present effective TGMs planned according to principles of special teaching approaches. In this process they were stressed the importance of using the knowledge of pedagogical courses they obtained before this course. Moreover, student teachers were directed to find any misconceptions in their subjects and plan effective teaching situations for plausible physics learning. The study was also aimed to determine problems of the student teachers encountered during preparation of the materials. The data of the study were collected by document analysis of the students' materials and semi-structured intennews with student teachers participated in this study. At the end of the process it is concluded that all of the student teachers gained nearly whole defined aims -skills and knowledge- of the STC-II. This has an implication on the notion that the approach used in this study could be one of the appropriate ways to reach the targets of the courses such as STMC-II. The study was completed with recommendations to use of the similar approach at different faculty of educations in our country.
Abstract (Original Language): 
Doküman geliştirip uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler öğretmenlikte ihtiyaç duyulan temel davranışlardan biridir. Bu çalışmada, fizik öğretmen adaylarına Özel Öğretim Yöntemleri-II Uygulama Dersinde (ÖÖY-II UD) Öğretmen Rehber Materyalleri (ÖRM) hazırlayıp sunma bilgi ve becerilerinin kazandırılmasına yönelik uygulanan yaklaşımın etkililiği değerlendirilmiştir. Çalışma, 2002-2003 eğitim-öğretim güz yarıyılında, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tezsiz Yüksek Lisans Fizik Öğretmenliği Programına devam eden 10 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Adaylardan, Lise-2 fizik konularında farklı öğrenme kuramlarıyla öğretim yöntem ve tekniklerine dayalı ÖRM geliştirmeleri ve sunmaları istenmiştir. Bu süreçte adaylara, önceki öğretmenlik meslek derslerinde kazanmış olmaları beklenen öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik davranışları konu alan bilgisine uygulama ve çalıştıkları konudaki kavram yanılgılarını belirleme, etkili öğretim durumlarını planlama becerilerinin gelişiminin önemi vurgulanmıştır. Çalışmanın verileri, ÖRM'nin geliştirilmesi ve uygulanmasında izlenen yaklaşımın etkililiği ve bu süreçte adayların karşılaştıkları problemleri belirlemeye yönelik olarak öğretmen adaylarının hazırlamış oldukları Öğretim Paketleri'nin doküman analizlerinden ve mülakatlardan elde edilmiştir. Veriler, öğretmen adaylarının süreç sonunda amaçlanan düzeyde ÖRM geliştirip sunma becerilerini kazandıklarını göstermektedir. Araştırma bulgularından, uygulanan yaklaşımın ÖÖY-II UD'nin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek ideal bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Benzer yaklaşımın, farklı uygulamalarla ülkemizdeki diğer eğitim fakültelerinde de kullanılmasına yönelik önerilerle çalışma tamamlanmıştır.
97-107

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A..R., Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarına Fen Bilgisi Öğretiminde Rehber Materyal Geliştirme Becerileri Kazandırmak İçin Bir Yaklaşım. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Basımda.
Akdeniz, A.R., Keser, Ö.F. (2000). Fizik Öğretmen Adaylarının Proje Hazırlama Becerilerinin Geliştiril/nesi İçin Bir Yaklaşım. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 6-8 Eylül, 305¬310, Ankara
Atay, D. Y. (2003). Öğretmen Eğitiminin Değişen Yüzü. Nobel
Yayın Dağıtım, Ankara. Azar, A. (1998). Fizik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim
Süreçlerindeki Özel Konular. Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen
Bilimler Enstitüsü, Trabzon. Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması
Derslerine İlişkin Görüşlerinin Yansımaları. Milli Eğitim,
159,181-194.
Bilen, M. (1999). Plandan Uygulamaya Öğretim. Anı Yayıncılık, Ankara.
Clarke, D., Hollingsworth, H. (2002). Elaborating a Model of
Teacher Professional Growth. Teaching and Teacher
Education, 18, 947-967.
Çepni, S. (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Üçyol Kültür Merkezi, Trabzon.
Çepni, S., Akdeniz, A.R. (1996). Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 221-226.
Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Ark. (1997). Fizik Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Mili Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
Çepni, S., Küçük, M., Bacanak, A. (2001). Fen Bilimleri Eğitiminde Araştırmacı Öğretmen Modelinin Yeri. Yeni Binyılın Başında Türkiye'de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül, İstanbul.
Devecioğlu, Y. (2004). Fizik Öğretmen Adaylarına Rehber Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazcmdınlmasına Yönelik Bir Yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi KT.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Driel, J. H. V., Jong, O. D., Veıioop, N. (2002). The Development
of Preservice Chemistry Teachers' Pedagogical Content
Knowledge. Science Teacher Education, 86, 572-590. Ekici, G. (2001). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemleri
konusundaki Teorik Bilgi Yeterliklerinin İncelenmesi.
Çağdaş Eğitim, 214, 40-46. Hacıoğlu, F., Aklan, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları. Alkım
Yayınevi, Ankara.
Hedrick, W. B., McGee, P., Mittag, K. (2000). Preservice Teacher
Learning Through One-on-One Tutoring: Reporting Perceptions Through e-Mail. Teaching and Teacher Education, 16, 47-63.
Karamustafaoğlu, O. (2003). Fen Bilgisi ve Fizik Öğretmen Adaylarının Kazanmaları İstenen Becerileri
Yansıtabilecekleri Ortamların Düzenlenmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, K.T.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Marriam, S.B. (1988). Case Study Research in Education: A Qualitative Approach. San Francisco: Jossey-Bass.
Posnanski, T.J. (2002). Professional Development Programs for Elementary Science Teachers: An Analysis of Teacher Self-Efficacy Beliefs and a Professional Development Model. Journal of Science Teacher Education, 13(2): 189¬220.
Roskos, K, Walker, B. J. (1994). Learning to Teach Problem Readers: Instructional Influences on Preservice Teachers' Practical Knowledge. Journal of Teacher Education, September-October, Vol: 45, No: 4.
Saka, A. Z. (2001).
Öğretmenlik
Uygulamalarında Fizik Öğretmen Adayları İçin Yürütülebilecek Etkinlikler ve
Kazandırılabilecek Davranışların
Belirlenmesi.
Doktora Tezi, KT.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
104
Şahin, Ç. ve Tokgöz, İ.A. (2002). Çağdaş Öğretmen Yetiştirmede Yeni Bir Ders: Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojisi Ve İletişimde Alternatif Bir Yöntem: Drama. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16¬18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
Şen, H. Ş., Erişen, Y. (2000). Öğretmen Yetiştiren
Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 22, sayı 1, 99-116.
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ ÖRNEK REHBER MATERYALLERİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Tatto, M.T. (1997). Reconstructing Teacher Education for Disadvantaged Communities. International Journal of Educational Development, Vol: 17, No:4, pp:405-415.
Turgut, F., Baker, D., Cunningham, R. ve Ark. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Mili Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara.
YÖK (1998). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Mart, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com