You are here

EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİNDE VE YETİŞTİRİLMESİNDE TÜRKÇE YETERLİLİĞİ SORUNU

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to prompt discussion into the importance and need for Turkish Language competency in choosing and training faculty members for Turkish educational faculties through views of present educational faculty members. Data was collected through a 15 item questionnaire which excluded personal information questions. The questionnaire was sent to 30 educational faculties in Turkey in the 2005-2006 Academic Year to be completed by faculty members. 696 faculty members completed the questionnaire. The sample group represents 21% of the population. The findings of the research were as follows: Approximately 60% of faculty members believe that their colleagues are competent in Turkish Language. However, around 40% believe that the faculty members have limited or inadequate Turkish Language competency. 92% of faculty members believe that Turkish Language competency should be a criterion in choosing faculty members for educational faculties. Due to the limitation of measurement tools used to choose faculty members for educational faculties, Turkish Language competency of prospective faculty members has not been determined adequately. Based on the findings obtained in choosing and training faculty members for Turkish educational faculties, proposals by analysing and discussing the findings on what should be done have been made.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının görüşlerinden yararlanarak, eğitim fakültelerine öğretim elemanı seçimi ve öğretim üyesi yetiştirmede Türkçe yeterliliğinin önemini ve gerekliliğini tartışmaya açmaktır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler dışında 15 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu öğretim elemanlarının yanıtlaması için, 2005-2006 öğretim yılında değişik üniversitelere bağlı 30 Eğitim Fakültesine gönderilmiş ve toplam 696 öğretim elamanından yanıt alınmıştır. Örneklem grubu evrenin yüzde 21 'ini oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları: Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde altmışının fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Türkçe yeterlilik düzeylerine ilişkin algılarının olumlu olduğu; buna karşılık yaklaşık yüzde kırkının ise olumsuz olduğu yönündedir. Ayrıca öğretim elemanlarının yüzde 92'sinin öğretim elemanı seçiminde Türkçe yeterliliğinin bir ölçüt olması gerektiği görüşünde oldukları anlaşılmıştır. Buna karşılık öğretim elemanı seçiminde kullanılan ölçme araçlarının özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri yeterince ölçülmemektedir. Elde edilen bulgular ışığında eğitim fakültelerine öğretim elemanı seçiminde Türkçe yeterliliğinin ölçütler arasında yer alması ve öğretim üyesi yetiştirmede adaylara bu alanda yeterlilik kazandırılması konuları tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.
99-108

REFERENCES

References: 

Akalın, Şükrü Haluk (2002) "Türkçenin Sorunları", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Arı, Ramazan ve Saban, Ahmet.(2000). Sınıf Yönetimi,
Ceylan Ofset Matbaası, Konya.
Aydın, Ayhan, (2004). Sınıf Yönetimi, 5. Baskı, Tek Ağaç Yayınevi, Ankara.
Coşkun, Menderes (2006), "Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimindeki Sorunlara Batı Üniversiteleri Temelinde Çözüm Önerileri" Milli Eğitim S: 169, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Daire Başkanlığı, Ankara.
Kavcar, Cahit. (2002), "Türkçenin Güncel Sorunları", Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
107
EĞİTİM FAKÜLTELERİ İÇİN ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİNDE V E YETİŞTİRİLMESİNDE TÜRKÇE YETERLİLİĞİ SORUNU
Yrd.Doç.Dr.Bayram AŞILIOĞLU
. (2003),
"Alan Öğretmeni Yetiştirme" Çağdaş
Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2003 Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sivas.
. (2005),
"Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Çöküş İçinde mi?" Çağdaş Türk Dili, Ankara.
Kerman, Zeynep. (1988), "Kültür Dil ve Edebiyat", Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı 1-3 Ekim 1986,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: 160, Ankara.
Korkut, Hüseyin (2002) Sorgulanan Yüksek Öğretim,
Geliştirilmiş ikinci baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.
MEB. (1998). Milli Eğitim Şuraları (1939-1996), Ankara.
Ortaş, İbrahim. (2007) "Üniversitelerin Öğretim Üyesi Yetiştirme Sorunu Inbreeding (Kendi İçinde
Çoğalma veya Kendine Benzeyerek Çoğalma),http://strateji.cukurova.edu.tr/EGITIM/or tas/28.php Erişim Tarihi: 15 Ocak 2007.
Sever, Sedat. (2004) Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, 4. Baskı Anı Yayıncılık, Ankara.
Sinanoğlu, Oktay. (2001). Bir Nev-York Rüyası "Bye-Bye" Türkçe, 2. Basım, Otopsi, İstanbul.
Tekin, Halil (1996). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Yargı Yayınları, Ankara
Ün açıkgöz, Kamile ve Açıkgöz, Kemal. (1992). Üniversite Denilen Yer, Uğurel Matbaası, Malatya.
Vardar, Berke (1998) Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual, İstanbul.
108

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com