You are here

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Bilim, teknoloji, ekonomi, toplumsal yaşam ve yabancı dil öğretimi alanındaki köklü gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda Avrupa Birliği kapsamında uygulamaya konulan çok dillilik ve erken yaşta yabancı dil öğretimine başlama; farklı yaş ve öğrenci tiplerine yönelik yabancı dil derslerinde farklı yöntem, teknik ve stratejilerin kullanılması ve yabancı dil öğretmen eğitiminde de bu amaçlar doğrultusunda eğitim programlarının yeniden yapılandırılması zorunluluğunu doğurmuştur. Bu bağlamda, Avrupa Birliğine girmek isteyen Türkiye Eğitim Fakültelerinde yürütülen öğretmen eğitimi programlarını yeniden düzenlemek zorundadır. Ülkemizde artık Eğitim Fakültelerinde yürütülen tek tip yabancı dil öğretmen modelinden vazgeçilip ilköğretime ve orta öğretime yönelik farklı öğretmen eğitimi modellerini uygulamaya koymalıyız. Bu çalışmada değişik amaçlara yönelik yabancı dil öğretmeni yetiştirme model önerilerine ağırlık verilmiştir.

REFERENCES

References: 

Aslan, N. (2003). Erken Yaşta Yabancı Dil Uygulamaları Ve Türkiye'deki Durum. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi 35. sayı 2008 yayınlanacak makale
Aslan, Osman/ Balcı Tahir (1999) Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Bölümünde Uygulanan Eski Ders Programı ile YÖK'ün Eğitim Fakültelerinin Alman Dili Eğitimi Anabilim Dallarında Uygulanmasını öngördüğü Yeni Programın Karşılaştırmalı Eleştirisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 17.
Ocak.
Ataünal, A. (2003) Niçin Ve Nasıl Bir Öğretmen. Ankara.
Bausch,R., K., Heid, M.(1990). Das Lehren und Lernen von Deutsch als zweiter oder weiterer Fremdsprache: Spezifika, Probleme, Perspektiven. Bochum.
Clond,
C.
, Edelenbos, P. Jonstone, R. ua :(2002) 10 Empfehlungen der Expertengruppe, Fremdsprachen für Kinder Europas. In: Massoudi,G. Der frühe Fremdsprachenunterricht. Eine Übersicht. Goethe Instıtut.
Europarat. (2001). Rat für kulturelle Zusammenarbeit Gemeinsamer europâischer Referenzrahmen für Sprachen:Lernen, Lehren, Beurteilen, , München:Langenscheidt
Garajovâ K. (2000). Fremdsprachen im Primarschulbereich. Theoretische Erwâgungen und empirische Befunde zu der Kontroverse um ihre Effizienz. Marburg.
Goethe
Institut.(1996)
. Nürnberger Empehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen. München s.9-12.
İlhan, Ç., A. (2003). Avrupa Birliği ve Eğitim. Ankara
Karbe, U. (1998). Lehrerkompetenz und Anforderungen an Lehrer. In: Bliesener,U., Edelenbos, P.(1998). Früher Fremdsprachenunterricht. Begründung und Praxis, Liebzig .
Kocaman, A.(1999) Yabancı dil eğitiminde öğretmen sorunu. Cumhuriyet Bilim Teknik dergisi. 22mayıs s. 15-16.
Massoudi, G.(2002). Der frühe Fremdsprachenunterricht. Eine Übersicht. Goethe Instıtut.
Özyar, A.(2003). Milli Eğitim Bakanlığının Öğretmen Yetiştirme Politikaları Ankara http: oyegm.meb.gov.tr/org_yet/gn_snd_sunu_dosyalar/f arme.htm.
Schmidt, W-H. (2003).
Deutsc
h als 2. Fremdsprache in der Türkei als Beitrag zur Mehrsprachigkeit. Uluslar arası Avrupa Konseyi Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçeve Programı ve Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu, 17-18-19 Eylül 2003 Bursa.
Senemoğlu, N. (2003).Türkiye'de Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları, Sorunlar, Öneriler. SDÜ
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 5, Haziran , s.154-193.
Tapan,N., Polat,T., Schmidt, W.(Hrsg.)
(2000).Berufsbezogene Deutschlehrer-ausbildung. Dokumentation zum Workshop am 26./27. Mai
2000 in İstanbul.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com