You are here

Kitle İletişim Araçlarındaki ve İnternetteki Müziksel Unsurların Çocukların ve Adolesanların Sosyal Gelişimleri Üzerindeki Etkileri

The Effects of Musical Elements in Mass Media and Internet on the Social Development of Children and Adolescents

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this qualitative study, musical elements in mass media and internet mostly intended to children and adolescents, were examined in the context of the dimensions of the social development of them in a general approach, through scientific literature and written, audio, visual and audio-visual documents regarding mass media and internet. Purpose of this study is to search for the different effects of various usage ways and dimensions of musical elements, in mass media and internet, on children and adolescents, in the context of social development. The findings are in general; musical elements in mass media and internet is absorbed, decoded and/or consumed socially by many kinds of indirect/direct ways. The social elements (identity, gender roles, membership, etc.) and physical expressions (ornamentation, dressing, hair style, etc.) have been taught to these age groups, also through the agency of various usage ways of music in mass media and internet that have mutual relationship with advertisement, entertainment and music business. By musical elements in mass media and internet, children not only learn, how to communicate to peers and/or other age groups, but also gain different types of social habits. Adolescents have also used mass media and internet for socializing through musical elements and most of (popular) music genres indicate also important ethnic, religious, racial, economical, political codes, physical expression styles, which are mostly included directly /indirectly in music videos, music programs and advertisements may be effective elements on the social development of these age groups.
Abstract (Original Language): 
Bu nitel araştırmada, bilimsel literatür ve kitle iletişim araçları ve interneti ilgilendiren yazılı, işitsel, görsel ve görsel-işitsel belgeler üzerinden kitle iletişiminde ve internette yer alan ve çoğunlukla çocuklara ve adolesanlara yönelik olan, müziksel unsurlar yine bu grubun sosyal gelişimleri bağlamında genel bir bakış açısıyla çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı ise kitle iletişim araçlarındaki ve internetteki müziksel unsurların çeşitli kullanım yolları ve boyutlarının çocukların ve adolesanların sosyal gelişimleri üzerindeki farklı etkilerini araştırmaktır. Bulgular ise genel olarak şu şekildedir; kitle iletişim araçları ve internette yer alan müziksel unsurların bir çok dolaylı/dolaysız yolla sosyal olarak absorbe edildiği, kod çözümlemelerinin yapıldığı ve/veya tüketildiği görülmektedir. Sosyal unsurlar (kimlik, cinsiyet rolleri, üyelik, vb.) ve fiziksel dışavurumlar ( süslenme, giyim, saç şekli, vb.) bu yaş gruplarına, aynı zamanda reklamcılık, eğlence ve müzik sektörleriye mutual bir ilişkide bulunan kitle iletişim araçları ve internet içerisindeki müziksel unsurların çeşitli kullanımları vasıtasıyla da öğretilmektedir. Kitle iletişim araçlarındaki ve internetteki müziksel unsurlarla çocuklar sadece ailesiyle, akran ve diğer yaş gruplarıyla ne şekilde iletişim kuracağını öğrenmez, aynı zamanda farklı sosyal alışkanlıklar da kazanırlar. Adoselanlar, kitle iletişimini ve interneti müziksel unsurlar vasıtasıyla sosyalleşmek için de kullanmakta ve çoğu (popüler) müzik türleri ve dolaysız / dolaylı şekilde müzik videoları, müzik programları ve reklamlar içerisinde yer alan önemli etnik, dinsel, ırksal, ekonomik, politik kodlar ve fiziksel dışavurum şekilleri bu yaş gruplarının sosyal gelişimleri üzerinde etkili olabilecek unsurlardır.
FULL TEXT (PDF): 
79-89

REFERENCES

References: 

Beard D., & Gloag K. (2005). Musicology: the key concepts. Newyork: Routledge
Black,J., & Bryant J. (1995). Introduction to media communication. Brown & Benchmark Publishers
Frith S. (2003). Music and everyday life. In Clayton,M,&Trevor,H., &Middleton R., (Eds.), The cultural study of music a critical introduction (pp.92-101). Newyork&London: Routledge
Giddens, A. (1996). Introduction to sociology. New York: W.W. Norton&Company, Inc.
Green, L. (2003). Music education, cultural capital, and social group identity. In Clayton,M,&Trevor,H., &Middleton R., (Eds.), The cultural study of music a critical introduction (pp.263-273). Newyork&London: Routledge
Herndon, M., & McLeod, N. (1993) Music as culture. Pt. Richmod, CA: MRI press
Kaemmer, J. (1993). Music in human life: anthropological perspectives on music. University of Texas press
Tischler, H. (1993). Introduction to sociology. Florida: Harcourt Jovanaovich College Publisher
Zastrow, C., & Kirst-Ashmen K. K. (2007). Understanding human behavior and the social environment. USA: Thomson Brooks/Cole

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com