You are here

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER YAZININDA ÇEVRE: LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNDEN BİBLİYOGRAFİK BİR İNCELEME

Environment In The Literature Of The Local Governments In Turkey: An Bibliographic Analysis On The Graduate Thesis And Ph. D. Dissertation

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Local governments are the administration units of which tasks and responsibilities about the environment are clearly defined by laws. Both the dimension that the environment problems have reached and the arrangements done by laws have made the local governments important administration units. The reasons as the tasks and responsibilities which have been made an arrangement issue by laws and the environment problems that have been peculiar to the urban locations most have caused to discuss the environment issue in the local governments’ literature. The environment and environment problems have been discussed and argued out in the local governments’ literature. This study aims to introduce the reflection level of the environment issues and environment problems in the graduate thesis and Ph. D. dissertations composing an important part of the local governments’ literature.
Abstract (Original Language): 
Yerel yönetimler, çevre ile ilgili görev ve sorumlulukları yasalarla açıkca belirlenmiş yönetim birimleridir. Hem çevre sorunlarının ulaştığı boyut, hem de yasalarla yapılan düzenlemeler yerel yönetimleri çevre konusunda önemli yönetim birimleri haline getirmiştir. Çevreye yönelik görev ve sorumluluklarının yasalarla düzenleme konusu yapılması, çevre sorunlarının daha çok kent mekânına özgü olması gibi nedenler, çevre konusunu yerel yönetim yazınına da taşımıştır. Yerel yönetimler yazınında çevre ve çevre sorunları da ele alınmaya ve tartışılmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, yerel yönetim yazınının önemli bir bölümünü oluşturan lisansüstü tezlere (bilim uzmanlığı ve doktora tezlerine) çevre konularının ve çevre sorunlarının yansıma düzeyini ortaya koymaktır.
57-72

REFERENCES

References: 

1. ÇAKIR SÜMER, Gülizar (2007), Türkiye Çevre Alanyazını ve Gelişme Aşamaları,
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Malatya.
2. KELEŞ, Ruşen (1993), Kentleşme Politikası, 2. Basım, Ankara: İmge Kitabevi.
3. ÖNDER, Özgür (2003), “Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’nde Yayımlanan
Makalelerin İncelenmesi (1992-2002)”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,
Ankara: TODAİE Yayını: Cilt:12, Sayı:3, 48-67.
4. “Belediye Kanunu, 1930”, Türk Çevre Mevzuatı, (1999), Ankara: Türkiye Çevre
Vakfı Yayını, ss.29-33.
5. Belediye Kanunu (2005), 13.07.2005 Tarihli ve 25874 Sayılı Resmi Gazete,
http://rega.basbakanlik.gov.tr, (21.03.2008).
6. “İl Özel İdaresi Kanunu (1913)”, Türk Çevre Mevzuatı, (1999), Ankara: Türkiye
Çevre Vakfı Yayını, s.19.
7. İl Özel İdaresi Kanunu (2005), 04.05.2005 Tarihli ve 25745 Sayılı Resmi Gazete,
http://rega.basbakanlik.gov.tr, (21.03.2008).
8. Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004), 23.7.2004 Tarihli ve 25531 Sayılı Resmi
Gazete, http://rega.basbakanlik.gov.tr (21.03.2008).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com