You are here

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BEŞ HAVAYOLU İŞLETMESİNİN MARKA DEĞERİ UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ANKARA İLİ UYGULAMASI

Analysis Of Turkey's Five Biggest Airlines in Terms Of Brand Equity Components And Practice in Ankara

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to obtain the brand equity of Turkey's five biggest airlines according to the number of transported passengers in domestic schedule flights. Relationship between brand awareness, brand loyalty, brand association and perceived quality which constitute the brand equity of five airlines’ passenger numbers are searched. Data are combined with face to face sample survey method. As a result of the analyses, participants who aware of the brands have brands loyalty more than the others. Relationship was found between components that constitute airlines’ brand equity and number of passengers.
Abstract (Original Language): 
Çalışma, yurt içinde tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren, Türkiye’nin taşıdıkları yolcu sayısı itibari ile en büyük beş havayolu işletmesinin marka değerlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Marka farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımı ve algılanan kalite gibi marka değerini oluşturan unsurlar ile çalışmaya konu olan beş havayolu işletmesinin yurt içinde taşıdığı yolcu sayıları arasında ilişki araştırılmıştır. Bu doğrultuda veriler yüz yüze anket yöntemi ile 362 kişiden elde edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, cevaplayıcıların farkında oldukları markalara karşı sadakatlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Havayolu işletmelerinin marka değerini oluşturan unsurlarla taşıdıkları yolcuların sayısı arasında ilişki bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1. AAKER, David (1991), Managing Brand Equity, , The Free Press, New York.
2. AAKER, David (1996), Building Strong Brands. The Free Press, New York.
3. AKSOY, Şafak; E. ATILGAN ve Serkan AKINCI (2003), “Airline Services
Marketing by Domestic and Foreign Firms: Differences From the
Customers’ Viewpoint”, Journal of Air Transport Management, Vol 9; 343-351.
4. AKTEPE, Cemalettin, ve Mehmet BAŞ (2006), “Türkiye’nin En Büyük Beş Perakendecisinin
Marka Değeri Unsurları Açısından İncelenmesi ve Ankara İli
Uygulaması” 11. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitapçığı, 21-39.
5. ALKİBAY, Sanem (2005), “Profesyonel Spor Kulüplerinin Taraftar İlişkileri Yoluyla
Marka Değeri Yaratmaları Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 83-108.
6. BAKER, Wayne E. (2003), “Does Brand Name Imprinting in Memory Increase
Brand Information Retention?”, Psychology & Marketing, Vol; 20(12), 118-131.
7. BANDYOPADHYAY, Saurav ve M. MARTELL (2007), “Does Attitudinal
Loyalty Influence Behavioral Loyalty ? A Theoretical and Empirical Study”,
Journal of Retailing and Consumer Services, Vol 14; 35–44.
8. BARUTÇUGİL, İsmet (1986), Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki
Yeri, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.
9. BLACKSTONE, Max (1992), “Observations: Building Brand Equity By Managing
The Brands Relationships”, Journal of Advertising Research,Vol 32; 76-88.
10. CROSBY, Al ve S. L. JOHNSON (2003), “Beyond Brand Awareness”, Building
CRM Strategies, Vol May/June; 10-11.
11. DEAN, Dianne H.(2004), “Evuluating Potential Brand Associations Through
Conjoint Analysis and Market Simulation”, Journal of Product and Brand
Management, Vol 13 (7); 505-513.
12. ERSH, Franz Rudolf (2003), “Stratgie und Technik der Markenführung, München:
Verlan Vahlen” 514’den naklen, YÜKSEL, Ülkü ve Aslı Yüksel MERMOD
(2005), Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, 1. Baskı, Beta Yayınları,İstanbul.
13. HOFER, B. ve V. BOSCH (2007), “Brand Equity Measurement With GFK Price
14. Challenger”, Yearbook of Marketing and Consumer Research, Vol 5; 20-39.
15. JOBBER, D. (2005), Principles and Practise of Marketing,: McGrow Hill, NewYork.
16. KELLER, Kevin L.(1993), “Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-
Based Brand Equity”, Journal of Marketing, Vol57 (1); 182-199.
17. KELLER, Kevin L. (2003), Strategic Branding Management: Building, Measuring
and Managing Brand Equity, N.J.:Pearson Education Inc. New York
18. KIM, Kyung Hoo; Kang Sik KIM, Dong Yul KIM, Jong Ho. KIM ve Suk Hou
19. KANG (2008), “Brand Equity in Hospital Marketing”, Journal of Business
Research, Vol 61; 75-82.
20. KIRMANI, Amna ve Peter WRIGT (1989), “Money Talks: Perceived Advertising
Expense and Expected Product Quality”, Journal of Consumer Research, Vol
16 (December); 344-353.
21. KOSSLYN, Stephen M.; Michelle SEGAR, John R. PANI ve Lynn A. HILLGER
(1990) “When is Imagery Used?”, Journal of Mental Imagery, Vol 14; 131-152.
22. KRISHAN Sood H (1996), “Characteristics of Memory Associations: A Consumer
Based Brand Equity Perspective”, International Journal of Research In Marketing, Vol 13; 388-397.
23. LEE, Jin-Soo ve Ki-Joon BACK (2008), “Attendee-Based Brand Equity”, Tourism
Management, Vol 29; 331–344.
24. MCINNIS, Dan J; Sam SHAPIRO ve G. MANI (1999), “Enhancing Brand
Awarness Through Brand Symbols”, Advances in Costumer Research, Vol
26; 601-608.
25. OLIVER, Richard L. (1999), “When A Consumer Loyalty”, Journal of Marketing
(Special Issue), Vol 63; 35-49.
26. PARK, Wan C, R. LAWSON ve S. MILBERG (1989), “Memory Structure of
Brand Names”, Advances in Consumer Research, Vol 16; 726-731.
27. PARK Jason W. (2007), “Passanger Perception of Service Quality: Korean and
Australian Case Studies”, Journal of Air Transport Management, Vol 13;238-242.
28. PICKTON, David ve Amanda BRODERICK (2001), Integrated Marketing
Communications, Pearson Education Inc. England,
29. ROCHAT, Philippe (2006), The Economic and social benefits of air transport,: Air
Transport Action Group Report. Switzerland.
30. ROSITER, John R. ve Larry PERCY (1997), Advertising and Promotion
Management,: McGraw Hill, Singapur.
31. SLOOT, Laurens M. and Peter C. VERHOEF (2008), “ The Impect of Brand
Delisting on Store Switching and Brand Switching Intention”, Journal of Retailing, Vol 84(3); 281-296.
32. UGGLA, Henrik (2004), “The Brand Association Base: A Conceptual Model for
Strategically Leveraging Partner Brand Equity” Brand Management, Vol 12(2); 105-123.
33. UZTUĞ, Ferruh (2003), Markan Kadar Konuş: Marka İletişimi Stratejileri,
Mediacat Yayınları, İstanbul,
34. YÜKSEL, ÜLKÜ ve Aslı Y. MERMOD (2005), Marka Yönetimi ve Marka Değerinin
Ölçülmesi,: 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
35. WILKIE William L. (1994), Consumer Behavior (Third Edition),: John Wiley &
Sons, Inc. New York.
36. ZEITHAML, Valarie (1988,) “Consumer Perceptions of Price, Quality and Value:
A Means-End Model and Synthesis of Evidence”, Journal of Marketing, Vol52(July); 2–22.
37. Türk Hava Yolları (2009), İnternet Adresi http://www.thy.com.tr /, Erişim Tarihi08.05.2009
38. Airporthaber Haber Sitesi (2008), İnternet Adresi http:// www.airporthaber.com.tr,Erişim tarihi, 18.11.2008
39. Pegasus Hava Yolları (2009), İnternet Adresi http:// www.flypgs.com, Erişim Tarihi 09.03.2009
40. Turizmde Yenigün Haber Sitesi (2008), İnternet Adresi http://www.turizmdeyenigün.com, Erişim Tarihi 08.10.2008
41. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (2009), İnternet Adresi http:// www.shgm.gov.tr.Erişim Tarihi 12.05.2009

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com