You are here

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ ve İNTERNETTEKİ TÜKETİM EĞİLİMLERİ

The Information Technologies Usage Level of The University Students and Their Consumption Level Via Internet

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Information communication technologies; mobile phones, computer and Internet are used widely in our everyday life by people from various age groups. The borders between the countries are removed due to the globalization. Through internet, every individual possesses the freedom to be informed from all over the World. Internet has become a market for goods and services. People influence each other over internet and comprise common consumption trends. The aim of this study is to measure the level of university students' practice of information technologies and their consumption trends. In this study, 650 university students have been included to conduct a survey and 606 of them have been used for the assessments. It is considered that the research will contribute to the firms that provide information technologies and commercialize goods via internet.
Abstract (Original Language): 
Bilgi iletişim teknolojileri; cep telefonu, bilgisayar ve internet hayatımızın tüm alanlarında, her yaş grubundan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Küreselleşme nedeniyle, ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. İnternet aracılığıyla, her birey kişisel olarak bütün dünyadan haberdar olacak sınırsızlığa sahiptir. İnternet, mal ve hizmetler için bir pazar halini almıştır. İnsanlar birbirlerini internet aracılığı ile etkilemekte, internet üzerinden ortak tüketim eğilimleri oluşturmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerini ve internetteki tüketim eğilimlerini ölçmektir. Bu çalışmada 650 üniversite öğrencisine anket uygulanıp, 606 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın, bilgi teknolojilerini sunan ve internetten ürün pazarlayan işletmelere, önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. ACAR, D, N. ÖMÜRBERK ve V. ÖMÜRBERK (2003). “Bilgi Teknolojilerinin
Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi,
İ.İ.B.F. Dergisi, c.8, s.2-15.
2. AKTAN, C. ve M. TUNÇ,(1998). Bilgi Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi, Yeni
Türkiye Dergisi, s: 118-134.
3. BENLİ, A.(2005). “Sendikalar, Bilgi Teknolojileri ve İnternet”, İstanbul
Üniversitesi, İktisat/ Mecmua cilt 55. sayı 1. s:222-248
4. CROY, M. J. (1988). The Use of CAI to enhance human interaction in the learning
of deductive Prof construction, Computers and the Humanities, Vol: 22,277-284.
5. ÇAVUŞ, H. ve İ. GÖKDAŞ (2006). Eğitim fakültesi’nde öğrenim gören
öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, s:56-78.
6. DENİZ, L ve H. KÖSE (2003). Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Yaşantıları ve
Bilgisayar Tutumları Arasındaki İlişkiler, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl, Sayı 18, s: 39-64
7. DÜŞÜKCAN, M ve Ü. KAYA, (2003). İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin
Kullanılma Yerleri, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Ankara, s:2-18
8. ERDOĞAN, İ. (1998). Araştırma Dizaynı ve İstatistik Yöntemleri, 1. Basım,
Ankara, Emel Matbaası. s: 60-61.
9. ERKAN, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, İş Bankası Kültür
Yayınları, Ankara, s: 117.
10. İTÜ, (1994). “Türkiye Üniversite-Sanayi İşbirliği Birinci Şurası”, İTÜ Yayınları,
Kasım İstanbul. s:49.
11. KAPLAN, Y. (1991). Enformasyon Devrimi Efsanesi, (Der ve Çev: Y.Kaplan),
İstanbul: Rey Yayınları, s:1-10.
12. KARAHAN, M ve E. İZCİ, (2001). Üniversite Öğrencilerinin INTERNET
Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim
Dergisi, 150.
13. KURTULUŞ, K. (1998). Pazarlama Araştırmaları, 6. Baskı. İstanbul: İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi Yay. No: 274.s: 310.
14. MA, W.W, R. ANDERSON ve K. O. STREITH, (2005). Examining user
acceptance of computer technology: an empirical study of student
teachers, Journal of Computer Assisted Learning, Vol: 21. pp: 387-395.
15. Martinez-Torres, M. R., Toral Maris, S.L., Garcia, F.B., Vazques, S.G., Oliva,
16. M.A. and Torres, T. (2006). A Technology acceptance of e-learning tools
used in practical laboratory teaching, according to the European higher
education area, Behavior and Information Technology, pp:1-11.
17. NİE, HN ve L. ERBRING (2000) Internet and Society.Standford Instıtute for The
quantitative study of society (SIQSS).
18. http://www.stanford.edu/group/siqss/Press Release/Preliminary_Report.pdf
15.04.2010.
19. OKTAY, E, Balkanlı, A ve A. SALEPÇİOĞLU, (2005). Bilgi Toplumunda Yeni
Ekonomi ve E-Dönüşüm Stratejileri, s:155-166,
20. http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/04-02.pdf, Er. Tar: 15.04.2010.
21. ÖĞÜT, A. (2003). Bilgi Çağında Yönetim (2. Baskı), Ankara: Nobel Yayıncılık. s:9.
22. ÖZMEN, A (2004) Örnekleme Yöntemleri, AÖF Yayınları, Eskişehir, s:31-32.
23. SURRY, D. (2000). Strategies for motivating higher education faculty to use
technology. Innovations in Education and Training International, Vol: 37.
(2), pp:145-153.
24. TEKELİ, H (1994). Bilgi Çağı, Simavi Yayınları, İstanbul. s:16.
25. TONTA, Y (1999). Bilgi Toplumu Ve Bilgi Teknolojisi, Türk Kütüphaneciliği
Yayınları,Ankara. s: 363-375.
26. TÜİK, (2008). Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, Hane Halkı Anketi,
TÜİK yayınları, Ankara.
27. ULUSOY, U. (2008), Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Saldırganlık
İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
28. YILMAZ, E. (2008). “Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında
Kullanımı Ve Üretimi”. http://www.guvenliweb.org.tr/content/bilgiteknolojilerinin.
Er.Tar:10.11.2009.
29. YÜCEL, İ.H. (1997). Bilim Teknoloji Politikaları ve 21 Yüzyılın Toplumu, Sosyal
Sektörler ve Koordinasyon Genel Müd. Araştırma Dairesi Başkanlığı.
Ankara, s:18-38.
30. YURDABAKAN, İ. (2002). Küreselleşme Konusundaki Yaklaşımlar ve Eğitim.
Eğitim Araştırmaları 6. s: 61-64.
31. YURDAKUL, C ve M. ÇAĞLAYAN (1997). Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin Nasıl
bir Gelecek Hazırlamakta, Türkiye İş Bankası Yayınları, s: 25

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com