You are here

OTEL İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Effects Of Perceıved Organızatıonal Prestıge In Hotel Busınesses On Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıor Abstract

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Perceived organizational prestige is one of the main issues organizational employees dwell on. Individuals value how the outside world feel about their organization. On the other hand this issue has not been studied adequately in literature. Perceived organizational prestige is reflected on individuals’ point of view regarding their organizations, and thus it is effective on their behaviors in workplace. The aim of this study is to determine the relationship between organizational prestige perceived by individuals and organizational citizenship behavior. Scale of Organizational Citzenship Behavior developed by Bolat and Bolat (2008) in order to measure organizational citizenship behaviors and Scale of Perceived Organizational Prestige developed by Mael ans Ashfort (1992) have been used in this study. The effect of perceived organizational prestige on organizational citizenship behavior has been measured by correlation analysis and regression analysis and in addition to that it has also been tested that whether perceived organizational prestige and organizational citizenship behavior differ according to participants’ demographic characteristics or not.
Abstract (Original Language): 
Algılanan örgütsel prestij, örgüt çalışanlarının üzerinde önemle durduğu konulardan bir tanesidir. Birey kendi örgütü hakkında dış Dünyanın duygularına önem vermektedir. Buna karşın bu konu henüz literatürde yeterince yer bulmayan konular arasındadır. Algılanan örgütsel prestij bireyin örgüte bakış açısına yansımakta ve bu durumda bireyin işyerindeki davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bireylerin algıladıkları örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkinin ne şekilde olduğunun belirlenmesidir. Çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmek amacıyla Bolat ve Bolat (2008) tarafından oluşturulan Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (ÖVD) ve Mael ve Ashfort (1992) tarafından geliştirilen Algılanan Örgütsel Prestij (AÖP) ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada korelasyon analizi ve regresyon analizi ile algılanan örgütsel prestijin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisi ölçülmüş bunun yanında algılanan örgütsel prestij ile örgütsel vatandaşlık davranışının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de test edilmiştir.
171-189

REFERENCES

References: 

1. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2005), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Geliştirilmiş 4. Baskı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
2. Atalay, C. G. (2010), Personel Güçlendirme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Bağlamında İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
3. Bartels, J., Pruyn, A., De Jong, M., ve Joustra, I. (2007). Multiple Organizational Identification Levels and the Impact of Perceived External Prestige and Communication Climate. Journal of Organizational Behavior, 28, 173- 190.
4. Basım, N., ve Şeşen, H. (2006), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği Uyarlama ve Karşılaştırma Çalışması. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 61 (4), 83- 101.
5. Bolat, O. İ., Bolat, T., ve Seymen, O. A. (2009), Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (21), 215- 239.
6. Bolat, O. İ. ve Bolat, T. (2008), Otel İsletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (19), 75- 94.
7. Bolino, M. C. ve Turnley, W. H. (2005), The Personal Costs of Citizenship Behavior: The Relationship Between Individual Initiative and Role Overload, Job Stress, and Work–Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 90(4), 740–748.
8. Carmeli, A., ve Freund, A. (2009), Linking Perceived External Prestige and Intentions to Leave the Organization: The Mediating Role of Job Satisfaction and Affective Commitment. Journal of Social Service Research,35 (3), 236- 250.
9. Carmeli, A. (2005), Perceived External Prestige, Affective Commitment, and Citizenship Behaviors. Organization Studies, 26 (3), 443– 464.
10. Carmeli, A., ve Freund, A. (2002), The Relationship Between Work and Workplace Attitudes and Perceived External Prestige. Corporate Reputation Review, 5(1), 51–68.
11. Collins, C. J., ve Han, J. (2004), Exploring Applicant Pool Quantity and Quality the Effects of Early Recruitment Practice Strategies, Corporate Advertising, and Firm Reputation. Personnel Psychology, 57 (3), 685–717.
12. Çiftçioğlu, A. (2010), Exploring the Role of Perceived External Prestige in Employee’s Emotional Appeal: Evidence from a Textile Firm. Business and Economics Research Journal, 1 (4), 85- 96.
13. Demirel, Y., ve Özçınar, M. F. (2009), Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İs Tatmini Üzerine Etkisi: Farklı Sektörlere Yönelik bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (1), 129- 145.
14. Dukerich, J. M., Golden, B. R., ve Shortell, S. M. (2002), Beauty Is in the Eye of the Beholder: The Impact of Organizational Identification, Identity, and Image on the Cooperative Behaviors of Physicians. Administrative Science Quarterly, 47, 507–533.
15. Dutton, J. E., Dukerich, J. M., ve Harquail, C. V. (1994), Organizational Images and Member Identification. Administratlve Science Quarterly, 39, 239-263.
16. Gioia, D., A. ve Thomas, J., B. (1996), Identity, Image, and Issue Interpretation: Sensemaking During Strategic Change in Academia. Administrative Science Quarterly, 41, 370–403. 188 YEŞİLTAŞ, TÜRKMEN ve AYAZ
17. Herrbach, O., Mignonac, K., ve Gatignon, A. L. (2004), Exploring the Role of Perceived External Prestige in Managers' Turnover Intentions. The International Journal of Human Resource Management.15 (8), 1390- 1407.
18. Kanten, S., Tükeltürk, Ş. A., ve Baran, M. (2008), Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Prososyal Örgütsel Davranışları Arasındaki Etkileşimi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi. 5 (3), 30-38.
19. Karaaslan, A., Özler, D. E., ve Kulaklıoğlu, A. E. (2009), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bilgi Paylaşımı Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 11 (2), 135- 160.
20. Keleş, Y., ve Pelit, E. (2009), Otel İşletmesi İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 24- 45.
21. Khaola, P. (2009), Organisational Citizenship Behaviour Within Learning Environments, International Journal of Management Education , 7(1), 73- 80.
22. Kim, H. R., Lee, M., Lee, H. T. ve Kim, N. A. (2010), Corporate Social Responsibility and Employee–Company Identification. Journal of Business Ethics. 95, 557- 569.
23. Mael , F., ve Ashforth, B. E. (1992), Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identifiction. Journal of Organiational Behavior, 13, 103–123.
24. Marinova, S. V., Moon, H., ve Van Dyne, L. (2010), Are All Good Soldier Behaviors the Same? Supporting Multidimensionality of Organizational Citizenship Behaviors Based on Rewards and Roles. Human Relations, 63(10), 1463- 1485.
25. Mazen, A., Herman, S., ve Ornstein. S .(2007), Professor Delight: Cultivating Organizational Citizenship Behavior, Journal of Management Education, 32, 563- 579.
26. Mignonac, K., Herrbach, O., ve Guerrero, S. (2006), The Interactive Effects of Perceived External Prestige and Need for Organizational Identification on Turnover Intentions. Journal of Vocational Behavior , 69, 477- 493.
27. Nadir, H., ve Tanova, C. (2010), An Investigation of the Role of Justice in Turnover Intentions, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior in Hospitality Industry. International Journal of Hospitality Management, 29, 33- 41.
28. Özdevecioğlu, M. (2003), Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Üniversite Öğrencilerinin Bazı Demografik Özellikleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkileri Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, 20, 117- 135.
29. Pelit, E. (2011), Güçlendirmede Yönetici ve İşgören Algılamalarının Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 209- 225
30. Pillai, R., Schriesheim, C.A., ve Williams, E. S. . (1999), Fairness Perceptions and Trust as Mediators for Transformational and Transactional Leadership: A Two- Sample Study. Journal of Management, 25 (6), 897- 933.
31. Podsakoff, P.M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., ve Bachrach, D. G. (2000), Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research. Journal of Management, 26 (3), 513- 563.
32. Polat, S. (2009), Organizational Citizenship Behavior (OCB) Display Levels of the Teachers at Secondary Schools According to the Perceptions of the School Administrators. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1591- 1596.
33. Rego, A., Ribeiro, N., ve Cunha, M. P. (2010), Perceptions of Organizational Virtuousness and Happiness as Predictors of Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business Ethics, 93, 215- 235.
34. Sezgin, N. (2005), Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Kavramsal Bir Çözümleme ve Okul Açısından Bazı Çıkarımlar. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 25 (1), 317- 339.
35. Smidts, A., Pruyn, A. T. H., ve Van Reil, C.B.M. (2001), The Impact Of Employee Communication And Percived Externel Prestige On Organizational Identification. Academy of Management Journal, 49 (5), 1051–1062.
36. Tak, B., ve Çiftçioğlu, A. (2009), Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 18, 100–116.
37. Tüzün, İ.K., ve Kırkbeşoğlu, E. (2010- 20-22 Mayıs), Çalışanların Çoğul Özdeşleşme Düzeylerine Etki Eden Faktörler: Sigortacılık Sektöründe Görgül Bir Çalışma. 18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
38. Walz, S. M., ve Niehoff, B. P. (2000), Organizational Citizenship Behaviors: Their Relationship to Organizational Effectiveness. Journal of Hospitality & Tourism Research. 24, 301- 319.
39. Wanxian, L., ve Weiwu, W. (2007), A Demographic Study on Citizenship Behavior as In-Role Orientation, Personality and Individual Differences, 42, 225- 234.
40. Yücel, C., ve Samancı (Kalaycı), G. (2009), Örgütsel Güven ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 113- 132.
41.http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/belge/1-63767/sinir-giris-cikis istatistikleri.html
42.http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/dosya/1-276999/h/20092010gumrukkap...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com