You are here

KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR

Open Source Software in Public Administration

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The open source software (OSS) used in information technologies contributes to its activity in accordance with principles of openness, participation, accountability, efficiency, economy and governance of public administrations. In this context, Pardus, a national operating system and developed by TUBITAK, must be supported to use all public institutions for national security in Turkey. This study is carried out identifying the situation with data detection related the use on public institutions of OSSs in the world and in Turkey and give advice for Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY), kamu yönetimlerinin açıklık, katılımcılık, hesapverebilirlik, verimlilik, ekonomiklik ve yönetiĢim ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, ulusal bir iĢletim sistemi olan ve TÜBĠTAK tarafından geliĢtirilen Pardus‟un Türkiye‟de ulusal güvenlik açısından önemli olan kurumlar baĢta olmak üzere tüm kamu kurumlarında kullanımının desteklenmesi gerekir. ÇalıĢmada dünyada ve Türkiye‟de AKKY‟lerin kamu kurumlarında kullanımına iliĢkin veriler ortaya konarak durum saptaması yapılmakta ve Türkiye için öneriler sunulmaktadır

REFERENCES

References: 

AGÊNCĠA Brasil (2003), “Brazil: Microsoft, Go Home”,
http://www.brazzil.com/2003/html/articles/aug03/p139aug03.htm, EriĢim
Tarihi: 15.12.2011.
BĠCAN, Can (2010), “Kamu Kurumları Ġçin Açık Kaynaklı Çözümler”, TÜBĠTAK
UEKAE, www.tubitak.gov.tr/tubitak_content.../Bican_Acik_Kaynak
_Kod.ppt, EriĢim Tarihi: 20.11.2011.
CENATĠC -National Observatory of Open Source Software (2008), Open Source
Software for the Development of the Spanish Public Administration: An
Overview, Cenatic, Vistahermosa, Spain.
38 AKYILDIZ
CERRI, Davide ve Alfonso Fuggetta (2007), “Open Standards, Open Formats, and
Open Source”, The Journal of Systems and Software, Vol: 80; 1930-1937.
COSPA -Consortium for Open Software in the Public Administration (2011),
“About the COSPA Project”, http://www.cospa-project.org/about.html,
EriĢim Tarihi: 20.12.2011.
ÇETĠN, Görkem (2005), “Kamuya Mal Olan Yatırımlar”, Elektrik Mühendisliği,
TMMOB Elektrik Mühendisliği Odası Yayını, Ankara, Vol: 425; 21-25.
DBoT -Danish Board of Technology (2002), Open-Source Software -in e-Government, DBoT Publishing, Danish.
DOKUZUNCU Kalkınma Planı (2007–2013) (2006), TBMM Kararı, 1 Temmuz
2006 tarih ve 26215 sayılı Mükerrer Resmî Gazete.
DPT- T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı (2009), E-DönüĢüm Türkiye
Projesi Birlikte ÇalıĢabilirlik Esasları Rehberi, Sürüm 2.0, Bilgi Toplumu
Dairesi, Ankara.
EUROPEAN Commission (2004), European Interoperabilty Framework (EIF) for
Pan-European eGovernment Services, IDABC, Version 1.0, European
Communities, Belgium.
EUROPEAN Public Administration Network eGovernment Working Group
(2004), “Key Principles of an Interoperability Architecture”, Presidency of
the European Union, Ireland.
“FREE-Software Movement” (2011), Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Free-software_movement, EriĢim Tarihi: 19.12.2011.
FOLEY, Mary Jo (2010), “IDC: Windows Server Still Rules the Server Roost”,
http://www.zdnet.com/blog/microsoft/idc-windows-server-still-rules-the-s..., EriĢim Tarihi: 08.01.2012.
FULTON, Scott M. (2009) “On the Eve of a New EU Constitution, Poland
Suggests Distance from „Open Source‟ ”,
http://www.betanews.com/article/On-the-eve-of-a-new-EU-constitution-Pola..., EriĢim Tarihi:
19.12.2011.
GHOSH, Rishab A., Bernhard Krieger, Ruediger Glott ve Gregorio Robles (2002) ,
Part 2B: Open Source Software in the Public Sector: Policy within the
European Union, Free/Libre and Open Source Software: Survey and Study
(FLOSS), Deliverable D18: Final Report, University of Maastricht,
Netherlands.
GLASSEY, Olivier (2003), “Promoting Open Source Software in Public
Administrations: a Necessary Work of Information and Training”, E-
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 39
Government: Legal, Technical and Pedagogical Aspects, (Edt.F Galindo, R
Traunmueller), 8-10 May 2003, Albarracin.
GÖKMEN, Aytaç (2010), “Developments and Prospects in E–Government
Implementations in Turkey”, International Journal of eBusiness and
eGovernment Studies, Vol: 2, Issue: 2; 27-39.
GÖZÜKELEġ, Ġbrahim Ġzlem (2004a), “Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım ve
Ulusal Yazılım”, Elektrik Mühendisliği, TMMOB Elektrik Mühendisleri
Odası Yayını, Ankara, Vol: 422; 34-42.
GÖZÜKELEġ, Ġbrahim Ġzlem (2004b), “Özgür/ Açık kaynak Kodlu Yazılım ve
Ulusal Yazılım Politikaları”, http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=313,
EriĢim Tarihi: 12.12.2011.
GÖZÜKELEġ, Ġbrahim Ġzlem (2006), “Free and Open Source Software Hackers in
Turkey”, ftp://ftp.ulakbim.gov.tr/linux/Tez-Makale/Gozukeles-WorkingPaper.pdf, EriĢim Tarihi: 05.12.2011.
“Granada Ministerial Declaration on the European Digital Agenda: Agreed on 19
April 2010” (2010),
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/
en_declaracion_granada.pdf, EriĢim Tarihi: 08.01.2012.
PARDUS (2012), “Hakkında” http://www.pardus.org.tr/pardus/hakkinda/, EriĢim
Tarihi: 21.01.2012.
HILLENIUS, Gijs (2009a), “NL: Two-Thirds of Ministries Have an Open Source
Strategy”, European Commission –Joinup,
https://joinup.ec.europa.eu/news/nl-two-thirds-ministries-have-open-sour..., EriĢim Tarihi: 22.12.2011.
HILLENIUS, Gijs (2009b), “Using Free Software Improves Relation Between
State and Society”, https://joinup.ec.europa.eu/news/using-free-software-improves-relation-b..., EriĢim Tarihi: 20.11.2011.
HILLENIUS, Gijs (2011), “NL: Half of All Public Administrations Have Open
Source Strategy”, European Commission –Joinup,
https://joinup.ec.europa.eu/news/nl-half-all-public-administrations-have..., EriĢim Tarihi: 22.12.2011.
IIPA -International Intellectual Property Alliance (2011), “Indonesia”, 2010
Special 301 Report, IIPA Publishing; 50-62.
JOHNSON, Bobbie (2010), “When Using Open Source Makes You An Enemy of
The State”, The Guardian, 23 February.
40 AKYILDIZ
“Kamu Bilgi Sistemlerinde Birlikte ÇalıĢabilirlik Esasları” konulu BaĢbakanlık
Genelgesi, Genelge 2009/4, 28 ġubat 2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi
Gazete.
KOVÁCS, George L., Sylvester Drozdik, Paolo Zuliani ve Giancarlo Succi (2004) ,
“Open Source Software for the Public Administration”, Workshop on
Computer Science and Information Technologies CSIT‟ 2004, Budapest,
Hungary.
LERNER, Josh ve Jean Tırole (2002), “Some Simple Economics of Open Source”,
The Journal of Industrial Economics, Vol: 50, Issue: 2; 197-234.
LERNER, Josh ve Jean Tirole (2005), “The Economics of Technology Sharing:
Open Source and Beyond”, Journal of Economic Perspectives, Vol: 19,
Issue: 2; 99-120.
LEWIS, James A. (2007), Government Open Source Policies, Center for Strategic
and International Studies –CSIS, Washington DC, ABD.
MOODY, Glyn (2010), “Italian Court OKs Preference for Open Source”,
http://opendotdotdot.blogspot.com/2010/03/italian-court-oks-preference-f..., EriĢim Tarihi: 19.12.2011.
Netcraft (2003), “Web Server Survey”, www.netcraft.com, EriĢim Tarihi:
18.12.2011.
OET -Osor Editorial Team (2011a), “FR: Prime Minister Demands Widespread
Use of Free and Open Formats in Government”,
https://joinup.ec.europa.eu/news/fr-prime-minister-demands-widespread-us..., EriĢim Tarihi: 22.12.2011.
OET -Osor Editorial Team (2011b), “FR/TN: France and Tunisia to cooperate in
Open Source Software”, https://joinup.ec.europa.eu/news/fr/tn-france-and-tunisia-cooperate-open..., EriĢim Tarihi: 22.12.2011.
OET -Osor Editorial Team (2011c), “UK: Openforum Europe Welcomes UK
Government ICT Strategy, and Urges Implementation at Local Level”,
https://joinup.ec.europa.eu/news/uk-openforum-europe-welcomes-uk-governm..., EriĢim
Tarihi: 22.12.2011.
SEZGĠN, Eran (2011), “E-Devlet ve Açık Kaynak Yazılımı (AKAY): Anne Sütü
mü? Mama mı?”, inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/120.pdf, EriĢim Tarihi:
20.11.2011.
ġENGÜL, Ramazan (2008), BiliĢim Çağında ġeffaf Yönetim, Nobel Yayın,
Ankara.
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 41
ġĠġMAN, Aziz (2006), E-Devlet‟in Bir Alt Portalı Olarak E-Mülkiyet Kavramının
GeliĢtirilmesi, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği Anabilim Dalı‟nda HazırlanmıĢ YayımlanmamıĢ Doktora Tezi,
Ġstanbul.
T.C. BaĢbakanlık Devlet Planlama TeĢkilatı (2006), Bilgi Toplumu Stratejisi
(2006–2010), 28/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete.
T.C. BaĢbakanlık Denizcilik MüsteĢarlığı (2009), Open Office Yazılımı Konulu
Genelge 2009/10, Muhabere ve Elektronik Dairesi BaĢkanlığı, Sayı:
B.02.1.DNM/0.30.03-703.99/44679, Tarih: 24/12/2009.
TÜBĠTAK –Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırmalar Kurumu (2012),
“Türkiye‟nin Sessiz BiliĢim Atağı: Pardus”, BiliĢim ve Bilgi Güvenliği Ġleri
Teknolojiler AraĢtırma Merkezi, http://www.uekae.tubitak.gov.tr/
home.do?ot=2&sid=7, EriĢim Tarihi: 21.01.2012.
United Nations –UN (2004), “UN Global E-Government Readiness Report 2004”,
Department of Economic and Social Affairs Division for Public
Administration and Development Management, UN, New York.
WHEELER, David (2007), “Why Open Source Software/Free Software (OSS/FS,
FLOSS, or FOSS)? Look at the Numbers!”,
http://www.dwheeler.com/oss_fs_why.html, EriĢim Tarihi: 18.12.2011.
YILDIZ, Mete; Mustafa Kemal Öktem ve Türksel Kaya Bensghir (2011), “The
Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish
Public Organizations”, Cases on Adoption, Diffusion and Evaluation of
Global E-Governance Systems: Impact at the Grass Roots, (edt. Hakikur
Rahman), IGI Publishing, New York, ABD.
ZULIANI, Paolo ve Giancarlo Succi (2004), “Migrating Public Administrations to
Open Source Software”, http://www.cospa-project.org/Assets/documents/Articles/MigratingPAs
ToOpenSourceSoftware%20-%20final.pdf, EriĢim Tarihi: 19.12.2011.
https://www.turkiye.gov.tr, EriĢim Tarihi: 23.12.2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com