You are here

EŞİTSİZLİĞİ DERİNLEŞTİREN BİR SÜREÇ OLARAK KÜRESELLEŞME VE YOKSULLUK

Globalization and Poverty as a Process of Deepiningthe Inequality

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
While globalization discourses are increasing nowadays, the debates have centered on transformation and re-structuring of economy, culture and politics in global perspective. As the neo-liberal policies have widely been implemented at the last quarter of the century,the figures and numbers on the issue have revealed that disparities of income between the richest and poorest countries have been accelerated in the world. It is obvious that globalization has been operating to the disadvantage of various underdeveloped and/or developing countries and especially low income/poor groups within these countries and that the environmental problems have also become global and globalization has failed to bring stability to the global economy and that mismanagement of the globalization process has triggered poverty. The reasons behind the relation between globalization and poverty gain importance considering these aspects. After analyzing and framing globalization through benefiting from various points of view, this study would examine particular conditions related with historical development of globalization. Specific emphasis will be devoted to the factors that have triggered globalization process especially at the last quarter of the century. After presenting these data, the study would not only link poverty to globalization but also draw attention to probable effects of globalization to poverty.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme söylemlerinin artarak yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında, global ölçekte ekonomik, kültürel ve siyasal düzeylerde dönüşüm ve yeniden yapılanmaların yaşandığı tartışılmaktadır. Neo-liberal politikaların yaygın uygulama alanı bulduğu yüzyılımızın son çeyreğinde gerçekten de, dünyanın en zengin ve en fakir ülkeleri arasındaki gelir uçurumunun giderek açıldığı, konu ile ilgili rakamlara bakıldığında açıkça gözlenebilen bir durumdur. Küreselleşmenin, azgelişmiş ve/veya gelişmekte olan birçok ülkenin ve özellikle bu ülkelerde yaşayan dar gelirli/yoksul kesimlerin aleyhine çalıştığı, çevresel sorunların küresel boyutlarda olduğu küresel ekonomide istikrarı sağlayamadığı, söz konusu sürecin kötü şekilde idare edilmesi ile yoksulluğun arttığı açıkça görülmektedir. Küreselleşme ile yoksulluk arasındaki ilintinin nedenleri bu noktalarda oldukça önem taşımaktadır. Çalışmada farklı görüşler ışığında küreselleşme kavramının analizi ve çerçevesi çizildikten sonra küreselleşmenin tarihsel gelişimine özgün koşullar da dikkate alınarak değinilecek ardından özellikle geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde küreselleşme sürecini hızlandıran faktörler üzerinde durulacak tüm bu bilgiler üzerine küreselleşme ve yoksulluk arasındaki bağlantı kurularak küreselleşmenin yoksulluk üzerine etkilerine dikkat çekilerek çıkarımlara ulaşılacaktır.
79-95

REFERENCES

References: 

1. AKMAN, Vedat (1999), Gelecek Yüzyılın Gündemi, Rota Yayınları, İstanbul.
2. AMIN, Samir (1999), Küreselleşme Çağında Kapitalizm (Çev: V. Erenus)
İstanbul, Sarmal Yayınevi
3. BAŞKAYA, Fikret (2000), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Düşüşü, Ankara,
İmge Kitabevi.
4. BAŞKAYA, Fikret (2002), Küreselleşmenin Karanlık Bilançosu, Maki Basın
Yayın Ticaret Ltd. Şti., Ankara.
5. CHOSSODOVSKY, Michel. (1999), Yoksulluğun Küreselleşmesi (Çev: Neşenur
Domaniç) İstanbul, Çiviyazıları.
6. ÇEKEN, Hüseyin (2003), Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi,
Değişim Yayınevi, İstanbul.
7. DE RİVERO, Oswaldo (2001) Kalkınma Efsanesi “Yüzyılın Bağımsız
Yaşamayan Ekonomileri”, (Çev: Ömer Karakurt ), İstanbul, Çitlembik
Yayınları.
8. DPT (2001) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyonu,
Ankara, DPT Yayınları.
9. ERBAŞ, Hayriye (2001), Gelişme Yazını ve Geleceği, iç: Doğu Batı Dergisi, 8.
sayı, 1999, Ankara, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları.
10. EROĞLU, Ömer ve Mesut ALBENİ (2002), Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve
Türkiye, Bilim Kitabevi, Isparta.
11. FARREL, Christopher (1999), “The Growing Pains on Globalization”
Businessweek, 26 April, p.27.
12. GHAİ, Draham (1995), Yapısal Uyum Küresel Bütünleşme, Sosyal Demokrasi
(Çev: İdil Eser), İstanbul, YKY.
13. GÜLÇUBUK, Bülent (2002), “Küreselleşmenin kavramsal Çerçevesi Temel
Dinamikleri ve Türkiye” Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20
Eylül 2002, ss.25-33, Erzurum.
14. GÜVENÇ, Nazım (1998), Küreselleşme ve Türkiye, BDS Yayınları, İstanbul.
HİRST, Paul ve Grahame THOMSON (1998) Küreselleşme Sorgulanıyor (Çev:
Ç. Erdem, E. Yücel), Ankara, Dost Yayınları.
15. İMİR, Mustafa (2000), “Küreselleşme ve Tarım Politikalarında Yeni Yaklaşımlar”
Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:136, Kazım-Aralık
16. KAZGAN, Gülten (1997), Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul,
Altın Kitaplar Yayınevi.
17. MUTİOĞLU, Halil (2003), Sefaletin Küreselleşmesi, Yoksulluk, (Ed. A. E.
Bilgili, İ. Altan), İstanbul, Deniz Feneri Yayınları.
18. ORAN, Baskın (2001), Küreselleşme ve Azınlıklar, Güncelleştirilmiş ve
Genişletilmiş 4. Basım, İmaj Yayınevi, Ankara.
19. PERRATON, Jonathan ve David GOLDBLATT (1997), “The Globalization of
Economics Activity” New Political Economy, Vol:12, N:2, July.
20. PRENDERGAST, Renee ve Frances STEWART (1995), Piyasa Güçleri ve
Küresel Kalkınma (Çev: İ. Keser ), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
21. SAİNATH, Palagummi (2001) “An Interview with Noam Chomsky”,
www.turinsidede.sg/ecom.6htm, 21.10.2001.
22. SAVAŞ, Vural F. (2004), Dünya Ekonomi Sistemi, T.C. Yeditepe Üniversitesi
Yayınları, İstanbul.
23. SEYMEN, Oya A. ve Tamer BOLAT (2005), Küreselleşme ve Çokuluslu
İşletmecilik, İktisat Yayınları Dizisi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
24. SOMÇAĞ, Selim (2001), “Küreselleşmenin Ekonomik Anlamı”, iç: Doğu Batı
Dergisi, 17. sayı, 2001, Ankara, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları.
25. STİGLİTZ, Joseph E. (2002), Küreselleşeme: Büyük Hayal Kırıklığı, (Çev:A.
Taşçıoğlı & D.Vural), İstanbul, Plan b Yayınları.
26. ŞAYLAN, Gencay (1999), “Küreselleşmenin Gelişimi” Emperyalizmin Yeni
Masalı Küreselleşme, Derleyen: Işık Karasu, Güldükeni Yayınları,
Ankara.
27. ŞAYLAN, Gencay (1997), Küreselleşmenin Gelişimi, İmge Yayınevi, Ankara.
28. TÜMTEKİN, Erol ve Nazmiye ÖZGÜÇ (2005), Ekonomik Coğrafya Kalkınma
ve Küreselleşme, Çantay Kitabevi, İstanbul.
29. UNDP, Human Development Report, 1998.
30. WALLERSTEİN, Immanuel (1997), Bugün Gözümüzün Önünde Bir Sitem
Çökmekte (Çev: A. Daldal) Birikim dergisi, İstanbul, Say:104.
31. YEUNG, Henry W. (2002), “The Limits to Globalization Theory: A Geographic
Perspective on Global Economic Change” Economic Geography, July
2002, 78/3 pp.285-305.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com