You are here

Kırgızistan’da Misyonerlik ve Din Eğitimi

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The escape from external threats and misleadings of Kyrghizistan, which is nowadays face to face with social, political, cultural, economic, military and religious pressures at an international level, depends on the application of material and moral values that she possesses with her own will. In order to strengthen this will it is important to have individuals who assimilate their cultural values and are faithful to their self-identities. Because, for the security of Kyrghizistan people the moral values that constitute the society’s identity must be known and protected, and the people must be vigilant against foreign beliefs and values which are tried to be imposed in different ways. In resent years, it is observed that the majority of the people of Kyrghizistan incline towards religion and try to meet their need for believing from true and trust worthy sources. The missionaries who take advantage of the people’s this inclination and the hallowness of their religious knowledge –that exists from a far- come to this country under the guise of such various roles as soldier, doctor, engineer, teacher, member of social aid or peacemaker… and try to convert those with whom they make close contact into Christianity through some kind of promises. Benefitting from the international norms, the missionaries, who shelter under the umbrella of “freedom of faith and expression” demand an unlimited right to widen their area of infwence. In this study, missionary activity towards Kyrghizistan has been focused on: the condition and adequacy of religious education against missionary activities; whether the application of present religious education meets the people’s need for believing and their expectations are all tried to be investigated thoroughly.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde uluslararası düzeyde sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik, askerî ve dinî baskılarla karşı karşıya bulunan Kırgızistan’ın dış tehdit ve yanlış yönlendirmelerden kurtulabilmesi, sahip olduğu maddî ve manevî zenginliklerini kendi iradesi ile kullanmasına bağlıdır. Ülkede bu iradenin güçlenmesinde, kendi kültürel değerlerini tanıyıp sahiplenen, öz kimliğine bağlı bireylerin varlığı önemlidir. Çünkü Kırgızistan halkının güvende olabilmesi için, toplumun kimliğini oluşturan değerlerin tanınıp korunması ve çeşitli yollarla dayatılan yabancı inanç ve değerlere karşı uyanık olunması gerekmektedir. Son yıllarda Kırgızistan halkının giderek dine yöneldiği ve inanma ihtiyacını sağlıklı ve doğru kaynaklardan karşılamaya çalıştığı görülmektedir. Halkın bu yönelişini ve öteden beri var olan dinî bilgi boşluğunu fırsat bilen misyonerler, asker, doktor, mühendis, öğretmen, sosyal yardım elemanı, barış gönüllüsü gibi çeşitli kimlik ve rollerle bu ülkeye gelmekte, bir takım vaatlerle yakın ilişki kurdukları insanları Hıristiyanlaştırmaya çalışmaktadırlar. Uluslararası normlardan yararlanarak ‘inanç ve ifade özgürlüğü’ şemsiyesine sığınan misyonerler, bu ülkedeki etki alanlarını genişletebilmek için sınırsız hak talebinde bulunmaktadırlar. Bu çalışmada, Kırgızistan halkına yönelik misyonerlik faaliyetleri üzerinde durulmuş, bu faaliyetler karşısında ülkedeki din eğitiminin durumu ve yeterliliği, mevcut din eğitimi uygulamalarının halkın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığı irdelenmeye çalışılmıştır.
FULL TEXT (PDF):